Varstvo okolja

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1245 z dne 28. julija 2016 o določitvi predhodne korelacijske tabele med oznakami kombinirane nomenklature iz Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 in klasifikacijskimi številkami za odpadke iz prilog III, IV in V k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o pošiljkah odpadkov (Besedilo velja za EGP)

Sklep Komisije (EU) 2016/1371 z dne 10. avgusta 2016 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje osebnim, prenosnim in tabličnim računalnikom (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 5010) (Besedilo velja za EGP)

Sklep Komisije (EU) 2016/1349 z dne 5. avgusta 2016 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje obutvenim izdelkom (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 5028) (Besedilo velja za EGP)

Sklep Komisije (EU) 2016/1332 z dne 28. julija 2016 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje pohištvu (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 4778) (Besedilo velja za EGP)

S področja BIOGORIV:

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1362 z dne 9. avgusta 2016 o potrditvi sistema „Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED“ za dokazovanje skladnosti s trajnostnimi merili iz direktiv 98/70/ES in 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1361 z dne 9. avgusta 2016 o potrditvi sistema „International Sustainability & Carbon Certification“ za dokazovanje skladnosti s trajnostnimi merili iz direktiv 98/70/ES in 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta

Fotogalerija