Zapri

KLJUČNA STALIŠČA IN MNENJA, POSREDOVANA VLADI RS


Slovenska industrija opozarja na nevzdržno visoke cene energentov in nujnost dialoga z državo

Članstvo GZS je zaskrbljeno nad enormno rastjo cen energentov, saj se je cena električne energije letos podvojila, cena zemeljskega plina pa se je povečala skoraj za trikratnik. To skrbi tako energetsko intenzivno industrijo kot tudi druge gospodarske dejavnosti, na primer živilsko predelovalno in kemijsko industrijo. GZS kot zastopnik slovenskega gospodarstva ocenjuje, da se bo morala v nastalo situacijo vključiti tudi država. Slovensko gospodarsko okolje postaja namreč ob mnogih nerešenih vprašanjih na domačem parketu, od okoljskega področja do ponovno prihajajoče grožnje glede višine minimalne plače, izjemno nezanesljivo in ni v oporo konkurenčnosti v razburkanem mednarodnem okolju. Več...

V Gospodarskem krogu obžalujemo umik predloga uvedbe razvojne oz. socialne kapice (22.9.2021)

Gospodarske organizacije, ki sodelujemo v okviru Gospodarskega kroga (Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje Manager, SBC – Klub slovenskih podjetnikov in AmCham Slovenija) obžalujemo umik predloga uvedbe razvojne oz. socialne kapice, ki je bil del predlaganega Zakona o debirokratizaciji. Več...

Aleš Cantarutti, generalni direktor GZS: »Vsak posameznik bi moral prevzeti odgovornost in tudi stroške testiranja, če se brez utemeljenih zdravstvenih razlogov ne odloči za cepljenje.« (13.9.2021)

Stališče GZS glede najnovejšega Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 146/2021 z dne 11. september 2021. Več...

GZS, TZS, OZS, ZDS, ZDOPS: Stroški testiranja bremenijo delodajalce, kar negativno vpliva na celotno slovensko gospodarstvo, zato od vlade zahtevamo ustrezno ureditev testiranja (9.9.2021)

Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 določa, da za zaposlene v dejavnostih ponujanja in prodaje blaga in storitev, na deloviščih ter v mnogih drugih dejavnostih velja obvezno testiranje s testi HAG ali PCR oziroma samotestiranje, v kolikor zaposleni niso prebolevniki ali cepljeni proti COVID-19. Reprezentativne delodajalske organizacije menimo, da delodajalci ne morejo kriti stroškov testiranja zaposlenim, ki se ne želijo odločiti za brezplačno alternativo – cepljenje. Prelaganje finančnega bremena testiranja na delodajalce ne bo prispevalo k višji stopnji precepljenosti prebivalstva, še več - verjamemo, da bo imelo celo nasprotni učinek. Glede na navedeno smo na Vlado RS naslovili predlog za določitev pravnih podlag, na podlagi katerih bodo zaposleni, ki morajo na delovnem mestu izpolnjevati pogoj PCT, stroške testiranja krili sami. Prav tako smo predlagali, da se poda jasno stališče, da se čas testiranja ne všteva v delovni čas zaposlenih, določijo pa naj se tudi pravne podlage, ki bodo delodajalcem omogočale preverjanje pogoja PCT. Več...

Slovenska rast BDP v 2. četrtletju 2021 enaka kot v EU-27 (31.8.2021)

FOKUSNI KOMENTAR

Slovenski BDP v 2. četrtletju je bil realno že blizu ravni iz leta 2019, k čemur sta prispevali tako pozitivna revizija podatkov za predhodna četrtletja kot rast domače potrošnje v 2. četrtletju 2021.

Prva ocena BDP za 2. četrtletje 2021 kaže, da se je slovenski BDP v 2. četrtletju letošnjega leta okrepil za 1,9 % glede na predhodno četrtletje, kar pomeni pospešek glede na rast v 1. četrtletju 2021 (+1,5 %). Navedena rast v 1. četrtletju je bila tudi višja od prve objave (+1,4 %). Več...

