Zapri

Dogodki in aktivnosti Zbornice računovodskih servisov v letu 2011


DOGODKI

V letu 2011 so za nami izobraževalni in drugi dogodki, s katerimi smo poskrbeli, da so se ob prijetnem druženju razvile tudi številne nove ideje in poslovne priložnosti.

 • Izobraževanje
  Za člane ZRS je posebnega pomena, da so pravočasno seznanjeni z vsebino novih predpisov ter z njihovimi spremembami predvsem na področju računovodstva, davkov, delovno pravne in statusne zakonodaje.

  Izvedli smo dva seminarja, dve delavnici in en posvet:
  - delavnica Izvajanje ZPPDFT v praksi, Ljubljana, 13.06. in 15.9.2011,
  - predavanje Komunikacija v vsakdanjem poslovanju in nastopanju, Ljubljana, 14.9.2011,
  - seminar Kako do lastnega cenika računovodskih storitev, Ljubljana, 10.05.2011,
  - Posvet z usmeritvami z vidika Smernic za izvajanje ZPPDFT za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih servisov, Ljubljana, 21.4.2011,
  - Delavnica o novem Četrtletnem raziskovanju o poslovanju poslovnih subjektov, Ljubljana, 2.3.2011,
  - seminarji Davčni obračun in letno poročilo za leto 2010 v sodelovanju z območnimi zbornicami in samostojnimi regionalnimi zbornicami v sistemu GZS (13 seminarjev).
   
 • Program za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa
  UO ZRS je 10.12.2010 sprejel in potrdil nov Program za pridobitev naziva Strokovni vodja računovodskega servisa«, ki je nadomestil dosedanji Program usposabljanja za vodje računovodskih servisov. Gre za program vsebin, ki bodo predmet preverjanja na izpitu. Cilj programa je opredeliti znanja in pogoje, ki so potrebni za opravljanje izpita za pridobitev naziva.

  Pogoji za pristop k izpitu:
  - visokošolska izobrazba
  - aktivno obvladanje slovenskega jezika
  - ustrezne delovne izkušnje
       - najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju vodstvenih del v računovodstvu ali
       - najmanj pet let delovnih izkušenj na področju računovodstva
  - pod pogoji (višja izobrazba in pet let delovnih izkušenj) je bilo mogoče opravljati izpit do 31.12.2010

 • 11. poletne športne igre ZRS, http://igre-zrs.gzs.si/,
  so potekale v petek, 3. junija 2011 v Osilnici ob Kolpi. 130 udeležencev se je zbralo iz vseh koncev Slovenije. Pohodniki, kolesarji in raftarji so bili navdušeni nad nepoznanim delom Slovenije.
   
 • 1. zimske športne igre ZRS
  pa so se odvijale v petek, 4. februarja 2011 na smučišču Cerkno. 
   
 • 13. Kongres računovodskih servisov 
  je potekal od 4. do 5. oktobra 2011 v kongresnem centru Portus, Hotel Slovenija v Portorožu. V prvem dnevu kongresu so se bodo zvrstile aktualne teme s področij, pomembnih za delovanje računovodskih servisov ter tri delavnice, od katerih je vsak udeleženec lahko izbral zase najprimernejšo, v drugem delu pa smo poskrbeli za predstavitev novosti pristojna ministrstva in druge inštitucije, manjkal pa ni, tako kot vsako leto, tudi prispevek »za dušo«.
   
 • Zbor članov ZRS, 3. oktobra 2011 
  v kongresnem centru Portus v Portorožu so se člani zbornice na vsakoletnem srečanju seznanili z aktivnostmi in projekti, ki se izvajajo v okviru ZRS.

  Pomembnejše točke na Zboru članov ZRS so bile:
  - Predstavitev članov novega Upravnega odbora ZRS
  - Poročilo o delu ZRS
  - Predstavitev dejavnosti 69.200 v številkah
  - Sistemizacija delovnih mest v računovodskem servisu
  - Primerjava kakovosti storitev računovodskih servisov glede na certifikat (predstavitev diplomskega dela)

 • Podelitev priznanja Naj računovodski servis 2011, 4.10.2011
  V letošnjem letu ZRS je že četrto leto med svojimi člani organizirala ta izbor. To je eden izmed dogodkov, s katerim želimo v širši poslovni javnosti širiti zavedanje o pomenu kakovostnega računovodskega servisa.
  Izbirali smo med tremi kategorijami računovodskih servisov: mali, srednji in veliki. Tako so računovodski servisi sami lahko doprinesli velik prispevek k promociji dejavnosti, za katero se na zbornici zavzemamo!

  Naj računovodski servisi 2011 v vseh treh kategorijah so bili razglašeni na večernem delu 13. Kongresa računovodskih servisov, 4. oktobra 2011 v Portorožu:
  - kategorija MALI:
  - kategorija SREDNJI:
  - kategortija VELIKI:

  Več o izboru Naj računovodskega servisa najdete na http://najrs.gzs.si.
   

