LICENCE ZA OPRAVLJANJE PREVOZOV 


Zakon o prevozih v cestnem prometu določa pogoje in način opravljanja prevozov potnikov in blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu ter organe, pristojne za izvajanje in nadzor nad izvajanjem tega zakona. 

Licenca je dovoljenje za izvajanje prevozov potnikov ali blaga v notranjem cestnem prometu.
Licenca Skupnosti pa je dovoljenje za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov ali blaga v mednarodnem cestnem prometu. Licenca Skupnosti velja tudi za izvajanje prevozov v notranjem cestnem prometu. 

Licenca se pridobi za izvajanje naslednjih prevozov v cestnem prometu:

 • prevoz blaga,
 • prevoz potnikov,
 • avtotaksi prevoze.

Licence ni treba pridobiti za naslednje vrste prevozov:

 • prevoz pošte kot javne storitve;
 • prevoz poškodovanih oziroma pokvarjenih vozil;
 • prevoz blaga za lastne potrebe pod pogoji iz 85. člena tega zakona;
 • prevoz oseb za lastne potrebe pod pogoji iz 82. člena tega zakona;
 • prevoz z vozili, ki so namenjena potrebam javne varnosti, obrambe, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in potrebam državnih organov, medicinskim in humanitarnim prevozom;
 • prevoz blaga z vozili ali s skupino vozil, katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg;
 • prevoz s posebnimi vozili, ki so bila izdelana ali predelana za poseben namen in se z njimi ne morejo opravljati prevozi potnikov ali blaga na enak način kot z nepredelanimi vozili (npr. avtodvigala, črpalke za beton, vozila za prevoz čebel, potujoče knjižnice, avtobus, predelan v avtodom), kar mora biti razvidno iz prometnega dovoljenja;
 • prevoz za osebne potrebe.

POGOJI ZA PRIDOBITEV LICENCE

Pravna oseba in samostojni podjetnik, ki želi opravljati dejavnost cestnega prevoza, mora izpolnjevati naslednje pogoje za pridobitev licence:

 • imeti dober ugled,
 • imeti ustrezen finančni položaj,
 • izpolnjevati pogoj glede strokovne usposobljenosti,
 • biti lastnik vsaj enega v Republiki Sloveniji registriranega motornega vozila za posamezne vrste prevozov ali imeti pravico uporabe tega vozila na podlagi sklenjene najemne oziroma zakupne pogodbe ali lizing pogodbe,
 • imeti poravnane davčne obveznosti in prispevke za socialno varnost, pri čemer se pogoj iz te točke ugotavlja ob pridobitvi in obnovi licence,
 • izpolnjevati pogoje v zvezi z zahtevo glede sedeža, kot to določa 5. člen Uredbe 1071/2009/EU.

POSTOPEK ZA PRIDOBITEV LICENCE

Posameznik vloži pri GZS - Javne listine:

 • ustrezno vlogo za izdajo licence z navedbo vrste prevozov, za katere želi pridobiti licenco in
 • predloži dokazila o izpolnjevanju s tem zakonom predpisanih pogojev – potrebna dokazila so navedena na posamezni vlogi.

 Vlogo s prilogami lahko oddate*:

 • po pošti: GZS – Javne listine, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana,
 • po  faksu: 01 23 29 271,
 • po e-pošti,
 • osebno v času uradnih ur.

* obrazec vloge morate dostaviti v originalu , s podpisom in žigom.

 Izdane listine vam v roku 15 dni po prejemu popolne vloge:

 • pošljemo po pošti na vaš naslov ali
 • jih osebno prevzamete v času uradnih ur.
 

 

Vse vloge obravnavamo po vrstnem redu prejema.
Pozitivno rešene vloge pošljemo po pošti oz. če ste to navedli, vas obvestilo za osebni prevzem. 
V primeru nepopolne vloge, vas o tem obvestimo preko telefona ali e-pošte. 
V primeru večjega števila prejetih vlog, lahko pride do zamika reševanja vlog. Prosimo vas za razumevanje!  


Pravna podlaga >>>

Nacionalni elektronski register licenc >>>

Uradne ure >>>

Kontaktni podatki >>>