Regionalna zbornica Gorenjska
Vajeništvo

Novice


Arhiv: Objava treh novih javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja v vrednosti več kot 9 milijonov evrov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu RS (Datum: 6. 1. 2012) objavilo tri javne razpise iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 (PRP), in sicer:

  1. UKREP 113 »ZGODNJE UPOKOJEVANJE KMETOV«

Predmet podpore javnega razpisa je izplačilo sredstev v obliki rente upravičencu, ki je nepreklicno prenehal opravljati kmetijsko in gozdarsko dejavnost ter kmetijo lastniško prenesel na mladega prevzemnika.

Cilj ukrepa je pospešitev strukturnih sprememb na kmetijah, izboljšanje starostne strukture kmetij in povečanje razvojne sposobnost kmetij ter produktivnosti dela v kmetijstvu.

Okvirna višina sredstev znaša do vključno 600.000 evrov za odobrene letne rente upravičencem.

Javni razpis bo odprt od naslednjega dne po objavi v uradnem listu do zaprtja, ki bo objavljen na spletni strani MKGP.

Vlagatelji so fizične osebe, ki nepreklicno prenehajo opravljati kmetijsko in gozdarsko dejavnost ter kmetijo prenesejo na mladega prevzemnika in mladi prevzemniki, ki lastniško prevzamejo kmetijo.

Več na: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1017

  1. 322 »OBNOVA IN RAZVOJ VASI«

Podpore se bodo dodeljevale za ureditev površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih, ureditev vaških jeder, ureditev komunalne in prometne infrastrukture ter povezav v naseljih, obnovo in izgradnjo večnamenskih zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško, športno in drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva na podeželju ter preselitev kmetij iz vaških središč z namenom njihove celostne ureditve.

Cilj ukrepa je prispevati k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskih območjih. Vlagatelji so občine.

V okviru javnega razpisa bo na voljo 6 milijonov evrov.

Javni razpis bo zaprtega tipa, kar pomeni, da bo odprt od 7. 1. do vključno 25. 2. 2012, do 24. ure.

Več na: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1015

  1. 323 »OHRANJANJE IN IZBOLJŠEVANJE DEDIŠČINE PODEŽELJA«.

Podpore v tem javnem razpisu se bodo dodeljevale za obnovo nepremične kulturne dediščine na podeželju, ki je spomenik, spomeniško območje ali registrirana nepremična dediščina, muzeje na prostem, prostore za postavitev stalnih zbirk etnološke dediščine ter ureditev in izgradnjo tematskih poti.

Cilj ukrepa je prispevati k ohranitvi dediščine na podeželju in izboljšanju kakovosti življenja ter posredno vplivati na večjo gospodarsko vitalnost podeželja. Vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki so lastniki, solastniki, koncesionarji ali najemniki predmeta podpore. Vlagatelji so lahko tudi pooblaščeni upravljavci predmeta podpore in občine. Za predmet podpore 3 »ureditev in izgradnjo tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in nepremično kulturno dediščino določenega območja« so lahko vlagatelji tudi pooblaščeni zastopniki lastnika oziroma solastnika objekta oziroma prostora, ki je predmet podpore.

V okviru javnega razpisa bo na voljo 3 milijone evrov.

Javni razpis bo zaprtega tipa, kar pomeni, da bo odprt od 7. 1. do vključno 25. 2. 2012, do 24. ure.

Več na: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1016

Več informacij o objavljenih javnih razpisih lahko zainteresirani dobijo tudi na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja oziroma na telefonski številki agencije: (01) 580-7792: od ponedeljka do četrtka, od 8.00 do 15.30 ure in v petek, od 8.00 do 14.30 ure.

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po e-pošti na naslov aktrp@gov.si

Vir in informacije: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: www.mkgp.gov.si

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.