AKTIVNOSTI ZRS

Poleg dogodkov si je ZRS zadalo izvajati naslednje aktivnosti:

 • Katalog računovodskih servisov in ureditev računovodske dejavnosti 
  Eden od pomembnih ciljev ZRS je skrb za visok nivo kakovosti storitev, ki jih opravljajo njeni člani. Pred desetimi leti smo na pobudo članov začeli s projektom, katerega namen je bil članom omogočiti, da svoje znanje preverijo pred strokovno komisijo in o svoji strokovni usposobljenosti pridobijo tudi potrdilo. Tako je nastal Program usposabljanja za vodenje računovodskih servisov, na podlagi katerega so člani lahko opravljali izpit za preverjanje strokovne usposobljenosti. Skozi leta in izkušnje se je spreminjala podoba in ime kataloga, prav tako pa so se dodelali tudi pogoji za vpis v katalog.
  Danes je v tem katalogu predstavljenih 72 računovodskih servisov, ki izpolnjujejo vse pogoje, predpisane s Pravilnikom o katalogu računovodskih servisov.
   
 • Promocija članov in zbornice poteka preko:

  Mediji o ZRS
  V medijih so bili v 2011 objavljeni številni članki na temo dejavnosti računovodskih servisov in njihovih storitev, predsednik ZRS pa je opravil nekaj intervjujev, v katerih je predstavil tudi delovanje ZRS.

  Aktivnosti ZRS v zvezi s promocijo računovodske dejavnosti se kažejo tudi v prilogah o računovodstvu časnika Finance in časopisa Dnevnik, ki izhajata redno dvakrat letno.

  Elektronski register članov ZRS
  ZRS vodi Register članov ZRS (https://www.gzs.si/katalogi), ki je med najbolj obiskanimi spletnimi vsebinami ZRS. Nanj se napoti vse uporabnike računovodskih storitev, ki iščejo storitve računovodskih servisov

  Obveščanje članov ZRS 
  v največji meri poteka preko spletnih strani ZRS, saj je elektronsko poslovanje med našimi člani del vsakdanjika.

  Člani po e-pošti iz ZRS prejemajo tudi pomembnejše aktualne informacije ter vsak mesec pismo članom, kjer se seznanijo s tekočimi aktivnostmi in projekti, ki se izvajajo v okviru ZRS.

  Že od preteklega leta pa člani po elektronski pošti dnevno prejemajo pregled sprememb zakonodaje s področja davčnih, računovodskih in drugih pomembnejših predpisov, ki so pomembni za večino članov ter pregled zakonodaje v pripravi (z istih področij). Dnevne zakonodajne novosti za ZRS pripravlja Tax-fin-lex d.o.o..

 • Regijske sekcije
  ZRS sodeluje s sekcijami računovodskih servisov, ki delujejo pri območnih zbornicah in samostojnih regionalnih zbornicah v okviru sistema Gospodarske zbornice Slovenije.

Aktivnosti za podporo poslovanju računovodskih servisov so:

 • Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma 
  Zavezanci po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) so med drugimi tudi pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih storitev. Zato smo na ZRS v januarju 2010 povezali z Uradom za preprečevanje pranja denarja (UPPD).

  Rezultat sodelovanja so v decembru 2010 s strani UPPD sprejete in potrjene Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih storitev.

  Smernice vsebujejo dve prilogi, ki predstavljajo za člane ZRS delovni pripomoček za izdelavo notranjih aktov v skladu z zakonom:
  - Priloga 1 – Indikatorji za prepoznavanje sumljivih transakcij za pravne in fizične osebe, ki opravljajo računovodske storitve ter seznam indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij s področja financiranja terorizma
  - Priloga 2 – Pravilnik o izvajanju notranje kontrole po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za pravne osebe, ki opravljajo dejavnost računovodskih servisov

 • Tipska pogodba o opravljanju računovodskih storitev.
  Sestavni del prenovljene tipske pogodbe je tudi t.i. protokol, ki natančneje opredeljuje naloge in obveznosti izvajalca in naročnika računovodskih storitev.
  Tipsko pogodbo je pripravila delovna skupina ZRS, pregledana in usklajena pa je bila tudi s pravnimi strokovnjaki s področja obligacijskega prava. Dokument predstavlja delovni pripomoček za člane ZRS. Vsebuje primer pogodbenih določil, ki jih lahko član ZRS vključuje v pogodbe s svojimi naročniki.
  Pred pripravo tipske pogodbe je ZRS pridobila tudi pravno mnenje o zadrževanju naročnikovih listin in dokumentacije zaradi neplačanih računov naročnika; vsebina tega mnenja je upoštevana v določilih tipske pogodbe.
   
