Regionalna zbornica Gorenjska
Vajeništvo

Novice

Mandeeps Urejanje novic

Arhiv: Objavljen javni razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju

Objavljen javni razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju

Mestna občina Kranj objavlja javni razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju v letu 2014. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov najemnin pritličnih poslovnih prostorov v starem Kranju za leto 2014. Subvencija je namenjena za najem poslovnih prostorov od podpisa najemne pogodbe do 31.12.2014.

Najvišje možno sofinanciranje najemnine je do 50 % najemnine oziroma do 5 EUR/m2. Upravičen strošek je NETO najemnina (brez vključenih davčnih dajatev). V primeru, da poslovni prostor ne bo obratoval, bo strošek najema neupravičen. Upravičeni so izdatki, ki nastanejo v obdobju od podpisa  najemne pogodbe za poslovni prostor do 31.12.2014. Višina vseh razpisanih sredstev je 20.000 EUR. Najvišja možna najemnina ne sme presegati 10 EUR/m2.

Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki ter mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe in bodo izvajala dejavnost v pritličnih prostorih na območju starega Kranja.

Za območje starega Kranja se šteje območje, ki je določeno z Odlokom o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja (Uradni vestnik Gorenjske št. 7/83), in sicer območje celotne naselbine na pomolu (Prešernova, Tavčarjeva, Tomšičeva in Cankarjeva ulica, Jahačev prelaz, Reginčeva, Jenkova in Poštna ulica, Maistrov trg, Slovenski trg, Trubarjev trg, Na skali, Pot na kolodvor, Škrlovec in del Koroške ceste do Stare Pošte), del Ljubljanske ceste (Jelenov klanec), območje Vodopivčeve ulice, Kokrškega brega, Sejmišča in Lajha.

Prijavijo se lahko bodoči najemniki pritličnih poslovnih prostorov v starem Kranju, ki bodo v do sedaj praznih poslovnih prostorih (na dan objave razpisa je prostor prazen) opravljali gospodarsko dejavnost in imajo sklenjeno najemno pogodbo ali jo bodo sklenili v letu 2014. Prednost do sofinanciranja bodo imeli tisti najemniki, ki bodo s svojo dejavnostjo prispevali k ekonomski oživitvi starega Kranja.

Prejemnik subvencije mora uporabljati oz. imeti najete poslovne prostore za obdobje, za katerega je zaprosil za  sofinanciranje. Prejemniki subvencije se zavežejo, da bodo po končanem obdobju prejemanja subvencije za najemnine v poslovnem prostoru (po 31.12.2014)  izvajali dejavnost, ki je bila sofinancirana vsaj še 6 mesecev (vsaj do 30.6.2015).

Javni razpis bo odprt od 27.6.2014 do 8.8.2014. Vloge morajo biti prejete do 8.8.2014 do 12.00 na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, v zaprti kuverti in opremljene z oznako: »NE ODPIRAJ – Prijava na javni razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju v letu 2014« in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke.

Podrobnejše informacije so navedene v razpisni dokumentaciji, ki je od dneva objave javnega razpisa dosegljiva na spletni strani Mestne občine Kranj www.kranj.si (javni razpisi, naročila) ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na naslovu Mestna občina Kranj – sprejemna pisarna, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.