Varstvo okolja

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Novi / spremenjeni zakonodajni predpisi s področja okolja in energije
Opomba: Nabor dokumentov po izboru urednika.

Nove objave v obdobju od 18. 3. do 21. 4. 2021:

št.

PREDPIS:

57

PRAVILNIK o metodah za določanje prihrankov energije

54

UREDBA o embalaži in odpadni embalaži

54

UREDBA o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (HOS)

 

51

SKLEP o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2020

44

UREDBA o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov goriv

št.

Objave do 18. 2. 2021:

32

Dokumenti vezani na gensko spremenjene organizme (GSO)

PRAVILNIK o oceni tveganja za namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje

PRAVILNIK o oceni tveganja za dajanje izdelka, ki vsebuje gensko spremenjene organizme, na trg

PRAVILNIK o vsebini prijave namernega sproščanja gensko spremenjenih organizmov v okolje

PRAVILNIK o vsebini prijave za dajanje izdelka, ki vsebuje gensko spremenjene organizme, na trg

 

31

UREDBA o izvajanju Uredbe (EU) 2017/821 o določitvi obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo iz konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem

 

31

UREDBA o dopolnitvi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu

21

PRAVILNIK o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije

16

UREDBA o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

 

15

OBVESTILO o začetku veljavnosti Protokola o spremembi naslova Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) z dne 30. septembra 1957

13

UREDBA o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov

13

PRAVILNIK o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode

13

UREDBA o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v objektih v upravljanju Ministrstva za obrambo

10

PRAVILNIK o spremembah Pravilnika o tlačni opremi

10

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2020

8

PRAVILNIK o strokovnem usposabljanju za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije

7

Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije

6

Uredba o ratifikaciji Protokola o spremembi naslova Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) z dne 30. septembra 1957

 

3

UREDBA o spremembah Uredbe o vodnih povračilih

 

Fotogalerija