Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Standardna klasifikacija dejavnosti - SKD prenovljena

S 1. januarjem 2008 je v vseh državah članicah Evropske unije začela veljati nova klasifikacija dejavnosti poslovnih subjektov NACE Rev.2, ki je nadomestila prej veljavno klasifikacijo Nace Rev 1.1. V Republiki sloveniji je v veljavo stopila nacionalna različica standardne klasifikacije, imenovana SKD 2008, ki v celoti povzema evropsko klasifikacijo dejavnosti, hkrati pa jo tudi dopolnjuje z nacionalnimi podrazredi.

Nova klasifikacija prinaša mnoge spremembe in dopolnitve, ki so posledica strukturnih sprememb v gospodarstvu v zadnjih letih. Tako je največ sprememb na področju tržnih storitvenih dejavnosti in na področju predelovalnih dejavnosti. Pomembna je tudi sprememba v sami strukturi klasifikacije, saj se z revidirano klasifikacijo ukinja raven podpodročja (2-črkovna raven klasifikacije). Podrobnejše informacije v zvezi s prehodom na novo Standardno klasifikacijo dejavnosti so vam na voljo na spletni strani http://www.stat.si/SKD.  Angleška verzija SKD: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF

Povzeto po SURS:

Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) je obvezen nacionalni standard, ki se uporablja pri evidentiranju, zbiranju, obdelovanju, analiziranju, posredovanju in izkazovanju podatkov, povezanih z dejavnostjo. SKD se uporablja za določanje glavne dejavnosti in za razvrščanje poslovnih subjektov in njihovih delov za potrebe uradnih in drugih administrativnih zbirk podatkov (registri, evidence, podatkovne baze ipd) ter za potrebe statistike in analitike v državnem in mednarodnem merilu na različnih ravneh primerjanja in odločanja. Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) se vsebinsko in strukturno skoraj povsem ujema z NACE Rev.1.1 (klasifikacjo dejavnosti, obvezno v EU), dodano pa je še peto mesto v šifri za delitev razredov v nacionalne podrazrede. V primerih, ko razred ni razdeljen, je podrazred vsebinsko enak razredu in ima na zadnjem mestu šifre ničlo. Na treh mestih se osnovna struktura SKD razlikuje od NACE Rev.1. Skupini 17.1 - Priprava, predenje tekstilnih vlaken, ter 17.2 - Tkanje tekstilij sta v NACE Rev.1.1 razdeljene v več razredov, ki pa so v SKD združeni v enega. Pri tem je upoštevana struktura CPA (Classification of Products by Activity). Poleg tega je v SKD izpuščena skupina 62.3 - Vesoljski promet. SKD je hierarhično razčlenjena ter ima 17 področij (dve področji sta razdeljeni še na 16 podpodročij), 60 oddelkov, 221 skupin, 501 razred in 576 podrazredov.

SKD_2008 - Standardna klasifikacija dejavnosti 2008, V2 - s slovenskimi in angleškimi imeni dejavnosti, SKD 2002, pojasnila, različne povezovalne in prevajalne tabele   

Vir: STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE - SURS