Strateške odločitve v energetiki moramo sprejeti danes, ne jutri! (30.8.2021)

V teh dneh se izteka javna razprava o Zakonu o energetski politiki, ki ga pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije. Predlagani zakon ne predvideva priprave Energetskega koncepta Slovenije, kar bi lahko pomenilo, da bo Slovenija ostala brez dokumenta, ki bi opredelil razvojne korake in potrebne aktivnosti slovenskega energetskega prehoda, ki je temelj boja proti podnebnim spremembam. Več...

Izpolnjevanje pogoja PCT, kjer je le-ta predpisan, je osebna odgovornost vsakega posameznika (17.8.2021)

Na Gospodarski zbornici Slovenije opozarjamo, da strošek hitrih testov proti COVID-19 kot pogoj PCT ne sme iti v breme delodajalcev. Vsak posameznik mora sprejeti odgovornost za svoje odločitve ter posledice, ki jih te prinašajo. Od kolektivne odgovornosti je treba preiti na individualno odgovornost vsakega posameznika. Le z višjim deležem precepljenosti prebivalstva pa bo mogoče doseči višjo imunost. Več...

Gospodarska zbornica Slovenije podpira JEK 2, če bo projekt zadostil najvišjim varnostnim in okoljskim standardom (22.7.2021)

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) pozdravlja izdajo energetskega dovoljenja za JEK 2, saj je stabilna in avtonomna oskrba z električno energijo eden od temeljnih pogojev uspešnega gospodarstva. Ob tem pa poudarja, da morajo biti pred pristopom k projektu znana natančna in transparentna finančna konstrukcija, jasno opredeljeni vsi pogoji, ki jim je treba zadostiti z vidika varnosti, ter dosežen širok družbeni konsenz. Več...

Sprejeti interventni zakon za pomoč gospodarstvu in turizmu premalo prilagojen potrebam najbolj prizadetih delov gospodarstva (8.7.2021)

Na Gospodarski zbornici Slovenije sicer pozdravljamo sprejem interventnega zakona za pomoč gospodarstvu in turizmu. Vendar pa ob tem opozarjamo, da sprejet zakon ne vključuje ukrepov, ki smo jih reprezentativne delodajalske organizacije predlagale v obliki amandmajev. Ravno ti ukrepi bi namreč nadgradili zakon v smeri njegove večje koristnosti za prizadeta podjetja, kar bi nedvomno prispevalo k nujnemu okrevanju in nadaljnji oživitvi slovenskega gospodarstva. Več...

Poziv GZS: Zakon o varstvu okolja naj ne ruši dele sistema ravnanja z embalažo, ki dobro delujejo! (7.7.2021)

Sprememba sistema ravnanja z odpadno embalažo, ki jo bo ustvarila novela Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), je nepotrebna in škodljiva. Podjetja v obstoječem sistemu skrbno ravnajo z odpadno embalažo, ki pri njih nastaja, in si za to izbirajo izkušene, zaupanja vredne partnerje. Po v noveli predlagani spremembi bo o prevzemnikih odpadne embalaže odločala tretja, zunanja organizacija. Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) poudarjamo, da morajo podjetja ohraniti možnost samostojne izbire partnerjev, ki jim nudijo konkretne, dobre in zanesljive storitve na njihovih proizvodnih dvoriščih. Več...

GZS predlaga izenačitev davčne obravnave zavezancev pri prodaji delnic in deležev (5.7.2021)

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) opozarja na problematiko davčno neugodne obravnave odkupa lastniških deležev ali delnic v podjetjih od delavcev teh podjetij. Posledično to lahko vodi tako do spremembe lastniške strukture v podjetju kot tudi poslovne strategije, proč od družbene, okoljske in socialne odgovornosti. Zato je GZS na Vlado RS in pristojni ministrstvi naslovila predlog, da se izenači davčna obravnava davčnih zavezancev pri prodaji delnic ali lastniških deležev. Vključenost zaposlenih v lastniško strukturo je eden od pomembnih mehanizmov za ustvarjanje višje dodane vrednosti in družbeno odgovorno ravnanje podjetij. Več...

