Varstvo okolja

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Novi / spremenjeni zakonodajni predpisi s področja okolja in energije

Opomba: Nabor dokumentov po izboru urednika.

 

Objave v obdobju od 17. 7. do 26. 8. 2020:

št.

PREDPIS:

113

PRAVILNIK o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

108

UREDBA o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi

105

UREDBA o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje

101

UREDBA o spremembah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji

101

UREDBA o spremembah Uredbe o izrabljenih vozilih

št.

Objave do 16. 7. 2020:

97

SKLEP o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2020

97

Oskrba z zemeljskim plinom:

· AKT o načrtu preventivnih ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom

· AKT o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom

 

93

SKLEP o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2021

 

93

SKLEP o spremembah Sklepa o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2019

93

UREDBA o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice

 

91

SKLEP o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2020

91

PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda

 

85

PRAVILNIK o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu

85

AKT o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

 

85

AKT o spremembah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

82

ZAKON o spremembah Zakona o ohranjanju narave (ZON-E)

80

Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG)

75

PRAVILNIK o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

74

UREDBA o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom

 

62

ZAKON o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1F)

 

62

ZAKON o spremembi Gradbenega zakona (GZ-A)

62

ZAKON o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1C)

62

PRAVILNIK o spremembi Pravilnika o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil

 

Sprememba pravilnika izhaja iz novo sprejetih dokumentov EU:

· Delegirane direktive Komisije (EU) 2020/362 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih glede izvzetja za šestvalentni krom kot protikorozijsko sredstvo hladilnega sistema iz ogljikovega jekla v absorpcijskih hladilnikih v avtodomih

· Delegirane direktive Komisije (EU) 2020/363 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih glede določenih izjem za svinec in svinčeve spojine v sestavnih delih

 

60

PRAVILNIK o spremembah Pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij

53

SKLEP o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2019

49

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)

 

49

UREDBA o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja

 

36

Povezava na objave zakonov o interventnih ukrepih zaradi posledic oziroma obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2(COVID-19) – objavljenih v Uradnem listu RS, št. 36/2020

 

32

ODLOK o začasni oprostitvi plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine NN brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije (SPTE in OVE)

 

31

Tarifne postavke za omrežnine elektrooperaterjev

(Spremembe za odjemne skupine NN brez merjenja moči in gospodinjstva)

 

31

RESOLUCIJA o nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 (ReNPVO20-30)

22

UREDBA o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

 

14

UREDBA o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom

 

14

ODLOK o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–2023

3

ODREDBA o spremembi Odredbe o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka

2

ODLOK o spremembah Odloka o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka

Fotogalerija