Seznam dejavnosti – uvrstitev v tarifo


Podjetja so glede na njihovo glavno dejavnost razvrščena na tri tarifne skupine, in sicer:

  • v I. (prvo) skupino spadajo podjetja z glavno dejavnostjo, v kateri je po statističnih podatkih manj kot 30 % zaposlenih z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo,
  • v II. (drugo) skupino spadajo podjetja z glavno dejavnostjo, v kateri je po statističnih podatkih med 30 % in 40 % zaposlenih z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo,
  • v III. (tretjo) skupino spadajo podjetja z glavno dejavnostjo, v kateri je po statističnih podatkih več kot 40 % zaposlenih z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo.

Kot glavna dejavnost se šteje dejavnost, s katero podjetje ustvari večino oziroma največji del svojih prihodkov. Šteje se, da je glavna tista dejavnost, ki je kot glavna dejavnost pri podjetju vpisana v Poslovnem registru Republike Slovenije, razen če podjetje izkaže drugače.

V Prilogi 1 Skupnega sporazuma je določena razvrstitev dejavnosti v tri skupine glede na delež zaposlenih z višješolsko in visokošolsko izobrazbo. Rdeča barva predstavlja visoko tarifo, zelena nizko tarifo, srednja tarifa pa ni obarvana.

Priloga 1 k Skupnem sporazumu o fotokopiranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah pri opravljanju gospodarske dejavnosti v Sloveniji - Seznam dejavnosti, razvrščenih v skupine glede na delež zaposlenih z višješolsko in visokošolsko izobrazbo

 

Delovno aktivno prebivalstvo po: SKD DEJAVNOST, LETO, DOSEŽENA IZOBRAZBA, SPOL

   
             
           

Padajoče

 

2018

Izobrazba - SKUPAJ

Osnovnošolska ali manj

Srednješolska

Višješolska, visokošolska

Terciarna/vse

Zap. št. po SKD razvrstitvi

SKD Dejavnost - SKUPAJ

887.170

82.499

498.103

306.568

34,6%

             

