Javna pooblastila
Live CampaignGet Started with Live Campaign Signup

Please configure the Signup Form using Manage option

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORIAli je za tesno vozilo potrebna licenca?

Odgovor je določen v 4. členu Pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 67/07 in 102/20):

(1) Za testna vozila, ki jih pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo s prodajo novih vozil, dajejo na preizkušnjo prevozniku, ni potrebno pridobiti izvoda licence, če testno obdobje ne traja več kot dva tedna in če testiranje poteka le na območju Slovenije.
(2) Prevoznik, ki ima vozilo iz prejšnjega odstavka na testiranju, mora imeti licenco za opravljanje tistih vrst prevozov, ki jih bo opravljal s testnim vozilom. Prav tako mora imeti prevoznik z osebo, ki vozilo daje v testiranje, sklenjeno pisno pogodbo, v kateri morajo biti med drugim navedeni podatki o točno določenem času testiranja (datum od–do) in o vozilu oziroma vozilih (znamka, tip, registrska številka, številka šasije in številka motorja). Izvod pogodbe mora biti ves čas vožnje v vozilu, s katerim se opravljajo testne vožnje.
(3) Prevoznik lahko opravlja z istim vozilom testiranje na način, kot je določen v prvem in drugem odstavku tega člena, samo enkrat.

 

Kaj je ustrezno dokazilo o finančni sposobnosti podjetja? 

Za opravljanje dejavnosti prevozov v cestnem prometu pomeni ustrezen finančni položaj po tem zakonu, da ima oseba, ki želi opravljati to dejavnost, na voljo kapital in rezerve v določeni višini. Pogoja glede finančne sposobnosti ni treba dokazovati za pridobitev licence za opravljanje prevozov potnikov z vozili, ki imajo poleg voznikovega največ osem sedežev (osebno vozilo) in za opravljanje avto-taksi prevozov.

To lahko izkažete s predložitvijo enega od navedenih dokazil:

 1.  kopije bilance stanja preteklega leta,
 2. izpiska iz registra osnovnih sredstev. Kot dokazilo se upoštevajo le lastna opredmetena osnovna sredstva po neodpisani vrednosti;
 3. dokazila o lastništvu neobremenjenih nepremičnin, če z njimi odgovarjate za svojo dejavnost;
 4. pogodbe o namensko vezanem depozitu v banki za čas trajanja licence;
 5. garancije banke ali druge finančne institucije.

Zakonska podlaga

Uredba 1071/2009, člen 7: Pogoji v zvezi z zahtevo glede finančnega položaja: 

 1. Da se zagotovi izpolnjevanje pogoja iz člena 3(1)(c), mora podjetje kadar koli med poslovnim letom biti sposobno izpolniti svoje finančne obveznosti. V ta namen mora podjetje na podlagi letnih računovodskih izkazov, ki jih je potrdil revizor ali ustrezno pooblaščena oseba, dokazati, da ima vsako leto na voljo kapital in rezerve, ki morajo znašati vsaj 9 000 EUR, če se uporablja samo eno vozilo, in najmanj 5 000 EUR za vsako dodatno uporabljeno vozilo.

Za namene te uredbe se vrednost eura v tistih nacionalnih valutah držav članic, ki niso vključene v tretjo fazo ekonomske in monetarne unije, določi vsako leto. Uporabijo se tečaji, pridobljeni prvi delovni dan oktobra in objavljeni v Uradnem listu Evropske unije. Veljati začnejo 1. januarja v naslednjem koledarskem letu.

