Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

ŠOLA HACCP - 

PREVERJANJE UČINKOVITOSTI  SISTEMA HACCP V REALNEM ČASU

HACCP šola se bo v letu 2023 izvajala v naslednjih terminih:

TBC

 

ŠOLA HACCP JE ORGANIZIRANA V NASLEDNJI OBLIKI:

-Petdnevna delavnica (namenjena posameznikom, ki že imajo izdelano HACCP študijo in jo želijo le izpopolniti in poenostaviti). Več

ZAKAJ SE UDELEŽITI ŠOLE HACCP?

Šola HACCP je prva takšna šola, ki udeležence uči pravilne identifikacije dejavnikov tveganj in ocene rizika njihovega negativnega vplivanja na kakovost in varnost proizvodnega procesa oziroma končnega izdelka iz različnih virov. Zato je njihovo spremljanje in pravočasno ukrepanje v vsakem trenutku ključno za nadzor in pravilen ter nemoten potek vsake proizvodnje. Govorimo o učinkovitem upravljanju z dejavniki tveganja in rizikom izražanja njihove škodljive aktivnosti (Good hazard and risk management system).V šoli HACCP zato dajemo velik poudarek na pravilno spremljanje procesnih parametrov; ter hitro reagiranje na odklone in napake. Da pa se to lahko v praksi pravočasno realizira udeležence učimo prepoznavati glavne atribute verifikacije lastnega sistema ter spremljati njegovo učinkovitost v vsakem trenutku (verifikacija sistema v realnem času). Na ta način lahko podjetje sproti in ciljano usmerja vire v tisto področje, subjekte ali predmete, ki so v danem trenutku najbolj ranljivi in napake hitro odpravi.

KAJ PODJETJE PRIDOBI?

Model izobraževanja šole HACCP se bistveno razlikuje od do sedaj poznanih klasičnih pristopov izobraževanj in opremi udeleženca z znanjem s katerim lahko v podjetju preoblikuje obstoječi sistem in pravilno podeli odgovornosti po področjih pojavnosti dejavnikov tveganj. Na ta način lahko podjetje spremlja finančne tokove po različnih oddelkih / področjih od nabave, proizvodnje, prodaje, človeških virov in sproti ugotavlja v katerem segmentu se trenutno upravičeno povečujejo ali zmanjšujejo zaradi zahtev po zagotavljanju varnosti in kakovosti živil. Gre za ciljno usmerjen model, ki je dovolj enostaven, da jih poleg tehničnega kadra lahko učinkovito spremlja tudi nabavni, prodajni, finančni sektor in drugi. S tem se upravičeno in pravočasno investira in usmerja razpoložljive vire tja kjer je to relevantno oziroma potrebno. Odgovorni v podjetju za področje varnosti in kakovosti živil znajo upravljati z dejavniki tveganja in oceniti potencialni riziko njihovih posledic v vsakem trenutku poslovanja tudi s finančne plati ter podajati relevantne informacije najvišjemu vodstvu.

KAJ JE CILJ ŠOLE HACCP?

Na osnovi pridobljenega znanja lahko postane študija HACCP resnično uporabno orodje za spremljanje delovnega procesa, ki ga razume in spremlja lahko vsak zaposleni v podjetju. Pomaga ciljno usmeriti ukrepe za odpravo in preprečevanje potencialnih negativnih posledic ter omogoča kontinuirno sistemsko izboljševanje sistema upravljanja varnosti in kakovosti po principu Deminovega PDCA kroga. Najvišjemu vodstvu omogoča celoten nadzor nad proizvodnim delovanjem ter olajša in izboljša investicijsko v kadre in tehnologijo. Udeleženci delajo na lastni izbrani HACCP študiji oziroma proizvodnem procesu, definirajo ključne metode nadzora in spremljanja realizacije postavljenih ciljev preko kazalnikov ter definirajo ključne parametre nadzora in spremljanja učinkovitosti implementiranega sistema v vsakem trenutku. Dokumentacijo znajo oblikovati na način, da je dovolj enostavna in razumljiva vsem zaposlenim v podjetju, kot tudi tretjim strankam (presojevalcem) kot tudi osebam uradnega nadzora. Implementiran sistem upravljanja varnosti živil  zadosti ciljem in zahtevam GFSI standardov ter predstavlja orodje za spremljanje in vrednotenje dejavnikov tveganj iz različnih virov (HARPC, VACCP, HACCP, PRPs, TACCP, FSC – Food Safety Culture).

