SRIP HRANA

RAZPISI MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO – PODJETNIŠTVO IN TEHNOLOGIJA

Povezava: http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/SOJ/Razpisi/podjetnistvo_in_tehnologija.pdf 

-  Javni razpis »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte«

Rok za oddajo vlog: 18. 11. 2019

Namen: Sofinanciranje izvajanja inovativnih, raziskovalno-razvojnih projektov podjetij ali konzorcijev za nove ali izboljšane proizvode, procese ali storitve, do stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter primerni za uporabo v realnem okolju.

Javni razpis je bil objavljen 30.06.2017, vendar je bila 2.8.2019 objavljena spremenjena razpisna dokumentacija in rok za prijavo.  Povezava: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-spodbude-za-raziskovalno-razvojne-projekte-2/

-  Javni razpis »Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 2«

Rok za oddajo vlog: 12. 9. 2019

Namen: Sofinanciranje izvajanja raziskovalno-razvojnih in inovacijskih projektov podjetij, ki so v okviru Obzorja 2020 dobili certifikat „Seal of Excellence“ in zaradi pomanjkanja sredstev niso prejeli sofinanciranja iz SME instrumenta. Predmet sofinanciranja je faza 2.

-  Javni razpis "Eurostars 2019-2023"

Rok za oddajo vlog: 28. 2. 2019

Namen: Podpora MSP-jem in partnerjem pri izvajanju skupnih inovativnih raziskovalno-razvojnih projektov s predvidenim kratkim časom vstopa na trg.

-  Javni razpis "EUREKA 2019-2023"

Rok za oddajo vlog: 16. 12. 2019

Namen: Omogočiti polnopravno vključevanje slovenskih podjetij v mednarodni program EUREKA in spodbujanje udeležbe slovenskih podjetij na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA, skladno s cilji Operativnega programa 2014-2020 in prednostnimi področji iz S4.

Cilj: Podjetjem omogočiti pogoje, da lahko ažurno sledijo trendom na področju podjetniške raziskovalno-razvojne dejavnosti v Evropi Rezultati, ki jih želimo doseči: sofinancirati vsaj 10 upravičencev za izvedbo EUREKA projektov, ki sodijo na prednostna področja uporabe iz S4. Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako EUREKA, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev.

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-dodeljevanje-spodbud-v-okviru-iniciative-eureka-2019/

-  Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij 2019 – 2020

Predvidena objava: junij 2019

Namen: Izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in spodbujanje prehoda v (S)Industrijo 4.0.

Cilj: Spodbujanje podjetij k prenovi in učinkovitemu upravljanju poslovnih procesov, vitkemu poslovanju, business proces managementu, dizajn managementu.

-   Posojilni sklad NALOŽBE 1

Objava: september 2018

Namen: Financiranje investicij na različnih področjih delovanja podjetja.

-  Posojilni sklad MSP6

Skrajni rok črpanja: 31. 12. 2025

Namen: Izvedba naložbe v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva in za zaposlovanje neposredno ustvarjeno z naložbo v opredmetena in neopredmetena sredstva.