58

M72 Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost

7.745

118

1.580

6.047

78,1%

74

R91 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti

3.568

82

939

2.547

71,4%

69

P85 Izobraževanje

72.833

2.976

18.229

51.628

70,9%

61

M75 Veterinarstvo

963

11

271

681

70,7%

51

K64 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov

11.909

64

3.772

8.073

67,8%

55

M69 Pravne in računovodske dejavnosti

10.730

117

3.397

7.216

67,3%

77

S94 Dejavnost članskih organizacij

4.041

126

1.204

2.711

67,1%

49

J62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti

14.220

134

4.593

9.493

66,8%

40

H51 Zračni promet

741

0

255

486

65,6%

68

O84 Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti

48.881

623

16.350

31.908

65,3%

57

M71 Arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranje

15.207

347

5.309

9.551

62,8%

50

J63 Druge informacijske dejavnosti

2.094

32

748

1.314

62,8%

52

K65 Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti

6.196

14

2.319

3.863

62,3%

45

J58 Založništvo

2.319

50

830

1.439

62,1%

56

M70 Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje

13.066

559

4.539

7.968

61,0%

59

M73 Oglaševanje in raziskovanje trga

3.414

60

1.281

2.073

60,7%

73

R90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti

6.418

257

2.276

3.885

60,5%

72

Q88 Socialno varstvo brez nastanitve

5.070

201

1.830

3.039

59,9%

47

J60 Radijska in televizijska dejavnost

2.777

62

1.093

1.622

58,4%

64

N79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti

2.257

39

911

1.307

57,9%

70

Q86 Zdravstvo

44.396

1.734

17.508

25.154

56,7%

60

M74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti

4.928

100

2.118

2.710

55,0%

48

J61 Telekomunikacijske dejavnosti

4.565

54

2.067

2.444

53,5%

14

C21 Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov

7.912

272

3.552

4.088

51,7%

53

K66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve

2.737

35

1.367

1.335

48,8%

27

D35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro

7.802

233

3.844

3.725

47,7%

46

J59 Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi

1.636

58

833

745

45,5%

39

H50 Vodni promet

232

8

125

99

42,7%

54

L68 Poslovanje z nepremičninami

6.646

648

3.420

2.578

38,8%

76

R93 Športne in druge dejavnosti za prosti čas

3.739

303

2.010

1.426

38,1%

75

R92 Prirejanje iger na srečo

2.250

72

1.347

831

36,9%

36

G46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili

40.384

2.006

23.749

14.629

36,2%

67

N82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti

3.837

427

2.149

1.261

32,9%

6

C11 Proizvodnja pijač

1.556

202

867

487

31,3%

19

C26 Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov

7.227

976

4.014

2.237

31,0%

13

C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov

6.821

747

4.052

2.022

29,6%

41

H52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti

10.621

994

6.534

3.093

29,1%

62

N77 Dajanje v najem in zakup

1.007

72

648

287

28,5%

28

E36 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode

4.173

610

2.408

1.155

27,7%

23

C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil

987

93

642

252

25,5%

43

I55 Gostinske nastanitvene dejavnosti

10.924

1.217

6.973

2.734

25,0%

21

C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav

15.082

1.117

10.235

3.730

24,7%

37

G47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili

57.385

2.004

41.970

13.411

23,4%

20

C27 Proizvodnja električnih naprav

21.309

4.454

11.915

4.940

23,2%

25

C32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti

4.094

567

2.579

948

23,2%

29

E37 Ravnanje z odplakami

456

66

286

104

22,8%

42

H53 Poštna in kurirska dejavnost

6.625

433

4.683

1.509

22,8%

12

C18 Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

4.149

400

2.828

921

22,2%

4

B RUDARSTVO

2.371

185

1.680

506

21,3%

31

E39 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki

362

79

210

73

20,2%

80

T97 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem

672

150

388

134

19,9%

71

Q87 Socialno varstvo z nastanitvijo

14.526

1.674

9.967

2.885

19,9%

30

E38 Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi, pridobivanje sekundarnih surovin

4.669

913

2.843

913

19,6%

22

C29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic

15.822

2.587

10.190

3.045

19,2%

16

C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov

7.045

1.238

4.501

1.306

18,5%

15

C22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas

16.391

2.759

10.624

3.008

18,4%

26

C33 Popravila in montaža strojev in naprav

10.130

585

7.736

1.809

17,9%

7

C13 Proizvodnja tekstilij

3.215

501

2.162

552

17,2%

17

C24 Proizvodnja kovin

10.248

1.419

7.074

1.755

17,1%

5

C10 Proizvodnja živil

14.391

2.674

9.323

2.394

16,6%

11

C17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja

4.466

957

2.767

742

16,6%

8

C14 Proizvodnja oblačil

2.797

382

1.958

457

16,3%

35

G45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil

15.617

900

12.194

2.523

16,2%

2

A02 Gozdarstvo

2.382

453

1.556

373

15,7%

78

S95 Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo

1.565

79

1.241

245

15,7%

3

A03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov

188

43

116

29

15,4%

18

C25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav

35.080

3.902

25.792

5.386

15,4%

24

C31 Proizvodnja pohištva

5.704

621

4.211

872

15,3%

63

N78 Zaposlovalne dejavnosti

16.292

2.808

10.994

2.490

15,3%

33

F42 Gradnja inženirskih objektov

8.086

1.285

5.583

1.218

15,1%

10

C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva

9.385

1.644

6.418

1.323

14,1%

1

A01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve

25.340

6.883

15.192

3.265

12,9%

65

N80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti

5.679

959

3.993

727

12,8%

79

S96 Druge storitvene dejavnosti

10.081

599

8.214

1.268

12,6%

32

F41 Gradnja stavb

13.106

2.629

8.910

1.567

12,0%

9

C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov

3.543

787

2.362

394

11,1%

44

I56 Dejavnost strežbe jedi in pijač

26.057

2.884

20.368

2.805

10,8%

34

F43 Specializirana gradbena dela

39.090

6.646

29.240

3.204

8,2%

38

H49 Kopenski promet, cevovodni transport

35.854

4.007

28.985

2.862

8,0%

66

N81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice

9.063

3.493

4.847

723

8,0%


Vir: Statistični urad Republike Slovenije