Regionalna zbornica Gorenjska
Vajeništvo

Novice

Mandeeps Urejanje novic

Arhiv: Napotitev delavca v tujino

Delodajalce opozarjamo, da bo v primeru pridobivanja A1 obrazcev za napotitve preko portala e-Vem prišlo do avtomatične spremembe zavarovalne podlage delavca iz 001 na 002. Ob koncu napotitve pa se zavarovalna podlaga ne bo spremenila avtomatično nazaj na 001, ampak bo za to moral poskrbeti delodajalec. Da se ta sprememba opravi je pomembno, ker je eden izmed pogojev za pridobitev A1 obrazca po 12. členu Uredbe, da delodajalec običajno opravlja dejavnost v Sloveniji. Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja na podlagi delovnih ur, ki so jih vsi zaposleni delavci pri delodajalcu v zadnjih 12 mesecih pred oddajo vloge za izdajo za A1 obrazca opravili v Sloveniji (teh ur mora biti vsaj 20%). Podatke o številu delovnih ur v Sloveniji ZZZS pridobi na podlagi zavarovalnih podlag, na katerih so bili delavci pri delodajalcu zavarovani. Ves čas, ko je delavec zavarovan na zavarovalni podlagi 002 se šteje, kot da je na napotitvi v tujini. V kolikor delodajalci ne bodo spreminjali zavarovalne podlage po koncu napotitve, se lahko zgodi, da ne bodo dosegli zadostnega števila delovnih ur opravljenih v Sloveniji in s tem izpolnjevali pogojev za pridobitev A1 obrazca po 12. členu Uredbe.  

Slovensko podjetje, ki želi v drugi državi članici EU izvajati storitve, mora za vsakega delavca, ki ga namerava napotiti, pridobiti potrdilo A1. Z njim delavec v tujini izkaže, da je tudi v času dela na območju druge države ostal vključen v obvezno zavarovanje v Republiki Sloveniji.

Obvezna oddaja vloge prek portala e-VEM

Od 1. 1. 2018 je vlogo za pridobitev in vlogo za predčasno prekinitev potrdila A1 možno oddati le prek portala e-VEM. Obvezna oddaja vlog je določena v 9. členu Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS).

Kdo lahko odda vlogo za izdajo potrdila A1?

Za izdajo potrdila A1 prek portala e-VEM lahko zaprosi:

 • zakoniti zastopniki poslovnega subjekta, ki je vpisan v Poslovni register Slovenije (PRS), ali
 • pooblaščena oseba, ki jo je zakoniti zastopnik poslovnega subjekta pooblastil za izvajanje tega in/ali ostalih postopkov e-VEM.

Delodajalec ali samozaposlena oseba lahko vloži vlogo za izdajo potrdila A1 največ 30 dni pred predvidenim začetkom čezmejnega izvajanja storitve.

Pogoji za pridobitev potrdila A1

Delodajalec mora za pridobitev potrdil A1 za svoje zaposlene opravljati znaten del dejavnosti v RS. Namen preverjanja je t.i. slamnatim podjetjem preprečevati zlorabe napotitve ter kršenje pravic napotenih delavcev.

Izpolnjevanje pogojev za pridobitev potrdila A1 podjetnik ali delodajalec izkaže: 

 • s trajanjem vpisa delodajalca v PRS (najmanj dva meseca), 
 • z obstojem transakcijskega računa, ki je odprt v skladu z zakonom in ni blokiran,
 • s številom zaposlenih delavcev glede na velikost podjetja in številom napotenih delavcev v razmerju do delavcev, ki opravljajo delo v Republiki Sloveniji, 
 • z izjavo delodajalca o opravljanju dejavnosti, ki jo izpolni na vlogi.

Poleg tega pa:

 • delodajalec ne sme kršiti pomembnejših določb delovnopravne zakonodaje,
 • je delodajalec v opazovanem obdobju predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja in
 • delodajalec nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti. 

Izpolnjevanje pogojev napotenega delavca ZZZS preverja na osnovi podatkov evidence zavarovanih oseb in izdanih potrdil A1, in sicer da:

 • je delavec zaposlen pri delodajalcu in ima ustrezno urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje,
 • ima delavec predhodno 30-dnevno zavarovanje,
 • prejšnja za delavca izdana potrdila A1 ne veljajo več.

ZZZS izpolnjevanje pogojev vlagatelja/delodajalca in delavca preveri s podatki: 

 • Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES),
 • Finančne uprave Republike Slovenije (FURS),
 • Inšpektorata Republike Slovenije za delo (IRSD) ter
 • podatke svojih evidenc (evidenca obveznih zavarovanj in izdanih potrdil A1).

Predčasna prekinitev potrdila A1

Delodajalec in napoteni delavec sta po pridobitvi potrdila A1 dolžna ZZZS obvestiti o vseh spremembah, ki nastanejo med obdobjem napotitve. (6. člen ZČmIS).

Vlogo za predčasno prekinitev je mogoče oddati samo za še veljavno potrdilo A1.

Delodajalec mora ZZZS obvestiti o predčasni prekinitvi napotitve, če:

 • napotitev ni bila izvedena ali
 • je bila zaključena pred načrtovanim datumom zaključka

Potrdilo se lahko predčasno prekine z dnem oddaje vloge ali za zahtevane datume prekinitve do izteka veljavnosti potrdila. Razveljavitev potrdila za preteklo obdobje ni mogoča.

Če hkrati oddate vlogo za predčasno prekinitev in vlogo za pridobitev novega potrdila A1, se vloga za predčasno prekinitev obravnava pred vlogo za novo potrdilo, saj ima delavec lahko v istem obdobju veljavno samo eno potrdilo A1 (8. člen ZČmIS).

O vseh predčasno razveljavljenih potrdilih ZZZS obvesti tuje pristojne institucije.

Vir & več na spletni strani Portala za podjetja in podjetnike

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.