Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Smernice za JN gradenj

GZS priporoča investitorjem in deležnikom, da se držijo objavljenih smernic in priporočila

  1. Smernice
    Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev
    Smernice za javno naročanje gradenj
  2. Priporočila
    Priporočila za upoštevanje socialnih in družbenih vidikov pri javnem naročanju
    Priporočila za uporabo finančnih zavarovanj pri javnem naročanju

SMERNICE ZA JAVNO NAROČANJE ARHITEKTURNIH IN INŽENIRSKIH STORITEV, Izdaja 1.0, junij 2016
Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev je pripravilo Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS), Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS), Obrtno zbornico Slovenije (OZS), Zbornico za arhitekturo in prostor (ZAPS), DARS, d. d., DRI upravljanje investicij, d. o. o., Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za infrastrukturo.
Smernice temeljijo na izhodiščih, ki jih določa Zakon o javnem naročanju (v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), in opredeljujejo postopke naročanja arhitekturnih in inženirskih storitev, tj. storitev, ki jih opravljajo pooblaščeni arhitekti in pooblaščeni inženirji na področju graditve objektov in širše.
Poseben poudarek smernic je opredelitev nabora meril za oddajo javnega naročila, kar je skladno z zahtevo ZJN-3, da »za oddajo javnega naročila storitve izdelave računalniških programov, arhitekturnih in inženirskih storitev ter prevajalskih in svetovalnih storitev naročnik ne sme uporabiti zgolj cene kot edinega merila za oddajo javnega naročila«.
Za vsako fazo investicijskega projekta morata tako naročnik kot investitor sprejeti odločitev o njeni izvedbi, načinu oz. postopku izvedbe, časovnem in finančnem okvirju ter izvajalcih. Če se investitor odloči, da določene faze investicijskega projekta ne izvede z lastnimi kadrovskimi viri, mora uporabiti mehanizem javnega naročanja in pri tem upoštevati veljavno zakonodajo ter dobro prakso na tem področju. Pri javnem naročanju arhitekturnih in inženirskih storitev na področju graditve objektov je dobra praksa še posebej pomembna, saj pozitivni in negativni učinki izbire izvajalca arhitekturnih in inženirskih storitev multiplikativno vplivajo na stroške gradnje, še bistveno bolj pa na stroške obratovanja in vzdrževanja ter končne razgradnje objekta.
Smernice so orodje, ki ga pripravljavci smernic priporočajo naročnikom za uporabo in ki daje primerne ter z ZJN-3 usklajene usmeritve, kako naj postopek javnega naročila za izbiro izvajalca arhitekturnih in inženirskih storitev praviloma poteka. Smernice priporočajo vsakokratno prilagajanje konkretnemu predmetu javnega naročila s pomočjo izbire postopkov, pogojev in meril, ki so najbolj ustrezni za konkreten primer in razmere na trgu ter omogočajo ponujanje velikim, srednje velikim in majhnim ponudnikom.
Excel pripomoček za ocenjevanje ponudb v skladu s Smernico za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev.
Vsi posamezni zavihki so trenutno zaklenjeni na način, da so dostopna le vnosna polja, kar poenostavlja uporabo pripomočka. Za namen kontrole posameznih izračunov ali morebitnih sprememb (npr. vpeljava dodatnih meril, možnost vnosa večjega števila ponudnikov, večjega števila dodatnih referenc, ...) je potrebno odstraniti zaščito posameznih zavihkov s kodo SJNAIS.

SMERNICE ZA JAVNO NAROČANJE GRADENJ, Izdaja 1.1, oktober 2018
Smernice za javno naročanje gradenj (nova izdaja) je pripravilo Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Inženirsko zbornico Slovenije, Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Združenjem asfalterjev Slovenije, DARS, d. d, DRI upravljanje investicij, d. o. o., Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za pravosodje, Ministrstvom za infrastrukturo, Direkcijo RS za infrastrukturo in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.
Prva izdaja teh smernic je bila objavljena decembra 2017, v letu 2018 pa je ministrstvo v sodelovanju z zgoraj navedenimi deležniki pristopilo tudi k pripravi prenove Smernic za javno naročanje gradenj, zlasti na podlagi zaznanih potreb dosedanje prakse in z vidika sprememb gradne zakonodaje.
Smernice z namenom zagotavljanja konkurence in enakopravne obravnave ponudnikov ter učinkovitega izvajanje javnih naročil gradenj, podajajo predloge za pravilno uporabo posameznih institutov javnega naročanja, s priporočili in opozorili. Temeljijo na izhodiščih, ki jih določa Zakon o javnem naročanju (v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) in so orodje, ki ga njihovi pripravljavci priporočajo naročnikom za uporabo – dajejo primerna ter z ZJN-3 usklajena napotila, usmeritve in predloge, kako naj praviloma poteka postopek javnega naročila za gradnjo.

PRIPOROČILA ZA UPOŠTEVANJE SOCIALNIH IN DRUŽBENIH VIDIKOV PRI JAVNEM NAROČANJU

Ob upoštevanju načel iz Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in pravil javnega naročanja lahko javni naročniki s premišljenim naročanjem spodbujajo socialno odgovorno javno naročanje (SOJN) – tj. javno naročanje, pri katerem se upošteva eden ali več naslednjih socialnih vidikov: zaposlitvene možnosti, dostojno delo, skladnost s socialnimi pravicami delavcev, socialna vključenost (invalidi, težko zaposljive osebe ipd.), enake možnosti, dostopnost in načrtovanje za vse, trajnostna merila, vključno z vprašanji etične trgovine, spodbujanje malih in srednjih podjetjih, splošnejše prostovoljno upoštevanje socialne odgovornosti gospodarskih družb, finančna disciplina.
Evropska komisija je v letu 2010 izdala Priročnik za upoštevanje socialnih vidikov pri javnem naročanju – Kupujte socialno. Priročnik za upoštevanje socialnih vidikov pri javnem naročanju – Kupujte socialno. Namen tega priročnika je povečati ozaveščenost naročnikov o mogočih koristih SOJN in predstaviti načine, kako lahko javni naročniki ob omejitvah javnonaročniške zakonodaje pri naročanju upoštevajo socialne vidike. Posredno pa tudi omogočiti učinkovitejše doseganje strateških družbenih ciljev, zagotoviti dodano vrednost pri rabi javnih sredstev in spodbuditi zasebne gospodarske subjekte k družbeno odgovornejšemu poslovanju.

PRIPOROČILA GLEDE UPORABE FINANČNIH ZAVAROVANJ PRI JAVNEM NAROČANJU
Sklep Vlade RS s Priporočili glede uporabe finančnih zavarovanj pri javnem naročanju in projektih, sofinanciranih s sredstvi EU z dne 29. 10. 2013
Vlada Republike Slovenije je dne 30. 10. 2013 sprejela Priporočila glede uporabe finančnih zavarovanj pri javnem naročanju in projektih, sofinanciranih s sredstvi EU. K uporabi priporočil je zavezala ministrstva, njihove organe v sestavi in vladne službe, organom upravljanja in posredniškim telesom je naložila, da od upravičencev zahtevajo, da se priporočila uporabljajo tudi pri projektih, sofinanciranih s sredstvi EU, ostale javne naročnike pa je pozvala k uporabi priporočil. Ministrstvo za finance je v skladu s tem sklepom Vlade Republike Slovenije pripravilo:

Povzeto po e-JN : https://ejn.gov.si/sistem/smernice-in-priporocila.html#c2