Reprezentativne delodajalske organizacije posredovale predloge amandmajev na predlog interventnega zakona za pomoč gospodarstvu in turizmu (30.6.2021)

GZS, OZS, TZS, Združenje delodajalcev Slovenije ter Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije so v Državni zbor RS vložili skupne predloge amandmajev k Predlogu Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19, ki predstavljajo dopolnitve predloga zakona, nujne za okrevanje in nadaljnjo oživitev slovenskega gospodarstva. Več...

Podnebni sklad: GZS kritična do razporeditve porabe sredstev (30.6.2021)

GZS posredovala pripombe na predlog Zakona o varstvu potrošnikov (28.6.2021)

GZS je na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS posredovala pripombe glede predloga Zakona o varstvu potrošnikov. Izpostavila je, da v Sloveniji že trenutno velja visoka stopnja zaščite potrošnika v primerjavi z drugimi državami članicami EU, kar je v preteklosti negativno vplivalo tudi na konkurenčnost poslovnih subjektov, ki poslujejo na ozemlju RS. Zato ocenjuje, da prenos evropskih direktiv ne sme presegati minimalno postavljenih standardov v direktivah ter mora temeljiti na načelu maksimalne harmonizacije. Kot pozitivno je GZS ocenila uskladitev področja obveznega jamstva za skladnost blaga z določbami evropske direktive, na kar je že vrsto let opozarjala. Več...

GZS POZVALA MOP K PRIPRAVI STRATEGIJE RAVNANJA Z BLATOM (28.6.2021)

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) opozarjamo, da je za rešitev problematike ravnanja z blatom nujna priprava in sprejem strategije, ki uradno in zavezujoče potrjuje izvedbo konkretnih rešitev. Za oblikovanje tovrstne strategije mora biti pristojno Ministrstvo za okolje in prostor RS. Več...

PODJETJA PODPRLA PREDLOGE V PAKETU DAVČNIH SPREMEMB 2022-2025 (22.6.2021)

Gospodarska zbornica Slovenije je z anketo med podjetji želela preveriti utrip med podjetji glede napovedanih davčnih sprememb od 2022 naprej. Na anketo, ki je bila izvedena med 1. in 14. junijem 2021, je odgovorilo 140 podjetij. Med respondenti je bilo 23 % velikih podjetij, 30 % srednjih, 47 % pa mikro in majhnih. Glede na splošno populacijo je bila pri odgovorih večja reprezentativnost velikih in srednjih podjetij, po ekonomskem pomenu (glede na dodano vrednost med velikimi in majhnimi družbami) podjetij pa je bila sestava ustrezna. Sektorsko gledano je okoli 40 % podjetij delovalo v predelovalnih dejavnostih, 17 % v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti, 12 % v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, 9 % v trgovini, preostali pa v drugih dejavnostih. Več...

PET IZGUBLJENIH MEST NA LESTVICI KONKURENČNOSTI KOT RESNO OPOZORILO (18.6.2021)

Pet pridobljenih mest pri gospodarski uspešnosti je posledica dviga salda tekočega računa plačilne bilance (padec uvoza je bil v 2020 večji od izvoza) ter relativno visokega deleža ohranjenih delovnih mest. Slabost na tem področju predstavlja še vedno nizka deleža tujih neposrednih investicij v Sloveniji ter investicij v osnovna sredstva. Zadnji vpliva tudi na nižjo rast produktivnosti. Tudi delež tujih neposrednih naložb slovenskih podjetij ostaja nižji kot v primerljivih državah. Opozarjamo, da je to eden od razlogov za počasnejši prodor slovenskih podjetij na tuje trge. Več...