Računovodske postavke iz prvega pododstavka so enake postavkam, opredeljenim v Četrti direktivi Sveta 78/660/EGS z dne 25. julija 1978 o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb, ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe (9)

 1. Z odstopanjem od odstavka 1 lahko pristojni organ dovoli ali zahteva, da podjetje izkaže svoje finančno stanje s potrdilom, npr. z bančno garancijo ali zavarovanjem, vključno z zavarovanjem poklicne odgovornosti, ki ga izdajo ena ali več bank ali druge finančne institucije, tudi zavarovalnice, ki se nanaša na solidarnostno poroštvo podjetja, in sicer za zneske, določene v prvem pododstavku odstavka 1.
 2. Letni računovodski izkazi iz odstavka 1 ali garancija iz odstavka 2, ki jih je treba preveriti, so letni računovodski izkazi gospodarskega subjekta s sedežem na ozemlju države članice, v kateri se zaprosi za dovoljenje, in ne letni računovodski izkazi morebitnih drugih subjektov s sedežem v drugi državi članici. 


Zakon o prevozih v cestnem prometu, 22. člen (ustrezen finančni položaj)
: 

(1) Za opravljanje dejavnosti prevozov v cestnem prometu pomeni ustrezen finančni položaj po tem zakonu, da ima oseba, ki želi opravljati to dejavnost, na voljo kapital in rezerve v višini vsaj 9000 eurov za prvo motorno vozilo in 5.000 eurov za vsako naslednje vozilo. Za pridobitev licence za opravljanje prevozov potnikov z vozili, ki imajo poleg voznikovega sedeža največ osem sedežev, mora imeti oseba kapital in rezerve v višini vsaj 3.000 eurov za prvo motorno vozilo in 1500 eurov za vsako naslednje vozilo.

(2) Za dokaz finančne sposobnosti šteje vsaj eno od naslednjih dokazil:

 • izpisek iz sodnega registra, iz katerega je razvidna višina ustanovitvenega kapitala;
 • kopija bilance stanja, ki jo je prevoznik za preteklo leto predložil davčnemu organu;
 • seznam posameznih opredmetenih osnovnih sredstev;
 • dokazilo o lastništvu neobremenjenih nepremičnin, če z njimi odgovarja za svojo dejavnost;
 • pogodba o namensko vezanem depozitu v banki;
 • garancija banke ali druge finančne institucije, s katero se daje garancija za dobro poslovanje prevoznika v času, za katerega velja garancija v višini iz prvega odstavka tega člena. Za banko in druge finančne institucije po tem zakonu se štejejo banke, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za izdajanje garancij ali so upravičene opravljati storitve izdajanja garancij na območju Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, oziroma zavarovalnice, ki so pridobile dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje kavcijskega zavarovanja, med katerega se uvršča izdajanje garantnih pisem v skladu z veljavno zakonodajo, ali je upravičena opravljati kavcijsko zavarovanje na območju Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo. 


Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu, 9. člen:

(1) Finančna sposobnost se ugotavlja tako, da se sešteva vrednost vseh sredstev in predmetov, s katerimi oseba razpolaga.
(2) Za dokaz finančne sposobnosti šteje vsaj eno od dokazil, opredeljenih v drugem odstavku 22. člena zakona.
(3) Pri seznamu posameznih opredmetenih osnovnih sredstev, se upošteva vrednost osnovnih opredmetenih sredstev po neodpisani vrednosti. Vozila in druga osnovna sredstva, ki jih ima oseba v najemu, se ne upoštevajo pri ugotavljanju ustrezne finančne sposobnosti. Če so posamezna sredstva obenem prikazana v ustanovitvenem kapitalu in v seznamu opredmetenih osnovnih sredstev se upoštevajo samo enkrat.
(4) V primeru delno obremenjenih nepremičnin, se za ugotavljanje finančne sposobnosti upošteva neobremenjeni del nepremičnine.
(5) Iz pogodbe o namensko vezanem depozitu mora biti razvidno, da je depozit vložen z namenom zagotavljanja finančne sposobnosti za pridobitev licence in je vezan za čas trajanja licence. Če prevoznik zaide v likvidnostne težave, lahko depozit uporabi za premostitev teh težav, vendar mora najkasneje v šestih mesecih od dviga, depozit obnoviti oziroma mora izpolnjevati pogoj finančne sposobnosti z drugimi sredstvi. V primeru stečaja je depozit del stečajne mase. Kolikor prevoznik depozit prekine pred potekom licence, je o tem dolžan obvestiti izdajatelja licence, ki mora preveriti, če prevoznik tudi brez depozita izpolnjuje pogoj finančne sposobnosti.
(6) Garancija banke ali druge finančne institucije mora vsebovati jamstvo, da banka ali druga finančna institucija, za čas trajanja licence, jamči za vse finančne obveznosti prevoznika do višine, ki je potrebna za pridobitev licence in je opredeljena v prvem odstavku 22. člena zakona.

