Potrdilo o poreklu blaga - angl. Certificate of Origin

Gospodarska zbornica Slovenije izdaja Potrdila o poreklu blaga v Ljubljani in na enajstih regionalnih zbornicah

Mednarodno akreditirana potrdila o poreklu blaga
PRIPRAVI : e-Potrdilo o poreklu blaga

Potrdilo o poreklu blaga (angl. Cerificate of Origin) se uporablja pri izvozu blaga iz Evropske unije. Ima pomembno vlogo v mednarodnem trgovanju in je sestavni del uvozne in izvozne dokumentacije, ki spremlja blago. Čeprav s tem potrdilom uvoznik v tujini običajno ne pridobi ugodnosti v smislu zmanjšanja oziroma odprave carinskih dajatev, je to skorajda nepogrešljiv dokument za dokazovanje porekla blaga. Lahko je tudi pogoj za uvoz blaga iz določene države.

Potrdilo o poreklu blaga se izda, če so izpolnjeni pogoji za izdajo potrdila o poreklu blaga in če blago, na katero se potrdilo nanaša, ustreza kriterijem za pridobitev nepreferencialnega porekla. Potrdila o poreklu blaga morajo vsebovati vse podatke, potrebne za prepoznavanje blaga, na katero se nanašajo, in morajo nedvomno dokazovati, da ima tako blago poreklo določene države. V potrdilih o poreklu blaga se lahko potrjuje, da je blago po poreklu iz Unije, države članice Unije ali tretje države.Področje uporabe

Potrdilo o nepreferencialnega porekla blaga se uporablja za namene uporabe:

  • skupne carinske tarife;
  • ukrepov, ki niso tarifni ukrepi, določenih z določbami Unije, ki urejajo posebna področja blagovne menjave; in
  • drugih ukrepov Unije, ki so povezani s poreklom blaga.

Kriteriji za določitev porekla blaga

  • Za blago, v celoti pridobljeno v posamezni državi se šteje, da ima poreklo navedene države.
  • Za blago, katerega proizvodnja vključuje več kot eno državo se šteje, da ima poreklo države, kjer je bila v za to opremljenem podjetju opravljena njegova zadnja bistvena, gospodarsko upravičena predelava ali obdelava, katere izid je izdelava novega proizvoda ali ki predstavlja pomembno stopnjo proizvodnje.

Več > > >

Postopek pridobitve Potrdila o poreklu blaga

 

1.      Obrazec Potrdilo o poreklu blaga kupite na GZS v Ljubljani ali na kateri izmed enajstih regionalnih zbornic. Cena vključuje nakup obrazca in potrditev le tega – Cenik in postopki plačila.
Potrdilo o poreklu blaga je sestavljeno iz treh izvodov: 

  • originala, ki spremlja blago,
  • kopije (za vlagatelja-izvoznika) in
  • zahtevka za izdajo (za GZS).

2.      Izpolnitev obrazca v treh izvodih: original, kopija in zahtevek. Priporočamo vam, da vsebino natisnete – lahko uporabite že pripravljen obrazec.

3.      Obvezna priloga: izvozna faktura.

4.      V primeru, da je poreklo blaga iz države, ki ni članica EU, je potrebno priložiti tudi tuje potrdilo o poreklu blaga.

Potrdilo se izda samo, če so izpolnjeni pogoji in če blago, na katerega se nanaša, ustreza merilom za pridobitev porekla. 

NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz v cestnem prometu, izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

Licence za prevoze samo v notranjem cestnem prometu, niso vključene v bazo.

http://nerdcp.gov.si/javni/