Poslanstvo in cilji delovanja


 

V Zbornici poslovno storitvenih dejavnosti (ZPSD) povezujemo široko paleto dejavnosti z visokim deležem znanja in kreativnosti ter združujemo družbe in samostojne podjetnike, ki jim je pridobivanje znanja in idej poslanstvo, prenos tega znanja in rešitev v podjetja in druge organizacije pa poklic.

Dejavnosti podjetij iz okvira poslovnih storitev z visoko vsebnostjo znanja, kreativnih industrij in prevajanja, ki jih povezujemo pod okriljem ZPSD, so predvsem:

62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih

69.103 Druge pravne dejavnosti

70.210 Dejavnost stikov z javnostjo

70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij

73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora

73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja

74.300 Prevajanje in tolmačenje

78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve

78.200 Posredovanje začasne delovne sile

78.300 Druga oskrba s človeškimi viri

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

 

Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti svoje aktivnosti in delovanje usmerja v skladu s svojim osnovnim poslanstvom:

  • zastopanja interesov in povezovanje članstva,
  • razvijanja in krepitve konkurenčne moči poslovno storitvenih dejavnosti z visoko vsebnostjo znanja, kreativnih industrij in prevajanja,
  • promoviranjem odličnosti panog pod okriljem Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti ter
  • pospeševanjem razvoja dejavnosti, pretoka znanja, idej in dobrih praks.

Glavni poudarki delovanja Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti temeljijo na aktivnostih, ki:

  • uveljavljajo visoko raven kakovosti poslovanja z uveljavljanjem visoke ravni poslovne in strokovne etike,
  • prenašajo dobre prakse, z odličnim poznavanjem novih, sodobnih in uspešnih metod, oblik dela in tehnologij ter sposobnost uvajanja le-teh v prakso in poslovanje podjetij,
  • povečujejo prepoznavnost članov Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti (ZPSD), Združenja za management consulting Slovenije (ZMCS) in Združenja prevajalskih podjetij (ZPP) kot kakovostnih in uglednih ponudnikov svetovalnih storitev tako v slovenski poslovni javnosti, kot tudi pri vladnih, državnih, regionalnih in lokalnih institucijah,
  • so usmerjene v povezovanje podjetja iz posameznih dejavnosti v skupine z namenom optimalno zastopati specifične interese članstva glede na posamezno dejavnost, iz katere prihajajo.

Na Zbornici poslovno storitvenih dejavnosti se v skladu s svojim poslanstvom povezujemo tudi z ustreznimi strokovnimi in poklicnimi združenji in društvi za povečevanje lobistične moči, posebno skrb pa namenjamo tudi oblikovanju povezav in sodelovanju v mednarodnem prostoru, tako preko članstev v evropskih zvezah nacionalnih združenj dejavnosti kot tudi preko sodelovanja s posameznimi nacionalnimi združenji.