Kaj mora vsebovati Izpis iz registra osnovnih sredstev?


Kot dokazilo ustrezne finančne sposobnosti pri izdaji licenc za prevoze v cestnem prometu se šteje tudi Izpis iz registra osnovnih sredstev.

Upoštevajo se le lastna opredmetena osnovna sredstva po neodpisani vrednosti. Vozila in druga osnovna sredstva, ki jih ima oseba v najemu, se ne upoštevajo pri ugotavljanju ustrezne finančne sposobnosti. Če so posamezna sredstva obenem prikazana v ustanovitvenem kapitalu in v seznamu opredmetenih osnovnih sredstev se upoštevajo samo enkrat.

Priporočamo, da izpis iz registra osnovnih sredstev vsebuje naslednje kategorije:

 • inventarno številko,
 • naziv osnovnega sredstva (v primeru vozil navedite registrske št.)
 • datum nabave,
 • nabavno vrednost,
 • datum aktiviranja,
 • amortizacijsko stopnjo,
 • odpisano vrednost,
 • sedanjo vrednost neodpisanih sredstev,
 • datum priprave izpisa,
 • ime in priimek direktorja podjetja in računovodje s tiskanimi črkami,
 • podpis direktorja podjetja in računovodje ter
 • žig.

V primeru nabav v tekočem letu, lahko izdajatelj licence zahteva predložitev nabavnih faktur.

Seznam posameznih opredmetenih osnovnih sredstev ne sme biti starejši od 90 dni. 

Ali se lahko za dokazilo o finančni sposobnosti sešteje vrednost ustanovitvenega kapitala in vrednost osnovnih sredstev podjetja?

 

Uredba/zakon/pravilnik govorijo o »kapitalu in rezervah«, ki morata (skupaj) dosegati določeno višino – torej o pasivni strani bilance stanja (obveznosti do virov sredstev). 

Med dokazili o doseganju ustreznega finančnega položaja zakon/pravilnik kot enega od dokazil navajata tudi »seznam posameznih opredmetenih osnovnih sredstev« (OOS), ki so kategorija aktivne strani bilance stanja (sredstva) – z drugimi besedami so zrcalna slika obveznosti do posameznih virov sredstev, ki so razporejene po pasivni strani bilance.

Pri ugotavljanju ustrezne višine torej nikakor ne smemo seštevati kategorijo kapitala in opredmetenih osnovnih sredstev in že sam zakon/pravilnik pravi, da je relevantna (le) višina kapitala + rezerve.   

Ali se lahko za dokazilo o finančni sposobnosti sešteje višina kapitala iz bilance stanja in dokazilo o lastništvu nepremičnine? 

Ne. Gre za nasprotni strani bilance, sredstva in obveznosti do virov sredstev.
Lahko pa se seštejejo opredmetena osnovna sredstva iz bilance stanja in dokazilo o lastništvu nepremičnine (cenitev ali podatki iz GURS).

Imam kombinirano vozilo (8+1) in želim opravljati prevoze potnikov v mednarodnem cestnem prometu. Katero licenco potrebujem? 


Odgovor:  Izvajanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu s kombiniranimi vozili ni mogoče z licenco Skupnosti, za prevoze v notranjem prometu je treba pridobiti nacionalno licenco.

