Varstvo okolja

Dogodki – napovedujemo

Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki

Objavljen razpis za program LIFE za leto 2021

Evropska komisija je objavila razpis za program LIFE za leto 2021. Za sofinanciranje je namenjenih 580 milijonov evrov, in sicer za štiri vsebinska področja: narava in biotska raznovrstnost, krožno gospodarstvo in kakovost življenja, blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter prehod na čisto energijo. Info dneva bosta potekala začetek septembra.

Sprememba Javnega poziva 85SUB-EVPO20

Sprememba javnega poziva Eko sklada z oznako 85SUB-EVPO20 - Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila - se nanaša na prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude.

Spodbude za gradnjo skoraj ničenergijskih stavb

Eko sklad bo jeseni objavil dva nova javna poziva za dodeljevanje nepovratnih spodbud za gradnjo skoraj ničenergijskih stavb, v okvirni vrednosti 23 mio eur. Drugi bo med drugim namenjen tudi pravnim osebam (gospodarstvu).

Poziv za vstop v podporno shemo OVE in SPTE

Agencija za energijo je objavila nov javni poziv za izbor projektov za nove in obnovljene proizvodne naprave oziroma skupine projektov za nove proizvodne naprave na obnovljive vire energije (OVE) in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE). Predvidena višina razpisanih sredstev je 10 mio eur. Skrajni rok za oddajo prijav je 15. september 2021.

Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vabimo, da se seznanite z najnovejšimi poslovnimi priložnostmi ter borzo inovacij, znanja in tehnologij mreže EEN, največje podporne mreže za majhna in srednja velika podjetja na področju mednarodnega poslovnega sodelovanja.

V javni obravnavi na ravni EU

Aktualne objave dokumentov v javni obravnavi, vezanih na okolje, energijo in izobraževanje.

Javno posvetovanje o smernicah EU o državni pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014–2020

Evropska komisija 2. avgusta zaključuje javno posvetovanje, v katerem vse deležnike poziva naj predložijo pripombe na osnutek revidiranih smernic EU o državni pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014–2020. »Evropa bo ob zelenem prehodu potrebovala veliko trajnostnih naložb. Čeprav bo moral znaten delež tega denarja priti iz zasebnega sektorja, bomo za dovolj hiter učinek morali te naložbe spodbuditi z javno porabo. Zato moramo zagotoviti, da bodo predlagana pravila o državni pomoči za podnebje, energijo in varstvo okolja pripravljena na obširno povečanje prihodnjih zelenih naložb. To bo državam članicam omogočilo, da izpolnijo ambiciozne cilje zelenega dogovora, hkrati pa čim bolj omejijo morebitno izkrivljanje konkurence. Zdaj vabimo vse deležnike, da izrazijo svoja stališča,« je dejala izvršna podpredsednica Evropske komisije Margrethe Vestager, pristojna za politiko varstva konkurence.

Dokumenti v javni obravnavi MOP, MzI, MGRT in MIZŠ

Vabimo vas, da predloge in pripombe, ki jih boste naslovili na pristojno institucijo, posredujete tudi na Službo za varstvo okolja, na antonija.cerar@gzs.si .

EU Podnebni zakon stopi v veljavo 29. julija

Uredba (EU) 2021/1119 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. junija 2021 o vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne nevtralnosti in spremembi uredb (ES) št. 401/2009 in (EU) 2018/1999 (evropska podnebna pravila), ki se neposredno uporablja v vseh državah članicah določa cilj Evropske unije o zmanjšanju izpustov za najmanj 55 % do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990 in cilj podnebne nevtralnosti do leta 2050.