Varstvo okolja

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Uredba Komisije (EU) 2016/1179 z dne 19. julija 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (Besedilo velja za EGP)

Uredba Komisije (EU) 2016/1017 z dne 23. junija 2016 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede anorganskih amonijevih soli (Besedilo velja za EGP)

Uredba Komisije (EU) 2016/1005 z dne 22. junija 2016 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede azbestnih vlaken (krizotil) (Besedilo velja za EGP)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1115 z dne 7. julija 2016 o določitvi oblike, v kateri Evropska agencija za kemikalije predloži informacije o izvajanju postopkov v skladu z Uredbo (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 4141)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1032 z dne 13. junija 2016 o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta za industrijo neželeznih kovin (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 3563) (Besedilo velja za EGP)

Fotogalerija