Pojasnilo:

VRSTE LICENC V CESTNEM PROMETU

 1. LICENCA SKUPNOSTI

 Na ravni Evropske unije obstajata dve vrsti licenc: 

 • Licenca Skupnosti za blago/Licenca za izvajanje prevozov blaga v mednarodnem cestnem prometu
  (2a) Vloga za izdajo licence Skupnosti za blago

 • Licenca Skupnosti za potnike/Licenca za izvajanje prevozov potnikov v mednarodnem cestnem prometu
  (2b) Vloga za izdajo licence Skupnosti za potnike.
  Uporablja se za avtobusni prevoz oseb v mednarodnem prometu na območju Skupnosti (prevoz več kot devet oseb – skupaj z  voznikom)/avtobus).

 2. NACIONALNA LICENCA

 V Sloveniji velja dodatno še: 

 • Licenca za izvajanje prevozov potnikov in blaga v notranjem cestnem prometu:

(1) Vloga za izdajo nacionalne licence.
Uporablja se za:

 • prevoz blaga,
 • prevoz potnikov (osebno vozilo, kombinirano vozilo 8+1, cestni turistični vlak, avtobus),
 • avtotaksi prevoze.

 

Kaj je Potrdilo o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti?


Potrdilo o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti je eno izmed obveznih prilog k vlogi za izdajo licence, ki ga mora imeti upravljavec prevozov v podjetju.
P
reizkus se opravi pri podjetju Inter-es d.o.o., Cesta na Brdo 85, Ljubljana, tel. 01 2000-230.

Vsebino preizkusa znanja in način preverjanja določa Uredba ES 1071/2009.  

 Katalog izpitnih vprašanj za pripravo na preizkus znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov za opravljanje prevozov v cestnem prometu je na voljo na povezavi. Aktualen katalog  je objavljen na spletni strani družbe Inter-es d.o.o.

Kandidat opravlja preizkus znanja za tisto področje prevozov, za katerega se je prijavil.

Kaj se upošteva kot »sedež podjetja«?

Sedež družbe je bistvena sestavina, ki jo je treba obvezno registrirati v sodnem registru. To sestavino mora vsebovati prijava za vpis v register (47. člen Zakona o gospodarskih družbah - ZGD-1), prav tako pa je treba v sodni register prijaviti vsako spremembo sedeža družbe (48. člen ZGD-1). Sedež družbe mora biti naveden tudi na vseh dopisih družbe, ki jih družba pošilja svojim naslovnikom (45. člen ZGD-1). Sedež družbe je namreč kraj, ki je kot sedež družbe vpisan v register (29. člen ZGD-1), pri čemer je za sedež družbe mogoče določiti kraj, kjer družba opravlja dejavnost, ali kraj, kjer se v glavnem vodijo njeni posli, ali kraj, kjer deluje poslovodstvo družbe (30. člen ZGD-1).

 

Poslovanje družbe na registriranem sedežu je torej tako pomembna okoliščina z vidika poslovanja in varnosti pravnega prometa, da je zakonodajalec določil, da je neposlovanje na poslovnem naslovu, vpisanem v sodni register, samostojni (in neodvisni) izbrisni razlog za izbris družbe iz sodnega registra brez likvidacije v skladu z določbami iz 7. poglavja (členi od 424 do 444.a členi) ZFPPIPP (glej sodbo VSK sklep Cpg 292/2013).

 

Prav tako skladno s prvo alinejo 3. točke 3. odstavka 75. člena ZGD-1 AJPES po uradni dolžnosti izbriše podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije, če na podlagi lastnih podatkov, vključno z obvestilom lastnika objekta ali na podlagi obvestila državnega organa ali osebe z javnimi pooblastili ugotovi, da je pri podjetniku v Poslovni register Slovenije kot njegov poslovni naslov vpisan naslov na katerem ne sprejema uradnih poštnih pošiljk ali je na tem naslovu neznan.

 

Skladno z Uredbo št. 1071/2009 je pogoj za pridobitev licence, da ima podjetje poleg sedeža tudi prostore, kjer hrani svojo temeljno poslovno dokumentacijo. V primeru, da ima podjetje na »sedežu podjetja« le pošti predal NE izpolnjuje pogoja za pridobitev licence.

