Varstvo okolja

Arhiv: Sprejet Pravilnik o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije

Ključna merila za dodeljevanje spodbud so:
·        količina prihranjene energije,
·        količina proizvedene energije iz obnovljivih virov energije,
·        količina zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov in
·        stroškovna učinkovitost.

Poleg investicij, za katere možno prejeti spodbudo (varstvo okolja, učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov energije, soproizvodnja toplote in električne energije z visokim izkoristkom, učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje, učinkovito upravljanje z elektroenergetskim omrežjem), opredeljuje pravilnik tudi pomoči majhnim in srednjim podjetjem za sofinanciranje študij, vključno z energetskimi pregledi.
Vir: MzI

Fotogalerija