Izobraževanje GZS

Izobraževanje


Gospodarska zbornica Slovenije socialni partner na področju izobraževanja


GZS je skupaj s svojimi člani in z drugimi socialni partnerji vpeta v načrtovanje, potrjevanje, izvajanje in spremljanje rezultatov sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja na vseh ravneh. Njena vloga je opisana v vseh zakonih, ki urejajo izobraževalni sistem. (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI in njegovih spremembah), Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI ter njegovih spremembahin dopolnitvah), Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI) ter Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK ter v spremembah in dopolnitvah).

GZS zagotavlja organizacijsko obliko, ki omogoča vsem gospodarskim družbam, da izrazijo svoje potrebe in pričakovanja, ki jih imajo do izobraževalnega sistema hkrati pa ponudijo svoje kapacitete, zmožnosti in znanje, da bo poklicno in strokovno izobraževanje v Sloveniji bolj kakovostno, sodobno in bo zagotavljalo kadre, ki bodo zaposljivi v posamezni gospodarski dejavnosti.

V načrtovanje podlag za izobraževalne programe je bilo v več kot petnajstih letih sodelovanja aktivno vključenih preko tristo strokovnih sodelavcev iz gospodarskih družb. Vključena so bile vse panoge in zainteresirane sekcije, ki delujejo pri GZS in se zavedajo pomena strokovno usposobljenega kadra za razvoj dejavnosti. Še več podjetij in posameznikov deluje lokalno z izobraževalnimi organizacijami pri sooblikovanju delov izobraževalnih programov in pri zagotavljanju praks dijakov in študentov.

Samo povezani sistemi izobraževanja in dela so zagotovilo, da bomo v bodoče imeli sodelavce, ki bodo zmožni prispevati k razvoju posameznega podjetja, ki bodo dovolj poznali svojo stroko, da bodo inovativni in prilagodljivi ter s tem prispevali svoj delež dodane vrednosti podjetju in gospodarstvu kot celoti.

Največ pozornosti namenjamo: ugotavljanju potreb po kadrih po posameznih dejavnostih in regijah, sodelovanju pri pripravi poklicnih standardov, ki so podlaga za pripravo izobraževalnih programov in nacionalnih poklicnih kvalifikacij,verifikaciji učnih mest za dijake in študente, opravljanju delovodskih in poslovodskih izpitov ter povezovanju s panogami, sekcijami in strokovnimi službami. Sodelujemo z nacionalnimi institucijami, ki sprejemajo odločitve področju izobraževanja.

Skrbimo tudi za vseživljenjsko učenje, dodatno usposabljanje in nadaljnje izobraževanje na GZS in CPU - Centru za poslovno usposabljanje.


Avtor: Barbara Krajnc