Varstvo okolja

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Novi / spremenjeni zakonodajni predpisi s področja okolja in energije

Opomba: Nabor dokumentov po izboru urednika.

 

Nove objave v obdobju od 22. 4. do 30. 5. 2022:

 

št.

PREDPIS:

75

Uredba o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud za investicije v raziskave in razvoj ter inovacije

75

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo

75

Sklep o določitvi deležev odpadne embalaže za julij, avgust in september 2022

70

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah

69

Pravila o spremembah in dopolnitvah Pravil za delovanje trga z elektriko

68

Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije

68

Uredba o spremembi Uredbe o požarni taksi

67

Uredba o opravljanju obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov

60

Uredba o spremembi Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja

60

Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v digitalni in zeleni prehod

60

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen in komercialni prevoz

58

Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

57

Uredba o spremembi Uredbe o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

57

Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za električno energijo

št.

Objave do 21. 4. 2022:

54

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-1D)

53

Uredba o spremembah Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju

52

Pravilnik o načinu izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov

52

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varstvu gozdov

50

Uredba o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

50

Uredba o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter

49

Resolucija o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (ReZrIS30)

49

Uredba o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila

49

Uredba o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila

49

Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023

49

Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov

48

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja

47

Sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2021

46

Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode v gospodarstvu zaradi dviga cen energentov

44

Zakon o varstvu okolja (ZVO-2)

44

Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (ZOTDS)

44

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1G)

44

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-G)

44

Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2

44

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije, ki jo izdelajo in vzdržujejo dobavitelji izdelkov iz plemenitih kovin pri samostojnem zagotavljanju skladnosti izdelkov s predpisi

43

Zakon o spremembi Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-E)

43

Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

43

Sklep o določitvi deležev odpadne embalaže za april, maj in junij 2022

41

Akt o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov elektrooperaterjev

 

Akt o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije

 

38

Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

38

Pravilnik o spremembi Pravilnika o znaku dobavitelja

38

Odredba o podatkih, ki jih distributerji naftnih derivatov in drugi zavezanci zagotavljajo ministrstvu

35

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi vpliva povečanja cen energentov v čebelarstvu

35

Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo

34

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi vpliva povečanja cen mineralnih gnojil in energentov na kmetijsko pridelavo

29

Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE)

29

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij (ZSInv-B)

26

Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom

26

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo

20

Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o požarnem varovanju

20

Odločba o ugotovitvi, da je bil 58. člen Zakona o urejanju prostora v neskladju z Ustavo

12

Uredba o določitvi zneska trošarine za električno energijo

12

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

11

Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o spremembi Konvencije o odgovornosti tretjim na področju jedrske energije z dne 29. julija 1960, kot je bila spremenjena z Dodatnim protokolom z dne 28. januarja 1964 in Protokolom z dne 16. novembra 1982, in Protokola o spremembi Konvencije z dne 31. januarja 1963, ki dopolnjuje Pariško konvencijo z dne 29. julija 1960 o odgovornosti tretjim na področju jedrske energije, kot je bila spremenjena z Dodatnim protokolom z dne 28. januarja 1964 in Protokolom z dne 16. novembra 1982

 

11

Obvestilo o začetku veljavnosti Spremembe besedila Protokola o zmanjševanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja in prilog od II do IX ter dopolnitev z novima prilogama X in XI, in Sprememb besedila Protokola o obstojnih organskih onesnaževalih in prilog I, II, III, IV, VI in VIII za Republiko Slovenijo

 

10

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov

8

Uredba o načinu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki

8

Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke

3

Zakon o debirokratizaciji (ZDeb)

Fotogalerija