 

Vsako podjetje mora v postopku pridobitve ali obnove licence, v postopku sprememb in nadzora izpolnjevati tudi pogoj glede sedeža in izpolniti ustrezno izjavo.

 

Kdo lahko oddaja vloge in prevzema listine?


 • Vloge lahko oddaja in prevzema listine direktor, prokurist ali upravljavec prevozov.
 • V kolikor vlogo oddaja ali prevzema druga oseba, potrebuje pisno pooblastilo.
 • Oseba, ki oddaja vloge ali prevzema listine, se mora izkazati z osebnim dokumentom (potnim listom ali osebno izkaznico).

 

Pri katerih vrstah prevozov se licenca NE potrebuje?

Pravica za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov ali blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu se pridobi z licenco.

Prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu se opravlja kot javni linijski prevoz, posebni linijski prevoz, stalni izvenlinijski prevoz, prevoz na klic, občasni prevoz, avtotaksi prevoz in kot posebna oblika prevoza. Prevoz potnikov v mednarodnem cestnem prometu se opravlja kot prevoz v mednarodnem javnem linijskem prometu, posebnem linijskem prometu, kot občasni prevoz potnikov in kot prevoz potnikov z izmeničnimi vožnjami.

Prevoz blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu se opravlja kot prevoz v komercialne namene in kot prevoz za lastne potrebe. Prevoz blaga v komercialne namene je prevoz, za katerega se relacija, cena prevoza in drugi prevozni pogoji določijo s pogodbo, sklenjeno pisno, ustno ali s sklepčnimi dejanji med prevoznikom in naročnikom prevoza.

 Licence ni treba pridobiti za naslednje vrste prevozov:

1.      prevoz pošte kot javne storitve;
2.      prevoz poškodovanih oziroma pokvarjenih vozil;
3.      prevoz blaga za lastne potrebe pod pogoji iz 85. člena zakona;
4.      prevoz oseb za lastne potrebe pod pogoji iz 82. člena zakona;
5.      prevoz z vozili, ki so namenjena potrebam javne varnosti, obrambe, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in potrebam državnih organov, medicinskim in humanitarnim prevozom;
6.      prevoz blaga z vozili ali s skupino vozil, katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg; POZOR! od leta 2022: ne presega 2500 kg v mednarodnem cestnem prometu!
7.      prevoz s posebnimi vozili, ki so bila izdelana ali predelana za poseben namen in se z njimi ne morejo opravljati prevozi potnikov ali blaga na enak način kot z nepredelanimi vozili (npr. avtodvigala, črpalke za beton, vozila za prevoz čebel, potujoče knjižnice, avtobus, predelan v avtodom), kar mora biti razvidno iz prometnega dovoljenja;
8.      prevoz za osebne potrebe.

 Opredelitev prevoza oseb za lastne potrebe (82. člen) 

 ·         Prevoz oseb za lastne potrebe je prevoz, ki ga izvajajo v nekomercialne in neprofitne namene fizične ali pravne osebe ter državni organi in je tak prevoz v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti ali nalog z njihovega delovnega področja. Vozila, ki se v ta namen uporabljajo, morajo biti v lasti te fizične ali pravne osebe oziroma organa ali ima ta pravico uporabe teh vozil na podlagi sklenjene najemne oziroma zakupne ali lizing pogodbe. Vozilo mora upravljati oseba, zaposlena pri fizični ali pravni osebi oziroma državnem organu, ali fizična oseba sama.

·         Prejšnji odstavek se ne uporablja za prevoze, za katere velja Uredba 1073/2009/ES.

·         Oseba, ki opravlja prevoz iz prvega odstavka tega člena, mora imeti v vozilu dokazila, da opravlja prevoz za lastne potrebe (na primer dokazilo, da so potniki člani društva, da so zaposleni pri osebi, ki opravlja prevoz, da so plačali turistični aranžma, ki vključuje tudi prevoz; najemno, zakupno ali lizinško pogodbo, če vozilo ni v lasti osebe, ki opravlja prevoz; dokazilo, da je voznik zaposlen pri osebi, ki opravlja prevoz, oziroma da je član društva).

