Varstvo okolja

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Novi / spremenjeni zakonodajni predpisi s področja okolja in energije

Opomba: Nabor dokumentov po izboru urednika.

Nove objave v obdobju od 19. 2. do 17. 3. 2021:

št.

PREDPIS:

32

Dokumenti vezani na gensko spremenjene organizme (GSO)

PRAVILNIK o oceni tveganja za namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje

PRAVILNIK o oceni tveganja za dajanje izdelka, ki vsebuje gensko spremenjene organizme, na trg

PRAVILNIK o vsebini prijave namernega sproščanja gensko spremenjenih organizmov v okolje

PRAVILNIK o vsebini prijave za dajanje izdelka, ki vsebuje gensko spremenjene organizme, na trg


31

UREDBA o izvajanju Uredbe (EU) 2017/821 o določitvi obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo iz konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem

 

31

UREDBA o dopolnitvi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu

št.

Objave do 18. 2. 2021:

21

PRAVILNIK o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije

16

UREDBA o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

 

15

OBVESTILO o začetku veljavnosti Protokola o spremembi naslova Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) z dne 30. septembra 1957

13

UREDBA o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov

13

PRAVILNIK o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode

13

UREDBA o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v objektih v upravljanju Ministrstva za obrambo

10

PRAVILNIK o spremembah Pravilnika o tlačni opremi

10

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2020

8

PRAVILNIK o strokovnem usposabljanju za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije

7

Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije

6

Uredba o ratifikaciji Protokola o spremembi naslova Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) z dne 30. septembra 1957

 

3

UREDBA o spremembah Uredbe o vodnih povračilih

Fotogalerija