SRIP HRANA

RAZPISI MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO – PODJETNIŠTVO IN TEHNOLOGIJA

Povezava: http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/SOJ/Razpisi/podjetnistvo_in_tehnologija.pdf 

-  Javni razpis »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte (RRI v verigah in mrežah vrednosti TRL6-9) «

Rok za oddajo vlog: 24. 9. 2019

Namen: Sofinanciranje izvajanja inovativnih, raziskovalno-razvojnih projektov podjetij ali konzorcijev za nove ali izboljšane proizvode, procese ali storitve, do stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter primerni za uporabo v realnem okolju.

-  Javni razpis »Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 2«

Rok za oddajo vlog: 12. 9. 2019

Namen: Sofinanciranje izvajanja raziskovalno-razvojnih in inovacijskih projektov podjetij, ki so v okviru Obzorja 2020 dobili certifikat „Seal of Excellence“ in zaradi pomanjkanja sredstev niso prejeli sofinanciranja iz SME instrumenta. Predmet sofinanciranja je faza 2.

-  Javni razpis "Eurostars 2019-2023"

Rok za oddajo vlog: 28. 2. 2019

Namen: Podpora MSP-jem in partnerjem pri izvajanju skupnih inovativnih raziskovalno-razvojnih projektov s predvidenim kratkim časom vstopa na trg.

-  Javni razpis "EUREKA 2019-2023"

Predvidena objava: maj 2019

Namen: Omogočiti polnopravno vključevanje slovenskih podjetij v mednarodni program EUREKA in spodbujanje udeležbe slovenskih podjetij na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA, skladno s cilji Operativnega programa 2014-2020 in prednostnimi področji iz S4.

Cilj: Podjetjem omogočiti pogoje, da lahko ažurno sledijo trendom na področju podjetniške raziskovalno-razvojne dejavnosti v Evropi Rezultati, ki jih želimo doseči: sofinancirati vsaj 10 upravičencev za izvedbo EUREKA projektov, ki sodijo na prednostna področja uporabe iz S4.

-  Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij 2019 – 2020

Predvidena objava: junij 2019

Namen: Izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in spodbujanje prehoda v (S)Industrijo 4.0.

Cilj: Spodbujanje podjetij k prenovi in učinkovitemu upravljanju poslovnih procesov, vitkemu poslovanju, business proces managementu, dizajn managementu.

-   Posojilni sklad NALOŽBE 1

Objava: september 2018

Namen: Financiranje investicij na različnih področjih delovanja podjetja.

-  Posojilni sklad MSP6

Skrajni rok črpanja: 31. 12. 2025

Namen: Izvedba naložbe v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva in za zaposlovanje neposredno ustvarjeno z naložbo v opredmetena in neopredmetena sredstva.