Poslovanje družb s področja dejavnosti 74.20 (projektiranje, tehnično svetovanje) po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) v letu 2003


Vsebina

 • Nekateri podatki o poslovanju združenja za izvajalski inženiring v letu 2003 na podlagi podatkov Agencije republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) in Gospodarske zbornice Slovenije (GZS)
 • Število GD po velikosti
 • Število zaposlenih
 • Število družb, število zaposlenih, čisti prihodki (ČP) od prodaje, vrednost aktive na dan 31.12.2003, deleži vseh gospodarskih dejavnosti in skupine 74.20
 • Prihodki skupaj v letu 2003 in indeks 2003 / 2002
 • Dodana vrednost v vseh gospodarskih dejavnostih,
  K Nepremičnine, najem, poslovne storitve in skupine 74.20
  Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje s podskupinami v letu 2003, in indeks 2003 / 2002
 • Čisti dobiček (ČD),
  Čista izguba (ČI),
  Neto čisti dobiček (NČD),
  Neto čista izguba (NČI) v mio SIT v vseh gospodarskih dejavnostih,
  K Nepremičnine, najem, poslovne storitve in 74.20
  Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje s podskupinami v letu 2003
 • Kazalniki

Celotno besedilo je objavljeno v pripetih *.doc dokumentih:

1. del: 1.1. - 1.3.
2. del: 1.4. - 1.6.
3. del: 1.7.


Avtor: Združenje za inženirng
Pripeti dokumenti