RoHS - predpisi v Sloveniji


Omejitev dajanja v promet ali uporabo določenih nevarnih snovi in pripravkov (v angleščini: Restriction of the use of certain Hazardous Substances - ROHS) je v Republiki Sloveniji  urejena s Pravilnikom o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 102/2012), ki ga je izdal minister za zdravje.  

Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2011/65/ES o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, zadnjič spremenjeno z

obe z dne 10. oktobra 2012,  nanašajoči se na spremembe Priloge III k Direktivi 2011/65/EU, določa omejitve in posebne pogoje uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (EEO).

Podlaga za sprejem pravilnika je  5. člen Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11).

Pomembne novosti pravilnika so naslednje:

 • POVEČANJE OBSEGA KATEGORIJ ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV IN OPREME Postopna uveljavitev zahtev za medicinske pripomočke, instrumente za spremljanje in nadzor vključno z instrumenti za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo ter na koncu zadnjega prehodnega obdobja tudi za vso drugo EEO. 

 • OBVEZNO OZNAČEVANJE S CE ZNAKOM - Proizvajalci morajo Izvesti postopek notranjega nadzora proizvodnje ali za njegovo izvedbo pooblastiti tretjo osebo, izdelati zahtevano tehnično dokumentacijo, pripraviti izjavo EU o skladnosti in na končni proizvod pritrditi oznako CE. Tehnično dokumentacijo in izjavo EU o skladnosti morajo hraniti deset let po tem, ko je bila EEO dana na trg.

 • IDENTIFIKACIJA PROMETA - Gospodarski subjekti morajo na zahtevo inšpekcije, pristojne za kemikalije, za obdobje desetih let po tem, ko je bila EEO dana na trg, posredovati podatke o vsakem gospodarskem subjektu, ki jim je dobavil EEO ter o vsakem gospodarskem subjektu, ki so mu dobavili EEO.
   

Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi je bil spremenjen s  Pravilnikom o spremembi pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi  (Uradni list RS, št. 20/2014  z dne 21.3.2014 - str. 2363 - 2364), ki ga je izdala ministrica za zdravje. 

Spremenjeni pravilnik navaja spremembe pri izjemah uporabe nevarnih snovi zaradi prilagoditve tehničnemu napredku, kakor so določene v delegiranih direktivah Evropske komisije (DDK) in sicer:

 

Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi je bil spremenjen s Pravilnikom o spremembi pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 57/2014 z dne 25.7.2014 - str. 6576), ki ga je izdala ministrica za zdravje.
Spremenjeni pravilnik navaja spremembe pri izjemah uporabe nevarnih snovi zaradi prilagoditve tehničnemu napredku, kakor so določene v delegiranih direktivah Evropske komisije (DDK) in sicer: 

 • DDK2014/69/EU z dne13. marca 2014 o spremembi, zaradi prilagoditve tehničnemunapredku, Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskegaparlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v dielektričnikeramiki v kondenzatorjih z nazivno napetostjo manj kot125 V AC ali 250 DC, ki se uporabljajo v instrumentih zaspremljanje in nadzor za industrijsko uporabo (UL L št. 148z dne 20. 5. 2014, str. 72)
 • DDK2014/70/EU z dne13. marca 2014 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EUEvropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svincav mikrokanalnih ploščah (MCP zaradi prilagoditve tehničnemunapredku (UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 74)
 • DDK2014/71/EU z dne13. marca 2014 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EUEvropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svincav spajki na enem vmesniku naloženih tiskanih elementov(SDE z veliko površino zaradi prilagoditve tehničnemu napredku(UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 76)
 • DDK2014/72/EU z dne13. marca 2014 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EUEvropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec vspajkah in na obdelanih priključkih električnih in elektronskihkomponent ter v obdelavi tiskanih vezij, ki se uporabljajo vmodulih za vžig in drugih električnih in elektronskih krmilnihsistemih motorja zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (ULL št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 78)
 • DDK2014/73/EU z dne13. marca 2014 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EUEvropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svincav platiniranih elektrodah iz platine, ki se uporabljajo za merjenjeprevodnosti, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (ULL št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 80)
 • DDK2014/74/EU z dne13. marca 2014 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EUEvropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabisvinca v skladnih sistemih plinskih priključkov, razen sistemaC-press, za instrumente za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo zaradi prilagoditve tehničnemu napredku(UL Lšt. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 82)
 • DDK2014/75/EU z dne13. marca 2014 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EUEvropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za živo srebro, v hladnih katodnih fluorescentnih sijalkah (CCFL za osvetlitevozadja zaslonov s tekočimi kristali, ki se uporabljajo v instrumentihza spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo, danihna trg pred 22. julijem 2017, kadar količina živega srebra nepresega 5 mg na sijalko, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku(UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 84)
 • DDK2014/76/EU z dne13. marca 2014 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EUEvropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi živegasrebra v ročno izdelanih cevnih plinskih sijalkah (HLDT,ki se uporabljajo za oznake, dekorativno ali arhitekturno inposebno osvetlitev ter svetlobno umetnost, zaradi prilagoditvetehničnemu napredku (UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 86)

Pripeti dokumenti