Varstvo okolja

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Novi / spremenjeni zakonodajni predpisi s področja okolja in energije

Opomba: Nabor dokumentov po izboru urednika.

 

Nove objave v obdobju od 23. 7. do 18. 8. 2021:

 

št.

PREDPIS:

130

PRAVILNIK o prenehanju uporabe Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode

125

PRAVILNIK o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom

124

MEDNARODNE POGODBE

· Obvestilo o začetku veljavnosti Sklepa Sveta (EU, Euratom) 2020/2053 z dne 14. decembra 2020 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije in razveljavitvi Sklepa 2014/335/EU, Euratom za Republiko Slovenijo

- Uredba o ratifikaciji Sklepa Sveta (EU, Euratom) 2020/2053 z dne 14. decembra 2020 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije in razveljavitvi Sklepa 2014/335/EU, Euratom

 

· Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o spremembi Evropske konvencije o krajini za Republiko Slovenijo

- Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembi Evropske konvencije o krajini (MPEKK)

 

121

ZAKON o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE)

121

UREDBA o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju

št.

Objave do 22. 7. 2021:

119

RESOLUCIJA o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (ReDPS50)

116

UREDBA o spremembi in dopolnitvi Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov

116

SKLEP o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2021

116

SKLEP o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2022

108

PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah

101

ODLOK o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023

97

UREDBA o izvajanju Uredbe (EU) o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre

97

PRAVILNIK o tehničnih zahtevah za priključitev proizvodnih naprav električne energije na distribucijsko omrežje in o izvajanju 5. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2016/631 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje

94

UREDBA o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov

92

ZAKON o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1A)

90

RESOLUCIJA o spremembah in dopolnitvah Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 (ReNPRP30-A)

88

ODLOK o ustanovitvi, sestavi in načinu dela Medresorske komisije za kemijsko varnost

84

ODLOK o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (OdZV-1G)

72

PRAVILNIK o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu

64

UREDBA o spremembi Uredbe o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin

57

PRAVILNIK o metodah za določanje prihrankov energije

54

UREDBA o embalaži in odpadni embalaži

54

UREDBA o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (HOS)

 

51

SKLEP o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2020

44

UREDBA o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov goriv

32

Dokumenti vezani na gensko spremenjene organizme (GSO)

PRAVILNIK o oceni tveganja za namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje

PRAVILNIK o oceni tveganja za dajanje izdelka, ki vsebuje gensko spremenjene organizme, na trg

PRAVILNIK o vsebini prijave namernega sproščanja gensko spremenjenih organizmov v okolje

PRAVILNIK o vsebini prijave za dajanje izdelka, ki vsebuje gensko spremenjene organizme, na trg

 

31

UREDBA o izvajanju Uredbe (EU) 2017/821 o določitvi obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo iz konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem

 

31

UREDBA o dopolnitvi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu

21

PRAVILNIK o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije

16

UREDBA o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

 

15

OBVESTILO o začetku veljavnosti Protokola o spremembi naslova Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) z dne 30. septembra 1957

13

UREDBA o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov

13

PRAVILNIK o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode

13

UREDBA o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v objektih v upravljanju Ministrstva za obrambo

10

PRAVILNIK o spremembah Pravilnika o tlačni opremi

10

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2020

8

PRAVILNIK o strokovnem usposabljanju za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije

7

Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije

6

Uredba o ratifikaciji Protokola o spremembi naslova Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) z dne 30. septembra 1957

 

3

UREDBA o spremembah Uredbe o vodnih povračilih

 

Fotogalerija