PREDLOGI GZS ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PREDLOGA ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA POMOČ GOSPODARSTVU IN TURIZMU (7.6.2021)

GZS je na MGRT že posredovala pripombe na prejšnji ponedeljek objavljen predlog interventnega zakona, namenjenega predvsem pomoči najbolj prizadetim dejavnostim. Pri tem je izpostavila, da so bile tudi druge dejavnosti omejene v svojem delovanju, bodisi neposredno z začasnimi prepovedmi bodisi zaradi same narave dela. Zato se GZS zavzema za horizontalne ukrepe, ki so dostopni vsem gospodarskim subjektom pod enakimi pogoji, s čemer se zagotavlja enakopraven položaj vseh gospodarskih subjektov na trgu. Več


DAVČNE SPREMEMBE DVIGUJEJO KONKURENČNOST PLAČANIH DELOVNIH MEST STROKOVNJAKOV IN SPODBUJAJO ZELENO TRANSFORMACIJO (23.4.2021)

Predlagane davčne spremembe so zelo obsežne in na področju razbremenitve dela res korenite. Slovenija takšne reforme do sedaj še ni izvedla, ker je bila glavnina razbremenitev postopna ali pa javno-finančno uravnotežena z uvedbo novih obremenitev. Več...


GZS: GOSPODARSTVO POTREBUJE DODATNI PAKET PROTIKORONSKIH UKREPOV (21.4.2021)

»Nov zakonodajni paket interventnih ukrepov za pomoč gospodarstvu, lahko mu rečemo #PKP9, bi moral nasloviti podaljšanje in izboljšanje dosedanjih uspešnih ukrepov, potrebni pa so še nekateri dodatni ukrepi za pomoč pri premagovanju zahtevnih razmer, na kar nas podjetja opozarjajo,« je jasen generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti. Več...


PODALJŠANJE MORATORIJEV KREDITOV ZA POSOJILA (19.4.2021)

Gospodarska zbornica Slovenije je na predsednika vlade in pristojni ministrstvi naslovila poziv po podaljšanju moratorijev kreditov za posojila do konca leta 2021 za tiste panoge, ki zaradi epidemije COVID-19 ne morejo poslovati ter predlog poenostavitve poroštvene sheme. Več...


INTERVENTNA ZAKONODAJA: GZS PREDLAGA OPROSTITEV VRAČILA PREJETIH SREDSTEV (16.4.2021)

Gospodarska zbornica Slovenije je na gospodarskega ministra naslovila predlog za nujne spremembe oz. dopolnitev interventne zakonodaje. Tako je predlagala oprostitve vračila prejetih sredstev ter spremembe zakona o rudarstvu glede površinskega odkopavanja mineralnih surovin za slovensko industrijo gradbenega materiala. Več...

 

GZS ZA RAZŠIRITEV IZJEM GLEDE PREHAJANJA MEJE IN NUJNEGA VARSTVA OTROK V ČASU LOCKDOWNA (31.3.2021)

GZS je na predsednika Vlade RS in pristojne ministre naslovila poziv, da se veljavna odloka glede prehajanja mej in zagotovitve nujnega varstva vrtčevskih otrok in učencev prve triade razširita z dodatnimi izjemami. Več...

 

GZS ZA OHRANITEV DELOVANJA GOSPODARSTVA (23.3.2021)

Ob zadnjih podatkih o vnovičnem porastu števila okužb s koronavirusom tudi v Sloveniji, na Gospodarski zbornici Slovenije pozivamo Vlado RS, da v primeru morebitnega ponovnega zaostrovanja ukrepov zagotovi čim bolj nemoteno delovanje gospodarstva. Več...

 

PREDLOGI GZS ZA PKP9 IN PODPORO GOSPODARSTVU ZA IZHOD IZ KRIZE (16.3.2021)

GZS je na vlado poslala predloge za podaljšanje nekaterih uveljavljenih ukrepov, hkrati pa širši nabor predlogov GZS za deveti paket protikoronske pomoči in podporo gospodarstvu za izhod iz krize. Več...

