Regionalna zbornica Gorenjska

Novice


Arhiv: Rezultati poslovanja Gorenjske v letu 2016

Rezultati poslovanja gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov na Gorenjskem v letu 2016

AJPES, Izpostavi Kranj, je do konca marca 2017, podatke iz letnih poročil za statistične namene za leto 2016,  predložilo 5.590 gospodarskih družb, 4 družbe manj kot za leto 2015. V gorenjski regiji je bilo v letu 2016 novoustanovljenih 290 družb,  35 % manj kot leta 2015. S poslovanjem je prenehalo 295 gospodarskih družb, 16 % manj kot leta 2015. V letu 2016 je bilo na Gorenjskem začetih 60 stečajnih postopkov pri družbah in 14 pri podjetnikih (v letu 2015 je bilo vseh začetih postopkov 62).

Gorenjske družbe so rezultate poslovanja, glede na pretekla leta, tudi v tem letu izboljšale. Po pokritju vseh odhodkov in davka od dobička so izkazale neto čisti dobiček, v višini 297,5 milijonov evrov, kar je največ v zadnjih desetih letih,  s tem rezultatom so se uvrstile na četrto mesto v državi. Z 41.311 zaposlenimi (6,6% več kot leta 2015) so ustvarile 6 milijard evrov prihodkov, 4 % več kot leta 2015.  S takim rezultatom se je Gorenjska  tako kot lani uvrstila na 4. mesto v Sloveniji. Družbe so ustvarile 5,7  milijarde evrov odhodkov, 3 % več kot leta 2015. Prihodke na domačem trgu so družbe povečale za 2 %, prihodke na tujem trgu pa za 6 %. Po doseženih prihodkih na tujem trgu se Gorenjska uvršča na 5. mesto v Sloveniji.

Največji vpliv na rezultate poslovanja gorenjskih družb imajo velike in srednje velike družbe, kljub temu da te predstavljajo le dobra dva odstotka vseh družb. 39 velikih in 78 srednje velikih družb je zaposlovalo skoraj 56 % vseh zaposlenih in ustvarilo skupaj dve tretjini vseh prihodkov. Rezultati kažejo, da  tudi več kot 80 % čistih prihodkov od prodaje na tujih trgih ustvarjajo velike in srednje družbe.

Povprečna mesečna plača na zaposlenega v gorenjskih družbah v letu  2016 je bila višja za 12 evrov in je znašala 1.573 evrov, na državni ravni je bila nekoliko nižja in je znašala 1.536 evrov. Vsak zaposleni je v povprečju ustvaril 42.055 evrov neto dodane vrednosti in povečal produktivnost zaposlenih za 3,3 %.

Čisti dobiček v višini skoraj 349 milijonov evrov (18 % več kot v letu 2015) je ugotovilo 3.874 družb, 69 % vseh. Čisto izgubo v višini dobrih 51 milijonov evrov, ker je  34 % manj kot v letu 2015, je ugotovilo 1.559 gospodarskih družb, 28 % vseh. Podjetja s čistim dobičkom so zaposlovala dobrih 91 % vseh zaposlenih. 46 % vsega čistega dobička je ustvarilo 33 velikih družb, ostalih šest pa je pridelalo 19 % vse čiste izgube. Velike družbe so poslovno leto zaključile s 150 milijoni evrov neto čistega dobička.

Največji delež (57 %) ustvarjenega neto čistega dobička so ugotovile družbe s področja predelovalnih dejavnosti, ki so ga z letom poprej povečale za 15 %. Neto čisto izgubo so ugotovile le družbe s področja izobraževanja in drugih dejavnosti. V okviru predelovalnih dejavnosti so neto čisto izgubo ugotovile le družbe oddelka proizvodnje usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov, proizvodnja oblačil in proizvodnje pijač. Vsi ostali oddelki predelovalne dejavnosti so ugotovili neto čisti dobiček.

