Šola HACCP - Preverjanje učinkovitosti HACCP sistema v realnem času


HACCP sistem

je sistem, ki ugotavlja, vrednoti in kontrolira, oz. obvladuje dejavnike tveganja, ki so pomembna za varnost končnega živilskega proizvoda. Dejavniki tveganja so vsako nesprejemljivo onesnaženje biološke, kemijske ali fizikalne narave, ki lahko ogroža zdravje potrošnika. Varnost živila namreč pomeni, da živilo ni škodljivo za zdravje potrošnika, če je pripravljeno oz. zaužito na predviden način. Pri delu z živili moramo upoštevati osnovna načela HACCP sistema. HACCP študijo lahko izdela nosilec živilske dejavnosti sam, ali pa upošteva veljavne sektorske smernice dobre higienske prakse, ki se oblikujejo za posamezna področja živilske dejavnosti (Vir: NIJZ).


Šola HACCP

je intenzivno usposabljanje za strokovnjake s področja zagotavljanja varnosti živil in predstavitev elementov sistema HACCP na način, ki omogoča nadzor nad vplivom različnih dejavnikov na proizvodni proces, v realnem času. Zasnovano je na individualnem pristopu do vsakega udeleženca in spoznavanju najsodobnejših dognanj teorije ter aktualnih primerov iz domače in tuje prakse.

Šola HACCP je organizirana v dveh oblikah.

-Enodnevno izobraževanje (namenjeno pregledu zakonodaje in teoretičnih vsebin s področja zagotavljanja varnosti živil).  Več
-Petdnevna delavnica (namenjena posameznikom, ki že imajo izdelano HACCP študijo in jo želijo le izpopolniti in poenostaviti). Več

Udeleženci bodo na izobraževanju izpopolnili svoje strokovno znanje na podlagi izkušenj predavateljice, ki jih je vrsto let pridobivala v okviru svojega dela. Delavnica je praktično usmerjena, udeleženci ves čas interaktivno sodelujejo in skupaj iščejo rešitve za strokovnejše opravljanje svojega dela. Na koncu delavnice udeleženci predstavijo in zagovarjajo svojo izdelano HACCP študijo pred izbrano komisijo. 


Pridobljeni naziv

Na koncu petdnevne delavnice sledi ustni izpit pred komisijo.  Po uspešno opravljenem izpitu dobijo udeleženci naziv Strokovnjak za upravljanje HACCP sistema v praksi in so vpisani v katalog strokovnjakov upravljanja HACCP sistema v praksi.


V letu 2020 organiziramo

 • Enodnevno izobraževanje HACCP šole
  Razpisani termini:

  -1. oktober 2020 
 • Petdnevno delavnico HACCP šole
  Razpisani termini:
  - 29. junij - 3. julij 2020
  -14. - 18. september 2020,
  -12.-16. oktober 2020
  -9.-13. november 2020


Reference predavateljice  

 
mag. Jana Ramuš
Jana Ramuš je magistrica živilske znanosti. Najprej je delala v živilski industriji v razvoju in kontroli kakovosti in varnosti živil, vezane na mikrobiološke preiskave surovin in živil. Svojo poklicno pot je nadaljevala v regionalnem zavodu za zdravstveno varstvo, kjer je izvajala izobraževanja s področja higiene živil in bila odgovorna oseba za implementacijo sistema HACCP pri nosilcih živilske dejavnosti. Danes je zaposlena na Gospodarski zbornici Slovenije kot samostojna svetovalka na področju zagotavljanja varnosti živil in vodilna presojevalka IFS standarda pri Bureau Veritas Slovenija.