Varstvo okolja

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP

Osnutek Uredbe spremembah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila

Rok za oddajo pripomb in predlogov je 7. 7. 2016.

Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju

ROK za oddajo pripomb je PODALJŠAN do 8. 7. 2016.

Osnutek Uredbe o stanju tal

ROK za oddajo pripomb je PODALJŠAN do 16. 8. 2016.


Fotogalerija