Zapri

Sporazum s k.o. SAZOR


Podpis Skupnega sporazuma o fotokopiranju avtorskih del pri opravljanju gospodarske dejavnosti v Sloveniji s kolektivno organizacijo SAZOR

Gospodarska zbornice Slovenije je s kolektivno organizacijo SAZOR podpisala Skupni sporazum o fotokopiranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah pri opravljanju gospodarske dejavnosti v Sloveniji. SAZOR je avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja, ki ima na podlagi Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic in dovoljenja Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino pravico za kolektivno upravljanje pravic avtorjev in založnikov.

Pogajanja so se začela na pobudo k.o. SAZOR v letu 2018, pogajalski proces pa je kontinuirano potekal med leti 2019 in 2021. Interese gospodarstva so zastopali člani pogajalske skupine GZS, ki so prihajali iz gospodarstva, in sicer predstavniki Medijske zbornice, Združenja kemijske industrije, Zbornice elektronske in elektroindustrije in Podjetniško trgovska zbornica. Eden izmed razlogov za pristop GZS- ja k pogajanjem je bil tudi ta, da lahko SAZOR na podlagi mednarodne in slovenske zakonodaje v primeru, da se GZS ne želi pogajati ali ne pride do dogovora, sam sprejme začasno tarifo, na katere višino GZS ne bi imel vpliva. Dejstvo sklenitve sporazuma torej ne pomeni določitve novih obveznosti gospodarstvu, ampak so te obveznosti določene že v Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah. Sporazum predstavlja zgolj konkretizacijo teh obveznosti in je rezultat pogajanj med pogajalsko skupino GZS in pogajalsko skupina k.o. SAZOR.

Rezultat dvoletnih poganja je sklenitev skupnega sporazuma, ki določa pogoje uporabe v primeru fotokopiranja avtorskih del s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodov pri opravljanju gospodarske dejavnosti, tarifo za tovrstno uporabo avtorskih del in druga vprašanja v zvezi z reproduciranjem avtorskih del v primeru njihovega fotokopiranja pri opravljanju gospodarske dejavnosti. 

Sporazum bo zavezoval vse pravne in fizične osebe z najmanj eno zaposleno osebo, ki so organizirane kot gospodarske družbe ali samostojne podjetnike posameznike, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju Republike Slovenije. Skupni sporazum ne bo zavezoval le članov GZS.

Ključne vsebine sporazuma so:

Tarifa

št. zaposlenih/podjetje

Nizka tarifa/podjetje na leto

Srednja tarifa/podjetje na leto

Visoka tarifa/podjetje na leto

1-10

4

6

12

11-51

19

27

57

51-250

75

108

320

251-500

150

220

675

501-1000

236

334

1062

nad 1000

273

390

1365

 

Tarifa je oblikovana v treh višinah, in sicer:

  • nizka tarifa: za dejavnosti z deležem zaposlenih z višješolsko in visokošolsko nižjim od 5 odstotnih točk od povprečja
  • srednja tarifa: za dejavnosti z deležem zaposlenih z višješolsko in visokošolsko izobrazbo do +/- 5 odstotnih točk od povprečja
  • visoka tarifa: za dejavnosti, v katerih je delež zaposlenih z višješolsko in visokošolsko izobrazbo višji od 5 odstotnih točk od povprečja

V Prilogi 1 Skupnega sporazuma je določena razvrstitev dejavnosti v tri skupine glede na delež zaposlenih z višješolsko in visokošolsko izobrazbo.

Dodatne zaveze:

I. Postopna uveljavitev  tarife, in sicer:

  • v prvem letu v višini 50% predlagane tarife,
  • v drugem letu v višini 75% predlagane tarife,
  • v tretjem letu v višini 90% predlagane tarife.

II. Za podjetja, ki zaradi ukrepov države za preprečevanje širjenja koronavirusa ne morejo opravljati svoje dejavnosti ali jo opravljajo bistveno omejeno, se dogovori izjema od obveznosti plačevanja honorarja po skupnem sporazumu za čas veljavnosti tovrstnih ukrepov. Tarifa se za to obdobje ne plačuje.

III. Dodaten 20% popust za subjekte, ki pristopijo k sklenitvi licenčne pogodbe v enem mesecu od poziva Združenja SAZOR k podpisu licenčne pogodbe

IV. Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki ne posedujejo naprave, ki omogoča fotokopiranje, tovrstne naprave nimajo v svojih osnovnih sredstvih, je ne najemajo in z njo ne razpolagajo na katerikoli drugi podlagi, ali ne naročajo fotokopiranja pri izvajalcu izven podjetja, ne postanejo zavezanci po tem sporazumu. To dejstvo se izkazuje z izjavo, združenje pa SAZOR lahko preverja resničnost te izjave.

Usklajeno besedilo Skupnega sporazuma je bilo podpisano 6. decembra 2021. Sporazum bo začel veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.