Varstvo okolja

Arhiv: Iz Uradnega lista EU


Sklep Sveta (EU) 2016/1841 z dne 5. oktobra 2016 o sklenitvi Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, v imenu Evropske unije

Pariški sporazum; UL L 282, 19. 10. 2016

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1824 z dne 14. julija 2016 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 3/2014, Delegirane uredbe (EU) št. 44/2014 in Delegirane uredbe (EU) št. 134/2014 v zvezi z zahtevami za funkcionalno varnost vozil, zahtevami za konstrukcijo vozil in splošnimi zahtevami ter zahtevami za okoljske značilnosti in zmogljivost pogonskega sistema (Besedilo velja za EGP)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1788 z dne 14. julija 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama zahtev za EU-homologacijo vozil ter o spremembi in popravku delegiranih uredb Komisije (EU) št. 1322/2014, (EU) 2015/96, (EU) 2015/68 in (EU) 2015/208 v zvezi z zahtevami za konstrukcijo vozil in splošnimi zahtevami, zahtevami za okoljske značilnosti in zmogljivost pogonskega sistema, zahtevami za zavorne sisteme vozil ter zahtevami za funkcionalno varnost vozil (Besedilo velja za EGP)

Uredba Komisije (EU) 2016/1718 z dne 20. septembra 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 582/2011 glede emisij iz težkih vozil v zvezi z določbami o preskušanju s prenosnimi sistemi za merjenje emisij (PEMS) in postopkom za preskušanje trajnosti nadomestnih naprav za uravnavanje onesnaževanja (Besedilo velja za EGP)

Uredba Komisije (EU) 2016/1719 z dne 26. septembra 2016 o določitvi smernic za terminsko dodeljevanje zmogljivosti (Besedilo velja za EGP)

Sklep Komisije (EU) 2016/1756 z dne 28. septembra 2016 o stališču Evropske unije glede sklepa upravnih organov v okviru Sporazuma med vlado Združenih držav Amerike in Evropsko unijo o usklajevanju programov za označevanje energijske učinkovitosti pisarniške opreme, o spremembi specifikacij za prikazovalnike iz Priloge C k Sporazumu (Besedilo velja za EGP)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1721 z dne 26. septembra 2016 o odobritvi učinkovite zunanje osvetlitve podjetja Toyota z uporabo svetlečih diod za uporabo v hibridnih električnih vozilih z notranjim napajanjem kot inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih avtomobilov v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)


Fotogalerija