Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

ŠOLA HACCP - PREVERJANJE UČINKOVITOSTI  SISTEMA HACCP V REALNEM ČASU

 


ZAKAJ SE UDELEŽITI ŠOLE HACCP?

 

Šola HACCP je prva takšna šola, ki udeležence uči pravilne identifikacije dejavnikov tveganj in ocene rizika njihovega negativnega vplivanja na kakovost in varnost proizvodnega procesa oziroma končnega izdelka po različnih področjih.  Zato je njihovo spremljanje in pravočasno ukrepanje v vsakem trenutku ključno za nadzor in pravilen ter nemoten potek vsake proizvodnje. Govorimo o učinkovitem upravljanju z dejavniki tveganja in rizikom izražanja njihove škodljive aktivnosti (Good hazard and risk management system).

 

V šoli HACCP zato dajemo velik poudarek na pravilno spremljanje procesnih parametrov  ter hitro reagiranje na odklone in napake. Da pa se to lahko v praksi pravočasno realizira udeležence učimo prepoznavati glavne atribute verifikacije lastnega sistema  ter spremljati njegovo učinkovitost v vsakem trenutku (verifikacija sistema v realnem času). Na ta način lahko podjetje sproti in ciljano usmerja vire v tisto področje, subjekt ali predmet, ki je v danem trenutku najbolj ranljivo. S tem se izogne širokemu zajemanju podatkov in informacij, ki v sedanji praksi povzroča prepozno identificiranje ključnih napak in prepozno reagiranje na neskladja.  

 

 


KAJ PODJETJE PRIDOBI?

 

Model izobraževanja šole HACCP se bistveno razlikuje od do sedaj poznanih klasičnih pristopov izobraževanj in opremi udeleženca z znanjem s katerim lahko v podjetju preoblikuje obstoječi sistem in pravilno podeli odgovornosti po področjih pojavnosti dejavnikov tveganj. Na ta način lahko podjetje spremlja finančne tokove po različnih oddelkih / področjih od nabave, proizvodnje, prodaje, človeških virov in sproti ugotavlja v katerem segmentu se trenutno stroški upravičeno povečujejo ali zmanjšujejo. Gre za model s cilji, ki je dovolj enostaven, da jih poleg tehničnega kadra lahko učinkovito spremlja tudi nabavni, prodajni, finančni sektor in upravičeno in pravočasno investira in usmerja razpoložljive vire. Naučimo jih upravljati z dejavniki tveganja in oceniti potencialni riziko njihovih posledic v vsakem trenutku poslovanja tudi s finančne plati ter podajati relevantne informacije najvišjemu vodstvu.    


KAJ JE CILJ ŠOLE HACCP?

 Na osnovi pridobljenega znanja lahko postane študija HACCP resnično uporabno orodje za spremljanje delovnega procesa, ki ga razume in spremlja lahko vsak zaposleni v podjetju. Pomaga ciljno usmerjati ukrepe za odpravo in preprečevanje potencialnih negativnih posledic, omogoča kontinuirno sistemsko izboljševanje (PDCA krog), najvišjemu vodstvu pa omogoča celoten nadzor nad proizvodnim delovanjem ter olajša in izboljša investicijsko planiranje v kadre in tehnologijo.

Na delavnicah kandidat dela na lastni izbrani HACCP študiji oziroma proizvodnem procesa, definira ključne metode nadzora in spremljanja realizacijo postavljenih ciljev preko kazalnikov ter definira ključne parametre nadzora in spremljanja učinkovitosti implementiranega sistema v vsakem trenutku. Dokumentacijo zna oblikovati na način, da je dovolj enostavna in razumljiva tudi tretjim strankam in osebam uradnega nadzora, zadosti ciljem in zahtevam GFSI standardov ter izdela orodje za spremljanje in vrednotenje tveganj iz različnih področij (HARPC, VACCP, HACCP, PRPs, TACCP, FSC – Food Safety Culture).


ŠOLA HACCP JE ORGANIZIRANA V NASLEDNJI OBLIKI:

-Petdnevna delavnica (namenjena posameznikom, ki že imajo izdelano HACCP študijo in jo želijo le izpopolniti in poenostaviti). Več


PRIDOBLJENI NAZIV

Na koncu petdnevne delavnice sledi ustni izpit pred komisijo.  Po uspešno opravljenem izpitu dobijo udeleženci naziv Strokovnjak za upravljanje HACCP sistema v praksi in so vpisani v katalog strokovnjakov upravljanja HACCP sistema v praksi.


V LETU 2020 ORGANIZIRAMO PETDNEVNO DELAVNICO HACCP ŠOLE

Razpisani termini:

9.-13. november 2020


MNENJA UDELEŽENCEV


Sabina Pišek, univ. dipl. ing. živ. teholog. PPS-Pekarne Ptuj, d.o.o. 

"HACCP-šole višji nivo je bila za mene idealna priložnost za obnovitev in nadgradnjo znanja. Izvedba predavanj in izbira predavateljev je bila odlična. Predvsem pa sem bila zadovoljna z delom v skupini, ko smo izdelovali vsak svojo izbrano študijo, ker smo bili iz različnih proizvodnih praks, različnih izkušenj in z različnimi pogledi na isti problem in prav takšno delo ti razširi pogled in ti da nov zalet."


Uroš Morela, mag. inž. živ. Skrbnik standardov in kontrola kakovosti. Meso Kamnik, d.d. 

"Vtisi iz seminarja so vsekakor pozitivni. Predstavljen nam je bil nov koncept razmišljanja o izdelavi HACCP študije, izmenjali smo mnenja in se osredotočili na reševanje konkretnih težav, s katerimi se srečujemo dnevno. Med drugim smo osvojili tudi verifikacijo sistema v realnem času. Zelo zanimiva in uporabna so bila predavanja vabljenih predavateljev, ki so seminarju dodala širino. Seminar priporočam vodjem HACCP timov, PVK-jem, tehnologom, nabavnim in ostalim zainteresiranim službam."


REFERENCE PREDAVATELJICE  

 
mag. Jana Ramuš
Jana Ramuš je magistrica živilske znanosti. Najprej je delala v živilski industriji v razvoju in kontroli kakovosti in varnosti živil, vezane na mikrobiološke preiskave surovin in živil. Svojo poklicno pot je nadaljevala v regionalnem zavodu za zdravstveno varstvo, kjer je izvajala izobraževanja s področja higiene živil in bila odgovorna oseba za implementacijo sistema HACCP pri nosilcih živilske dejavnosti. Danes je zaposlena na Gospodarski zbornici Slovenije kot samostojna svetovalka na področju zagotavljanja varnosti živil in vodilna presojevalka IFS standarda pri Bureau Veritas Slovenija.