Največ neto čistega dobička so ugotovile družbe iz občine Kranj in Škofja Loka, neto čisto izgubo so ugotovile le družbe iz občine Žiri in Kranjska Gora. Največ neto dodane vrednosti na zaposlenega so ustvarili v občinah Cerklje na Gorenjskem, Škofja Loka, Šenčur in Bohinj.

Gorenjske družbe so konec leta 2016 izkazovale 5,8 milijarde evrov sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev, kar je za 4 % več kot leto prej. Med obveznostmi do virov sredstev so izkazovale 48,3 % kapitala oziroma 10 % več kakor konec leta 2015. Delež kapitala v virih sredstev je najvišji v zadnjih petih letih.

Tudi kazalnik dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in zalog je bil najboljši v zadnjih petih letih in je  znašal 1,018 kar pomeni, da gospodarske družbe z dolgoročnimi viri v celoti financirajo dolgoročna sredstva in zaloge.

Družbe, ki so predložile letna poročila za leto 2016, so v primerjavi z letom 2015 izboljšale vrednost kazalnika celotne gospodarnosti od 1,05 na 1,06. V letu 2016 so družbe na 100 evrov skupnih odhodkov izkazale 106 evrov skupnih prihodkov. Tudi kazalnik gospodarnosti poslovanja, izražen z razmerjem med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki so izboljšale od 1,05 v letu 2015 na 1,06 v letu 2016. Na 100 evrov poslovnih odhodkov so v letu 2016 družbe imele 106 evre poslovnih prihodkov. Družbe so pomembno izboljšale kazalnik čiste dobičkonosnosti skupnih prihodkov, ki meri doseženi neto čisti dobiček na skupne prihodke. V letu 2016 so na 100 evrov skupnih prihodkov ustvarile 4,9 evra neto čistega dobička, v preteklem letu  pa 4 evre neto čistega dobička.

V letu 2016 so družbe izboljšale tudi kazalnik donosnosti sredstev, izračunan iz razmerja med neto dodano vrednostjo in povprečnimi sredstvi; družbe so v letu 2016 na 100 evrov sredstev ustvarile 30,6 evrov neto dodane vrednosti; družbe, ki so predložile podatke iz letnih poročil za leto 2015, pa 28,4 evra.

AJPES Izpostavi Kranj je podatke iz letnih poročil za leto 2016 predložilo tudi 6.194 samostojnih podjetnikov. Med njimi je 40 takih, ki zaposluje od 10 – 49 delavcev. Gorenjski podjetniki so ustvarili  466 milijonov evrov prihodkov, le ti so bili 9 % višji kot v letu 2015, zaposlovali so 3.633 delavcev, skoraj 9 % več kot v letu 2015. V podatek o številu zaposlenih nosilci dejavnosti oziroma lastniki niso zajeti. 70 % samostojnih podjetnikov je brez zaposlenih, kar pomeni da rešujejo le lasten obstoj. Rezultate poslovanja so  glede na leto 2015 izboljšali, saj so izkazali  nekaj več kot 43 milijonov evrov podjetnikovega dohodka, kar je  12 % več kot leto poprej.

Na manjše število predloženih letnih poročil samostojnih podjetnikov (za leto 2015 je letno poročilo predložilo 6.591 podjetnikov) je vplivalo povečano število samostojnih podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih dohodkov, ki niso zavezani za predložitev letnega poročila. Teh je bilo v letu 2016, 3.207,  v letu 2015 pa 2.386.

Podatke iz letnih poročil za leto 2016 je predložilo tudi 38 zadrug, ki so z 273 zaposlenimi ugotovile 141 tisoč evrov neto čistega dobička (lani 289 tisoč evrov neto čiste izgube) in ustvarile 7.642 tisoč evrov neto dodane vrednosti, 6 %  več kot v letu 2015.

 

..s klikom do več informacij..

 

 

Vir: AJPES, Izpostava Kranj

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.