 • Zavarovanje poklicne odgovornosti 
  ZRS je za člane ZRS sklenila Krovno pogodbo za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov članov ZRS z Zavarovalnico Maribor d.d. in Zavarovalnico Triglav d.d.. S pogodbami so jasno in pregledno določeni pogoji zavarovanja, ki so usklajeni s poslovnimi aktivnostmi članov ZRS. Dosežene ugodnosti, predvsem iz naslova zavarovanja poklicne odgovornosti so pri kršitvah izpolnitvenih rokov, plačilu kazni in glob, določilu kršitve iz naslova malomarnosti, sistemu bonus/malus. Na zaprtih spletnih straneh članov ZRS je na voljo spletni obrazec za izbiro zavarovalnega programa, kjer si lahko pripravijo informativne izračune za posamezna zavarovanja. 
   
 • Sistemizacija delovnih mest 
  V teku je nov projekt ZRS, ki bo predstavljen na Zboru članov ZRS in dokončan do konca leta 2011.

  Člani bodo dobili nov delovni pripomoček s katerim bodo opredelili delovna mesta v svojem računovodskem servisu. Sistemizacija bo zajemala predstavitev del in nalog za profile knjigovodja, računovodja, poslov. računovodja in vodja računovodskega servisa. Za vse profile bodo razdelane potrebne strokovne in splošne kompetence (znanja, spretnosti in veščine). Določene bodo tudi minimalne zahteve za zaposlitev na določeno delovno mesto.

 • Sodelovanje z organizacijami in institucijami, katerih delovanje vključuje tudi sodelovanje računovodskih servisov
  - Delavnica o novem Četrtletnem raziskovanju o poslovanju poslovnih subjektov s SURS, AJPES in Banko Slovenije, Ljubljana, 2.3.2011
  - Sestanek predstavnikov UO ZRS in vodstva AJPES v zvezi s pobudami za spremembo Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih, 8.4.2011.
  - Stališče zbornic (GZS, ZRS, ZDSS, TZS, OZS) do predloga sprememb Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih v zvezi z izvajanjem večstranskega obveznega pobota, 5.5.2011
  - Stališče zbornic (GZS, ZRS, ZDSS, TZS, OZS) do predloga Zakona o davčnih blagajnah, jesen 2011
   
 • Strokovna komisija za prepoznavanje sistemskih problemov 
  ZRS se je v zvezi s pobudami za spremembo Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih in izvedbenih aktov na področju izvajanja obveznega pobota začela angažirati pri pristojnih inštitucijah že začetku aprila 2011 - prve aktivnosti so se pričele s sestankom predstavnikov ZRS na AJPES.

  Po izkazanem interesu za sodelovanje znotraj GZS skupaj z ostalimi zainteresiranimi inštitucijami se je komisija v imenu ZRS aktivno vključila v t.i. zbornično koordinacijo, ki jo sestavljajo GZS, ZRS, ZDSS, TZS in OZS.

  V zbornično koordinacijo se je ZRS vključila z naslednjimi zahtevami:
  - Prestavitev urnika AJPES glede izvajanja obveznega pobota;
  - Določitev »presečnega« datuma prvega dne v tekočem mesecu, ki bo za vse zavezance določal, katere obveznosti so predmet vključitve obveznosti v obvezni večstranski pobot v tem mesecu;
  - Omejitev mejnega zneska posamezne obveznosti, od katerega so zavezanci dolžni prijaviti svoje obveznosti v večstranski obvezni pobot;
  - Črtanje določil, ki opredeljujejo posamezne aktivnosti in naloge DURS;
  - Konkretna določitev inšpekcijskega organa za nadzor nad izvajanjem zakona.
  - Vse naše zahteve so bile s strani MF sprejete in so vključene v predlog novele zakona, kibo 1.9.2011 v obravnavi na Vladi RS.

  Zbornična koordinacija je po izvedenih prvih dveh pobotih sicer zahtevala ukinitev obveznega pobota ter črtanje omejitve plačilnih rokov na 120 dni, vendar gre v obeh primerih za politično vprašanje, ki bo verjetno premet razprav v parlamentarni proceduri.

  Ocenjujemo, da je strokovno delo na tem področju zaključeno ter da smo s strokovnega vidika z našimi zahtevami v celoti uspeli ter da je bilo delo ZRS in celotne zbornične koordinacije na tem področju izjemno uspešno.

 • Včlanjevanje v mednarodne organizacije
  ZRS je pridružen član EFAA - European Federation of Accountants and Auditors for small and medium-sized enterprises.
   
 • Koledar z opomniki za oddajo davčnih obračunov in ostalih poročil za tekoče leto v elektronski in tiskani obliki.

 


Avtor: Zbornica računovodskih servisov