Varstvo okolja

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Opomba: Nabor dokumentov po izboru urednika.


Uredba (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost

Uredba Sveta (Euratom) 2021/100 z dne 25. januarja 2021 o vzpostavitvi namenskega finančnega programa za razgradnjo jedrskih objektov in ravnanje z radioaktivnimi odpadki ter razveljavitvi Uredbe (Euratom) št. 1368/2013

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/115 z dne 27. novembra 2020 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) 2019/1021* Evropskega parlamenta in Sveta glede perfluorooktanojske kisline (PFOA), njenih soli in njej sorodnih spojin

*Uredba (EU) 2019/1021 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o obstojnih organskih onesnaževalih

Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije sprejme na četrtem zasedanju konference pogodbenic Konvencije Minamata o živem srebru v zvezi s sprejetjem sklepov o spremembi prilog A in B k navedeni konvenciji o proizvodih z dodanim živim srebrom in proizvodnih postopkih, v katerih se uporabljajo živo srebro ali živosrebrove spojine, v skladu s členom 4(8) in členom 5(10) navedene konvencije

Sklep Komisije z dne 16. decembra 2020 o navodilih centralnemu administratorju, naj v evidenco transakcij Evropske unije vnese preglednice nacionalnih dodelitev za letalstvo Belgije, Bolgarije, Cipra, Češke, Danske, Nemčije, Estonije, Irske, Grčije, Španije, Francije, Hrvaške, Islandije, Italije, Latvije, Litve, Luksemburga, Madžarske, Malte, Nizozemske, Norveške, Avstrije, Poljske, Portugalske, Romunije, Slovenije, Slovaške, Finske in Švedske (EU ETS)

 

Fotogalerija