Varstvo okolja

Predstavitev službe


Strokovna služba za varstvo okolja (SVO) je bila vzpostavljena kot posebna organizacijska enota aprila 2002. Naloge na področju okolja opravlja v okviru skupnih nalog GZS.
 

OKOLJSKA PODROČJA, ki jih pokriva SVO:

  • industrijsko onesnaževanje: emisije iz industrije, emisije v vode, emisije v zrak,  hlapne organske snovi (topila), barve in laki, preprečevanje nesreč, skladiščenje, hrup, okoljske dajatve…,
  • ravnanje z odpadki: splošno in po vrstah odpadkov: odpadna embalaža, odpadna električna in elektronska oprema, odpadne baterije in akumulatorji, odpadna olja, okoljske dajatve…,
  • podnebne spremembe, zaščita ozonskega plašča: emisije CO2, ozonu škodljive snovi, fluorirani toplogredni plini (F-plini), okoljska dajatev na CO2 in F-pline…, 
  • prostovoljni programi in pobude: EMAS, Ecolabel in drugo okoljsko označevanje izdelkov in storitev, sistemi ravnanja z okoljem in energijo (SIST EN ISO 14001:2005, ISO 50001:2011), okoljske dejavnosti, okoljske inovacije...

STORITVE SVO

1. Zagotavljanje vpliva pri sprejemanju zakonodaje na področju varstva okolja

Okoljska zakonodaja je izjemno kompleksa in obsežna; se neprestano spreminja. Na pobudo podjetij in/ali v dogovoru s pristojnim ministrsvom organiziramo predstavitve in razprave o osnutkih predpisov z različnih okoljskih področij, ko so ti v javni razpravi oziroma še v pripravi. Aktivno sodelovanje predstavnikov gospodarstva na srečanjih, ki jih organiziramo, omogoča spremljanje priprave zakonodaje, izmenjavo mnenj, prepoznavanje morebitnih problemov v gospodarstvu in oblikovanje stališč do predlaganih zakonskih rešitev.

2. Povezovanje, izobraževanje in usposabljanje na področju varstva okolja

Vsako leto organiziramo več strokovnih konferenc, okroglih miz, delovnih srečanj in delavnic na različne okoljske vsebine.

V počastitev svetovnega dne varstva okolja  redno pripravljamo že tradicionalno okoljsko srečanje gospodarstva, na katerem se izmenjajo izkušnje in dobre okoljske prakse ter predstavljajo nove okoljske usmeritve in trendi.

3. Informiranje in podajanje nasvetov na področju varstva okolja

Na vseh okoljskih področjih, ki so pomembna za gospodarstvo nudimo informacije in nasvete, še zlasti pa na področju ravnanja z odpadki, embalažo in odpadno embalažo, električne in elektronske opreme, izrabljenih gum..., industrijskega onesnaževanja, okoljskih dajatev, hlapnih organskih snovi, emisij toplogrednih plinov in okoljevarstvenih dovoljenj.

 4. Zelene baze varstva okolja  

Urejamo štiri zelene baze varstva okolja:

  • zeleno bazo podjetij z okoljskimi priznanji,
  • zeleno bazo eko inovacij,
  • zeleno bazo okoljskih dejavnosti in
  • zeleno bazo podjetij, ki ravnanjo z odpadki.

Strokovno delo SVO vodi in koordinira direktorica službe. Naloge po posameznih področjih okolja opravljata  samostojni svetovalki.

Direktorica službe

Antonija Božič Cerar
01/5898 196
antonija.cerar@gzs.si

Samostojna svetovalka

Romana Benčina
01/5898 197
romana.bencina@gzs.si

Samostojna svetovalka

Andreja Palatinus
01/5898 187
andreja.palatinus@gzs.si

 


Avtor: SVO - Služba za varstvo okolja

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.