Strateški sveti

Strateški sveti GZS delujejo po 52b členu Statuta GZS kot posvetovalna telesa organov GZS pri oblikovanju predlogov na ključnih razvojnih področjih dela GZS.

Strateški svet za davke se ukvarja s problematiko sistemskih okvirov in davčnih politik v funkciji zasledovanja ciljev iz zborničnega programskega dokumenta OHRANIMO RAST, to je 60.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega in 50 milijard izvoza do leta 2025.

Gospodarski strateški svet za digitalizacijo kot posvetovalno telo GZS obravnava in se odziva na zakonodajne predloge in druge pobude na področju digitalizacije.

Strateški svet za energetski prehod deluje kot posvetovalno telo pri sprejemanju strateških odločitev o energetskem prehodu Slovenije v povezavi s Celovitim nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom Slovenije za obdobje do 2030 in ciljem usmeritve energetskega prehoda v smeri čim večjega vključevanja domačega znanja in tehnologije za zanesljivo oskrbo, konkurenčne cene energije, dvig dodane vrednosti in povečanje izvoza.

Strateški svet za investicije in gradbeništvo pripravlja predloge ukrepov za zagotavljanje vzdržne gospodarske rasti na tem področju po tem, ko je prišlo po letu 2017 do ponovnega vzpona investicij v gradbeništvu. Deluje tudi kot predsedstvo Akademije gradbenih investicij pri GZS, ki je ustanovljena z namenom razvoja kompetenc in prenosa dobre prakse na udeležence.

Strateški svet za kadre, izobraževanje in trg dela se ukvarja z vprašanji razvoja izobraževanja in sprememb na trgu dela, predvsem v luči kadrovske vrzeli. Tudi večina panožnih in regionalnih zbornic ima svoje odbore in svete na tem področju.

Strateški svet za kolektivno dogovarjanje in bipartitni socialni dialog skrbi za celovito informiranje združenj dejavnosti o pravnih, ekonomskih in strateških vprašanjih, pomembnih za bipartitni socialni dialog. Koordinira kolektivno dogovarjanje na ravni GZS in oblikuje predloge enotnih stališč GZS v podporo združenjem dejavnosti pri zastopanju delodajalskih interesov v ESS, DS in mednarodnih organizacijah.

Strateški svet za okolje obravnava za gospodarstvo pomembna okoljska področja z vidika prehoda v krožno gospodarstvo in trajnostnega razvoja ob zagotavljanju ustrezne skrbi za zdravje ljudi in okolja.

Strateški svet za raziskave, razvoj in inovacije je posvetovalno telo za področje razvojne in inovacijske dejavnosti, ki ima oblikovana svoja strateška stališča na področju razvoja in inovacij, ki delujejo kot vodilo pri aktivnostih GZS na področju RRI. Aktivno sodeluje pri oblikovanju znanstvenoraziskovalnih in inovacijskih politik in strategij ter predlaga izhodišča, ukrepe in usmeritve s področja dejavnosti RRI v skladu s strateškimi dokumenti države in Evropske unije ter s cilji, zastavljenimi znotraj njih. Spremlja rezultate in učinke ter razvoj in trende na področju inovacijske dejavnosti ter o tem informira zainteresirano javnost. Spremlja trende razvoja gospodarstva z namenom zaznavanja prodornih panog in njihovega umeščanja v obstoječe mehanizme financiranja ter v strateške dokumente. Spodbuja povezovanje gospodarstva z visokošolskimi zavodi, raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami, državami in drugimi deležniki neposredno in prek učinkovitega inovacijskega podpornega okolja.