 Opredelitev prevoza blaga za lastne potrebe (85. člen)  

·         Šteje se, da gre za prevoz blaga za lastne potrebe, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

        blago, ki se prevaža, mora biti v lasti izvajalca prevoza ali biti prodano, kupljeno, dano v najem, najeto, izdelano, dopolnjeno ali popravljeno s strani izvajalca prevoza;
–        namen poti mora biti prevoz blaga do ali od izvajalca prevoza ali za njegov premik bodisi znotraj podjetja ali zunaj, vendar le za potrebe izvajalca prevoza;
–        motorna vozila, uporabljena za tak prevoz, morajo voziti zaposleni pri izvajalcu prevoza;
–        vozila morajo biti v lasti izvajalca prevoza ali najeta. V primeru najema vozila morajo biti izpolnjeni tudi pogoji iz prvega in drugega odstavka 107. člena tega zakona.

·         Oseba, ki opravlja prevoz iz prejšnjega odstavka, mora imeti v vozilu dokazila, da opravlja prevoz za lastne potrebe (na primer račun, dobavnico, odpremnico, tovorni list).

Ali lahko pridobimo Potrdilo za voznika, ki je hrvaški državljan?

 

Ne.
Potrdilo za voznika ("roza potrdilo"), se lahko izda samo voznikom, ki niso državljani EU in nimajo dovoljenja za stalno prebivanje v EU (rezidenti za daljši čas).

Pravna podlaga: Uredba EU 1072/2009, Direktiva 2003/209 in Zakona o tujcih 

UREDBA (ES) št. 1072/2009 

Člen 3, Splošno načelo
Za opravljanje mednarodnega prevoza se zahteva licenca Skupnosti skupaj s potrdilom za voznike, če je voznik državljan tretje države.

Člen 5, Potrdilo za voznike
1. Potrdilo za voznike izda država članica v skladu s to uredbo kateremu koli cestnemu prevozniku, ki:
(a) ima licenco Skupnosti; in
(b) v navedeni državi članici bodisi zakonito zaposluje voznika, ki ni državljan države članice niti ni rezident za daljši čas v skladu z Direktivo Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas ali zakonito uporablja voznika, ki ni državljan države članice niti ni rezident za daljši čas v smislu navedene direktive in ki je cestnemu prevozniku na voljo v skladu s pogoji zaposlitve in poklicnega usposabljanja, določenimi v navedeni državi članici:
(i) z zakoni ali drugimi predpisi, in, če je primerno,
(ii) s kolektivnimi pogodbami v skladu z veljavnimi predpisi v navedeni državi članici.
2. Potrdilo za voznike izdajo pristojni organi države članice sedeža cestnega prevoznika na zahtevo imetnika licence Skupnosti za vsakega voznika, ki ni državljan države članice niti ni rezident za daljši čas v smislu Direktive 2003/109/ES in ga prevoznik zakonito zaposluje, ali za vsakega voznika, ki ni državljan države članice niti rezident za daljši čas v smislu navedene direktive in je na voljo prevozniku. Vsako potrdilo za voznike potrjuje, da je imetnik, ki je v njem imenovan, zaposlen pod pogoji, določenimi v odstavku 1.
3. Potrdilo za voznike ustreza vzorcu iz Priloge III. Potrdilo ima vsaj dva od zaščitnih elementov, naštetih v Prilogi I.
4. Komisija Prilogo III prilagodi tehničnemu napredku. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 15(2).
5. Potrdilo za voznike je opremljeno s pečatom organa izdaje ter podpisom in zaporedno številko. Zaporedna številka potrdila za voznike se vnese v nacionalni elektronski register podjetij cestnega prevoza kot del podatkov o cestnem prevozniku, ki ga da na voljo vozniku, imenovanemu v njem.
6. Potrdilo za voznike je last cestnega prevoznika, ki ga da na voljo vozniku, imenovanemu v njem, kadar voznik vozi vozilo z licenco Skupnosti, izdano navedenemu prevozniku. Overjeno kopijo potrdila za voznike, ki ga izdajo pristojni organi države članice sedeža cestnega prevoznika, se hrani v poslovnih prostorih prevoznika. Potrdilo za voznike se pokaže na zahtevo pooblaščenega inšpektorja.
7. Potrdilo za voznike se izda za obdobje, ki ga določi država članica izdajateljica, vendar z veljavnostjo največ 5 let. Potrdila za voznike, ki so bila izdana pred datumom začetka uporabe te uredbe, ostanejo v veljavi do datuma izteka njihove veljavnosti.
Potrdilo za voznike velja, dokler so izpolnjeni pogoji, pod katerimi je bilo izdano. Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev, da cestni prevoznik nemudoma vrne potrdilo organom, ki so ga izdali, če navedeni pogoji niso več izpolnjeni.

