Zapri

Opredelitev dejavnosti


Dejavnosti podjetij iz okvira poslovnih storitev z visoko vsebnostjo znanja, kreativnih industrij ter prevajanja in tolmačenja, ki jih povezujemo pod okriljem Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti, so po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) predvsem:

62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih

69.103 Druge pravne dejavnosti

70.210 Dejavnost stikov z javnostjo

70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij

73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora

73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja

74.300 Prevajanje in tolmačenje

78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve

78.200 Posredovanje začasne delovne sile

78.300 Druga oskrba s človeškimi viri

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

 


Pri opredelitvi dejavnosti management consultinga, upoštevamo definicijo, ki jo postavlja FEACO (Evropska zveza združenj za management consulting). Pri tem sledimo tudi samemu razvoju dejavnosti v praksi, kjer se na eni strani pojavljajo nova področja in prihaja tudi do vse večje specializacije v okviru posameznih področij, na drugi strani pa se posamezna področja tudi vse bolj prepletajo in dopolnjujejo, predvsem pri velikih in kompleksnih  projektih, pa tudi  zaradi potrebe ponuditi vse bolj celovite rešitve, ki pogosto vsebujejo komponento ustrezne informacijske podpore.

Opredelitev dejavnosti po FEACO (Evropske zveze združenj za managenet consulting)

Po FEACO definiciji sodijo v okvir managenment consultinga:

  1. SVETOVANJE v ožjem smislu: poslovno svetovanje, IT svetovanje
  2. RAZVOJ IN INTEGRACIJA
  3. OUTSOURCING« (ZUNANJE STORITVE)
  4. DRUGE STORITVE svetovanja, razvoja, integracij in out-sourcinga

Svetovanje oz. svetovalne storitve pomagajo privatnemu in javnemu sektorju analizirati in re-definirati postavljene strategije z namenom izboljšati učinkovitost delovanja ter izboljšati njihove tehnološke in človeške vire. Svetovanje tako razdelimo na poslovno svetovanje (Business Consulting - BC) in svetovanje na področju IT.

A. POSLOVNO SVETOVANJE vključuje naslednja področja:

1.      Strateško svetovanje (Strategy Consulting - SC), ki je usmerjeno k izboljšanju dolgoročnega, strateškega zdravja podjetja. Sem sodijo: razvoj strateškega planiranja, združitve in pripojitve; prodaja, trženje, eksterno korporativno komuniciranje, finančno in davčno svetovanje, strategije na področju človeških virov;

2.      Izvedbeni procesi / Upravljanje in razvoj organizacij (Organization/Operations Management - OM) - to svetovanje je namenjeno integraciji poslovnih rešitev s pomočjo poslovno procesnega re-inženiringa (Bussines Process Reengineering - BPR), upravljanja odnosov s strankami/dobavitelji, optimizacije/zmanjševanja stroškov,  upravljanjem  prodaje in nabave idr.

3.      Projektno vodenje (Project Management - PM): proces, orodja in tehnike, ki ob uporabi katerekoli vrste svetovanja omogočajo doseči uspeh z vidika človeškega dejavnika v sami organizaciji.

4.      Obvladovanje sprememb (Change Management - CM): storitve, ki ob uporabi katerekoli vrste svetovanja, pomagajo doseči uspeh z vidika človeškega dejavnika v sami organizaciji.

5.      Svetovanje na področju upravljanja s človeškimi viri (Human Resource consulting - HR): so svetovalne storitve namenjene izboljšavi človeškega elementa v organizaciji s pomočjo merjenja učinkov in upravljanja, sprememb ugodnosti, kompenzacijskih in upokojitvenih shem, strategij človeških virov in trženja, razvijanje strategije upravljanja talentov, usposabljanje in mentorstvo.

6.      Svetovanje na področju informacijske tehnologije (IT) predstavlja podjetju pomoč pri evalvaciji lastnih IT strategij s ciljem povezovanja/ prilagajnja le-teh poslovnim procesom. Te storitve vključujejo načrtovanje, zasnovo  /procese in implementacijo.  

B.     RAZVOJ IN INTEGRACIJA

1.      Razvoj aplikacij: kreiranje novih funkcij zelo pogosto »po meri« zasnovanih procesov.

2.      Razvoj in integracija aplikacij: uporaba in integracija, implementacija novih infrastrukturnih aplikacij, ki lahko zadevajo namestitev opreme in/ali programske opreme (hardware), njihovo konfiguracijo ali adaptacijo in testiranje njihove povezljivosti.

3.      Implementacija in upravljanje storitev, ki integrirajo aplikacije, narejene v različnih   obstoječih IT aplikacijah ali infrastrukturah (sistemska integracija).

C.     »OUTSOURCING« (ZUNANJE STORITVE)

1.  Upravljanje nadzornih sistemov (IT management services) tvorijo najobsežnejši del tehnološkega outsourcing-a, med njimi so storitve za delovanje sistemov (računalniške infrastrukture).

2.  Aplikativne storitve za upravljanje (Applied Management Services - AMS) se nanašajo na zunanje storitve za razvoj in implementacijo podpornih sistemov.

3.  Outsourcing poslovnih procesov (Business Process Outsourcing - BPO). Ta storitveni segment predpostavlja eksternalizacijo celotnega poslovnega procesa.

D.     DRUGE STORITVE

Mednje spada vrsta drugih storitev, ki se dopolnjujejo s področji svetovanja, razvoja in integracije ter s storitvami »outsourcing-a«.