Regionalna zbornica Gorenjska

Novice


Arhiv: Poslovanje v letu 2021 - Gorenjska

INFORMACIJA O POSLOVANJU 

GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V GORENJSKI REGIJI 

V LETU 2021

V informaciji sta predstavljena poslovni izid in premoženjsko finančni položaj gospodarskih družb (v nadaljevanju: družbe), samostojnih podjetnikov (v nadaljevanju: podjetniki) in zadrug na Gorenjskem v letu 2020. Podlaga so podatki iz letnih poročil za leto 2020, ki so jih družbe, podjetniki in zadruge v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) za namen državne statistike predložili Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) do 30. aprila 2021. Rok predložitve letnih poročil je v letu 2021 za en mesec podaljšal Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A) .

Vsi poslovni subjekti, razen pravnih oseb javnega prava, so podatke predložili na poenotenih obrazcih, ki jih je AJPES predpisal z Navodilom o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov . Banke, zavarovalnice, družbe za upravljanje in nekatere druge finančne in investicijske družbe, ki ne poslujejo po kontnem načrtu za družbe, podatkov iz letnih poročil za državno statistiko ne predlagajo, ker zanje ni primerna predpisana vsebina podatkov iz letnih poročil na poenotenih obrazcih.

V informaciji tudi ni podatkov o družbah, ki so v stečajnem ali likvidacijskem postopku. Pri presoji poslovanja družb v letu 2020 je treba upoštevati, da letna poročila družb, zavezanih k reviziji, še niso revidirana, kar pomeni, da bodo po opravljeni reviziji rezultati njihovega poslovanja lahko drugačni. Leto 2020 je zaznamovala epidemija COVID-19 in družbe so morale pri pripravi podatkov iz letnih poročil posvetiti pozornost njenim posledicam tako glede morebitne precenjenosti finančnih in nefinančnih sredstev kot tudi pripoznavanju prihodkov v povezavi s prejetimi državnimi pomočmi.

INFORMACIJA

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.