 

MORATORIJI IN DRŽAVNA JAMSTVA ZA NOVA POSOJILA: POBUDA GZS, ZBS IN OZS ZA PODALJŠANJE INTERVENTNE ZAKONODAJE (18.2.2021)

GZS, ZBS in OZS so 17. februarja v skupnem pozivu  na Vlado RS naslovili pobudo, da se predlogi podaljšanja nekaterih ukrepov s področja moratorijev in državnih jamstev za nova posojila vključijo v #PKP9. Predlagali so, da se odlog plačila obveznosti podaljša do konca leta 2021 ne glede na morebitno koriščenje te možnosti, podaljšanje poroštvene sheme za nova posojila ter njeno poenostavitev pri manjših posojilih. Več...

 

PREDLOGI GZS ZA #PKP9 (15.2.2021)

GZS je na Vlado RS naslovila širši povzetek vseh problematik, ki niso bile zajete v dosedanji protikoronski zakonodaji. Za prihodnji deveti paket pomoči si zato želi, da naslovi manjkajoče ukrepe za nadaljnje premagovanje razmer v koronakrizi in za olajšanje poslovanja. Več...

 

POBUDA GZS ZA VKLJUČITEV NUJNEGA POSLOVNEGA RAZLOGA MED IZJEME OB PREHODU MEJE (11.2.2021)

Gospodarska zbornica Slovenije je na notranjega ministra naslovila pobudo, da med izjeme, ko oseba ne bo napotena v karanteno in tudi ne potrebuje negativnega testa (PCR ali HAG), doda izjema prehoda meje v primerih nujnih poslovnih razlogov s povratkom v 24 urah po prehodu meje. Z določitvijo izjeme bo gospodarskim družbam omogočeno nemoteno poslovanje ter pridobivanje novih poslov v tujini. Več...

 

OBVEZNO TESTIRANJE: VLADA RS NAJ ZAGOTOVI POVRAČILO STROŠKOV PRAVNIM OSEBAM (10.2.2021)

Gospodarska zbornica Slovenije je Vlado RS 10. februarja pozvala, da zagotovi sredstva pravnim osebam, ki nastajajo zaradi obveznega testiranja kot pogoja za ponovno odprtje gospodarske dejavnosti. Več...

 

PREDLOG #PKP8: GZS PRIPRAVILA PREDLOGE SPREMEMB (27.1.2021)

Gospodarska zbornica Slovenije je na Vlado RS in poslanske skupine naslovila predloge sprememb Predloga zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (#PKP8) v amandmajski obliki. Spremembe pričakuje tako pri subvencioniranju minimalne plače kot pri ukrepih čakanja na delo, skrajšanega delovnega časa ter kratkotrajnih bolniških odsotnosti. Več...

 

GZS POZVALA FINANČNO MINISTRSTVU H POMOČI PODJETJEM V NAJBOLJ PRIZADETIH DEJAVNOSTIH (22.1.2021)

Gospodarska zbornica Slovenije je na Ministrstvo za finance RS naslovila pobudo za pomoč tistim skupinam podjetij, ki ostajajo pri do sedaj veljavnih interventnih ukrepih v celoti ali delno spregledane. Pri tem je izpostavila predvsem subjekte, ki pripadajo dejavnostim fitnesa, rekreacije in regeneracije, sejmarskih dejavnosti, industrije srečanj, gostinstva in turizma ter drobnega gospodarstva. Navedla je tudi nekaj predlogov sprememb veljavnih ukrepov - med drugim pri ukrepih čakanja na delo, kritju fiksnih stroškov, odlogu kreditnih obveznosti in obveznosti lizinga. Več...

 

GZS PRIPRAVILA PREDLOGE UKREPOV ZA #PKP8 TER PREDLAGALA SPREMEMBE ZAČASNIH ODLOKOV (18.1.2021)

GZS je na Vlado RS posredovala predloge ukrepov za 8. protikoronski zakonodajni paket. Razmere za poslovanje so v vrsti podjetij še vedno zelo zaostreni, predlagani ukrepi GZS pa bi podjetjem omogočili obstoj in nadaljnje poslovanje. Hkrati je GZS predlagala tudi spremembo nekaterih začasnih odlokov.

Predlagani ukrepi za #PKP8

Predlagani ukrepi za spremembo začasnih odlokov