Ali tuj državljan, rezident za daljši čas, potrebuje Potrdilo za voznika?


Ne.
Izjemoma, na podlagi pisne izjave zakonitega zastopnika podjetja, izdamo Potrdilo tudi za voznike, ki niso državljani EU in imajo dovoljenje za stalno prebivanje v EU (Permanent Residence Premit).


Ali potrdilo o vloženi vlogi za podaljšanje enotnega dovoljenje zadošča za izdajo potrdil za voznike, ki niso državljani EU?

Imetnike licenc Skupnosti za prevoze v cestnem prometu obveščamo, da se Potrdilo za voznike, ki niso državljani Evropske unije, lahko izda:

 •  na podlagi izdanega enotnega dovoljenja za prebivanje in delo (potrdilo o vloženi vlogi za podaljšanje enotnega dovoljenja NE zadošča za izdajo potrdila za voznika) in
 • na podlagi vozniškega dovoljenja z vpisano kodo 95 ALI izdane izkaznice o vozniških kvalifikacijah ALI  veljavnega spričevala, ki potrjuje pridobljeno temeljno kvalifikacijo ALI spričevala, ki potrjuje redno poklicno usposabljanje voznika  (potrjena vloga za izdajo izkaznice o vozniških kvalifikacijah NE zadošča za izdajo potrdila za voznike) ter
 •  ostalih obveznih prilog, ki so navedene na vlogi za izdajo potrdila.

! POZOR: sprememba -  začasna odobritev Ministrstva za infrastrukturo - objava med novicami.

Kakšne so omejitve za upravljavce prevozov?

 

Pogoji za licenco Skupnosti za izvajanje prevozov blaga in potnikov v mednarodnem cestnem prometu

V 32.c členu ZPCP-2G so navedene posebne določbe za licenco Skupnosti. 

 • V prvem odstavku je navedeno, da za upravljavca prevozov, ki je več kot 50-odstotni lastnik podjetja oz. samostojni podjetnik, ni omejitev glede števila podjetij in števila vozil, za katere vodi dejavnost prevozov. 
 • Upravljavec prevozov, ki je zaposlen pri prevozniku, mora imeti pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ter pooblastilo direktorja za opravljanje del upravljavca prevozov. Oseba se lahko upravljavec samo v enem podjetju
 • V kolikor podjetje nima notranjega upravljavca prevozov, lahko v primeru, da ima do največ 5 vozil, sklene pogodbo z zunanjim upravljavcem prevozov, ki je lahko upravljavec prevozov samo v enem podjetju.


Pogoji za (nacionalno) licenco za izvajanje prevozov blaga in potnikov v notranjem cestnem prometu

Za izpolnjevanje pogoja glede strokovne usposobljenosti pri nacionalni licenci velja Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu. 

 • Upravljavec prevozov je lahko direktor oz. sam samostojni podjetnik ali oseba zaposlena pri prevozniku. Omejitev glede števila podjetij ali števila vozil ni.
 •  Zunanji oz. pogodbeni upravljavec ni možen.