Varstvo okolja

Arhiv: Hrup - pobuda za ureditev problematike hrupa IED naprav po letu 2020

V letu 2010 je bila sprejeta dopolnitev Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS, št. 62/10), ki pod določenimi pogoji omogoča obratovanje obstoječih naprav, ki presegajo predpisane mejne vrednosti za določeno območje varstva pred hrupom. Rok za prilagoditev zahtevam uredbe se izteče konec leta 2020.

Ugotavljamo, da:

  • uredba ne upošteva določenih zgodovinsko pogojenih okoliščin (v preteklosti so se v bližini tovarn gradile oziroma so same tovarne zgradile stanovanjske zgradbe – kolonije in hiše, knjižnice, objekte kulturne dediščine in druge objekte),
  • ni upoštevana specifičnost prostora (lokacije tovarn so v dolinah ali celo v zelo ozkih dolinah, nižje od stanovanjskih objektov - pri tem prihaja do odbojev zvoka in še težje sanacije),
  • je reševanje problematike hrupa v določenih primerih stroškovno izjemno zahtevno (več milijonov EUR, pri čemer so učinki teh investicij lahko vprašljivi ali pa nesorazmerni stroškom) ali pa so rešitve izjemno težko izvedljive (stanovalci niso pripravljeni na preselitev),
  • je zmanjšanje hrupa v določenih primerih neizvedljivo z vidika procesa dela ter varnosti in zdravja pri delu (izjemno težki delovni pogoji - visoke temperature) ali pa z vidika specifičnosti lokacije (tovarna, ki leži v kotlini in je nivo hrupa na hribu pogosto višji, kot pri sosednjih stanovanjskih hišah; ker je na hribu večji del naselja, preselitev stanovalcev ne pride v poštev).

Zato smo na MOP podali pobudo za spremembo uredbe, ki bo omogočila dolgoročno rešitev za podjetja, ki glede na naravo dela, tehnologijo, prostorske in geografske razmere in/ali zgodovinsko pogojene okoliščine ne izpolnjujejo zahtev za III. območje varstva pred hrupom (še zlasti za nočni čas) kot to veleva zakonodaja.

Fotogalerija