Nacionalni odbor Mednarodne trgovinske zbornice za Slovenijo


Mednarodna trgovinska zbornica s sedežem v Parizu (ICC) je pri OZN, WTO in drugih mednarodnih organizacijah priznana kot največja in najvplivnejša svetovna asociacija, ki preko svojih nacionalnih odborov pospešuje liberalizacijo svetovne trgovine in investicij, pripravlja standardne mednarodne gospodarske pogodbe, spodbuja razvoj poslovnih običajev, alternativne oblike reševanja sporov in korporativno družbeno odgovornost podjetij.


Kontakt:

dr. Andrej Friedl
generalni sekretar / Secretary General

Tel.: +386 1 58 98 410
Fax.: +386 1 58 98 100
Email: andrej.friedl@gzs.si

Web: http://www.iccwbo.org/

c/o Gospodarska zbornica Slovenije
Dimičeva 13
SI-1504 LjubljanaAKTUALNO

 

Incoterms 2020 – prenovljena izdaja

ICC je pripravila posodobitev dobavnih klavzul, ki začnejo pod imenom Incoterms 2020 veljati s 1. 1. 2020. Glavna vidna sprememba, ki jo prinašajo Incoterms 2020, je popolna preureditev vrstnega reda desetih A in desetih B členov pri vsaki klavzuli, kar daje vtis velike novosti, dejansko pa je novosti zelo malo. Nekaj novosti pa je pomembnih in jih bomo tu na kratko izpostavili.

 

Pri klavzuli CIP (Prevoz in zavarovanje plačana do), pa tudi pri CIF (Stroški, zavarovanje in prevoznina), je ena pomembna sprememba. VeljavneIncoterms 2010 v točki A3b) za CIP določajo, da mora prodajalec po tej klavzuli na svoje stroške pridobiti zavarovanje tovora najmanj v skladu s kritjem C Institutskih klavzul [Institute Cargo Clauses (LMA/IUA) ] (najnižje kritje) ali po katerihkoli podobnih klavzulah, primernih za uporabljen prevoz. Preštevilčena in prenovljena točka A5 v Incoterms 2020 pa na novo določa, da mora prodajalec pri CIP, razen če ni drugače dogovorjeno ali običajno pri trgovanju z določenim blagom, na svoje stroške pridobiti zavarovanje tovora, ki je v skladu z najmanj s kritjem A Institutskih klavzul [Institute Cargo Clauses (LMA/IUA)] (ki pokriva bistveno več rizikov). Novost ni le višje zavarovalno kritje, ampak tudi pravna domneva, da velja kritje A, razen če se stranki drugače dogovorita ali je drugačen običaj. Svetujemo, da se stranki pri klavzuli CIP jasno dogovorita, kateri nivo zavarovalnega kritja je mišljen, da se ne bi katera od strank sklicevala na običaj, ki morda mednarodno ni poenoten. Pri klavzuli CIF, ki se uporablja le za morske in notranje plovne poti, pa sicer ostaja še naprej najnižji nivo zavarovalnega kritja C, vendar preštevilčena prenovljena A5 tudi tu kot novo prinaša pravno domnevo, da mora prodajalec, razen če ni drugače dogovorjeno ali običajno na svoje stroške pridobiti zavarovanje tovora, ki je v skladu z najmanj s kritjem po klavzulah (C) Institutskih klavzul [Institute Cargo Clauses (LMA/IUA) ] ali po katerihkoli podobnih klavzulah, primernih za uporabljen prevoz. To spet pomeni, da naj se stranki v izognitev nesporazumu ali morebiti različnim običajem dogovorita o tem, kakšno zavarovanje je mišljeno.

Med novostmi omenimo še novo pravilo v preštevilčeni novi A4 pri EXW in FCA, po katerem mora prodajalec na stroške in riziko kupca kupcu pomagati pri sklenitvi prevozne pogodbe. Pri vseh F klavzulah pa velja po novem, da lahko prodajalec za kupca sklene prevozno pogodbo le, če je to posebej dogovorjeno in ne več tudi, »če je tak običaj«.

V oči pade tudi nova klavzula DPU - DOBAVLJENO V KRAJU RAZLOŽENO, kar pa je le novo poimenovanje za obstoječo DAT (Dobavljeno na terminalu). Ime je spremenjeno, ker se je želelo jasneje poudariti, da je lahko kraj dobave z razložitvijo blaga s prevoznega sredstva vsak kraj in ga zato ni treba poimenovati kot terminal, ki deluje ožje (npr. letališki terminal, pristaniški terminal ipd.). Ker zahteva ta klavzula od prodajalca več obvez kot pri DAP (po kateri dobavi prodajalec blago nerazloženo s prevoznega sredstva), je sedaj DPU razvrščena za DAP.

Druge spremembe so manj pomembne, npr. ta, da lahko stranki, razen pri klavzulah skupine C, organizirata prevoz tudi z lastnimi prevoznimi sredstvi, kar je seveda možno že po Incoterms 2010, čeprav to izrecno ne piše. Ali pa, da je pri FCA po A6 poslej možna nova primeroma omenjena dobavna listina – pomorska nakladnica (B/L) z označitvijo naložitve blaga na krov, čeprav je blago izročeno prevozniku na kopenski točki in sami avtorji prenovljene izdaje Incoterms 2020 v smernicah za njihovo uporabo izražajo dvom, če se bo kupcu uspelo dogovoriti, npr. s cestnim prevoznikom, da naj izda prodajalcu ob prevzemu blaga ladijsko nakladnico kot potrdilo, da je blago že na ladijskem krovu v oddaljenem pristanišču.

Posodobitev 2020 prinaša še nekaj manjših sprememb, ki jih boste razbrali iz nove izdaje Incoterms 2020, ki jo lahko nabavite preko spleta https://2go.iccwbo.org/