Varstvo okolja

Eko sklad


Slovenski okoljski javni sklad


Osnovna dejavnost Eko sklada je spodbujanje razvoja na področju varstva okolja. Le-to dosega z dajanjem kreditov oziroma poroštev za okoljske naložbe in z drugimi oblikami pomoči, kot tudi dodeljevanjem nepovratnih finančnih sredstev.

Sklad vzpodbuja naložbe, ki so skladne z nacionalnim programom varstva okolja in z okoljsko politiko Evropske unije, kot so:

  • obvladovanje in omejevanje onesnaževanja voda, tal in zraka ter emisij hrupa in sevanj,
  • smotrno ravnanje z odpadki,
  • zmanjševanje tveganj,
  • ohranjanje in varstvo biotske raznovrstnosti in genskih virov.

Sklad dodeljuje kredite za okoljske investicije na podlagi javnih razpisov za program:
okoljskih naložb občanov in
kreditiranja okoljskih naložb pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov, v okviru katerega kreditira naložbe v:

  • zmanjševanje emisij toplogrednih plinov,
  • zmanjševanje drugih emisij v zrak,
  • gospodarjenje in učinkovito ravnanje z odpadki,
  • varstvo voda, kot tudi
  • odvajanje odpadnih voda in oskrbo s pitno vodo, če gre za zagotavljanje prihrankov pitne vode pri izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in
  • začetne naložbe v okoljske tehnologije.

Na voljo so tudi nepovratne finančne spodbude za električna vozila.
Razpisi


Avtor: SVO - Služba za varstvo okolja

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.