PRIDOBLJENI NAZIV

Na koncu petdnevne delavnice sledi ustni izpit pred komisijo.  Po uspešno opravljenem izpitu dobijo udeleženci naziv Strokovnjak za upravljanje HACCP sistema v praksi in so vpisani v katalog strokovnjakov upravljanja HACCP sistema v praksi.

MNENJA UDELEŽENCEV

Sanja, Panvita

Moram reči, da mi je vaš pristop k analizi tveganja izredno všeč. Z vašo razlago sedaj brez strahu pristopam k analizi tveganja. Nekako mi je zadeva postala logična, za kar sem vam  izredno hvaležna.

Sabina, PPS- Pekarne  Ptuj

S šolo sem bila zelo zadovoljna, veliko sem odnesla vem pa da me čaka še veliko dela, da bom tudi ostale študije nadgradila.

Karmen, Baron  International, d.o.o.

Rada bi se vam zahvalila za super izpeljano delavnico. Zaradi manjšega števila udeležencev je bilo zelo interaktivno, kar je zame  velika prednost, saj pridobim na ta način več znanja in ga lažje uporabim v praksi.

Robert , Hočevar d.o.o.

Všeč mi je bilo , da je bil poudarek na praktičnem primeru, kjer smo glede na relativno kratek veliko izvedeli in se naučili.

Tanja, Mlinopek

Šola je bila izvedena zelo korektno, glede na obstoječe razmere in nabita s koristnim znanjem s področja HACCP oz. varnosti živil.


REFERENCE PREDAVATELJICE  

 
mag. Jana Ramuš
Jana Ramuš je magistrica živilske znanosti. Najprej je delala v živilski industriji v razvoju in kontroli kakovosti in varnosti živil, vezane na mikrobiološke preiskave surovin in živil. Svojo poklicno pot je nadaljevala v regionalnem zavodu za zdravstveno varstvo, kjer je izvajala izobraževanja s področja higiene živil in bila odgovorna oseba za implementacijo sistema HACCP pri nosilcih živilske dejavnosti. Danes je zaposlena na Gospodarski zbornici Slovenije kot samostojna svetovalka na področju zagotavljanja varnosti živil in vodilna presojevalka IFS standarda pri Bureau Veritas Slovenija.

 


VEČ 

Šola HACCP - Preverjanje učinkovitosti sistema HACCP v realnem času Petdnevna delavnica – namenjena posameznikom, ki že imajo izdelano HACCP študijo in jo želijo le izpopolniti in poenostaviti Glavni namen delavnice je natančna in pravilna izdelava HACCP študije, z vsemi ključnimi elementi (diagram poteka, analiza tveganja, določitev kontrolnih in kritičnih kontrolnih točk ter plan nadzora nad njimi) ter podpornimi higienskimi programi.

PROGRAM:

1. DAN Predstavitev temeljev za izdelavo HACCP študije (teoretični del)
2. DAN Skupna izdelava primera ene študije HACCP
3. DAN Pregled in dopolnitev izdelanih osnutkov študij HACCP, ki so jih izdelali udeleženci sami (1. del).
4. DAN Pregled in dopolnitev izdelanih osnutkov študij HACCP, ki so jih izdelali udeleženci sami (2. del).
5. DAN Predstavitev študije HACCP sodelavcem podjetja iz katerega prihaja udeleženec. Določitev termina po predhodnem dogovoru.

CENA ZA PETDNEVNE DELAVNICE:

  • člani Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij:

710 evrov + DDV za udeleženca iz podjetja.
370 evrov + DDV za vsakega dodatnega udeleženca iz istega podjetja. 

  • nečlani: 

1.220 evrov + DDV na udeleženca. 

Na koncu petdnevne delavnice sledi ustni izpit pred komisijo. Po uspešno opravljenem izpitu dobijo udeleženci naziv Strokovnjak za upravljanje HACCP sistema v praksi in so vpisani v katalog strokovnjakov upravljanja HACCP sistema v praksi. 

Dodatne informacije: mag. Jana Ramuš, predavateljica jana.ramus@gzs.si.