Regionalna zbornica Gorenjska

Novice


Arhiv: Oddaja vlog za pomoč pri visokih cenah energentov - 21.-28. februar 2023

Oddaja vlog za pomoč pri visokih cenah energentov - 21.-28. februar 2023

Dne 28. 12. 2022 je stopil v veljavo Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize - ZGOPEK (Ur. list RS, št. 163/22), v katerem je določen tudi začasni ukrep pomoči za področje gospodarstva, ki bo upravičencem omogočal tudi subvencioniranje povišanih stroškov za energente v letu 2023. Skupno je za subvencije na voljo 650 milijonov evrov (skupna višina subvencije je bila spremenjena z Zakonom o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize - ZPGOPEK-A , ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 15/23 dne 6.2.2023).

Ukrep bo izvajala javna agencija SPIRIT Slovenija, upravičenci bodo vloge lahko oddali predvidoma od 21. februarja 2023 od 12:00 in najkasneje do 28. februarja 2023 do 12:00. Upravičeno obdobje za dodelitev pomoči za gospodarstvo je od 1. januarja 2023 do vključno 31. decembra 2023.

Upravičenci so gospodarske družbe in samostojni podjetniki, gospodarsko interesna združenja, zadruge, gospodarske zbornice, sindikati, zasebna društva in zasebni zavodi, ki so bili registrirani za opravljanje gospodarske dejavnosti do vključno 30. novembra 2021. Ti bodo ob izpolnjevanju pogojev lahko prejeli subvencijo za stroške nakupa električne energije, zemeljskega plina in tehnološke pare.
Upravičenec ne more prejeti pomoči:

 • če ima na dan 31. december 2022 registrirano glavno dejavnost v skupini K po standardni klasifikaciji dejavnosti (finančne in zavarovalniške dejavnosti),
 • če je zoper njega na dan oddaje vloge začet stečajni postopek ali postopek likvidacije, ima neplačane zapadle obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki znašajo 50 evrov in več,
 • v primeru, da je v postopku prisilne poravnave, ne sme imeti neporavnanih davčnih obveznosti, na katere ne učinkuje postopek prisilne poravnave ter so nastale po začetku postopka prisilne poravnave,
 • če sodi med male poslovne odjemalce, za katere je od 1. septembra 2022 urejena regulacija cen električne energije in zemeljskega plina,
 • če zanj veljajo sankcije, ki jih je sprejela Evropska unija zaradi ruske agresije nad Ukrajino,
 • če špekulativno proda vsaj del električne energije za obdobje iz prvega odstavka 5. člena tega zakona (1. januar do 31. december 2022). Za špekulativno prodajo se šteje ravnanje upravičenca, ko za obdobje iz prejšnjega stavka uveljavlja pomoč za gospodarstvo po tem zakonu ter je vsaj del električne energije za to isto obdobje prodal na organiziranem trgu po višji ceni od nabavne cene.

Upravičenci, ki imajo v prvi polovici letošnjega leta regulirano ceno električne energije skladno z Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjejta (Uradni list RS, številka 167/22 in 4/23), niso upravičeni do pomoči za gospodarstvo za električno energijo za obdobje trajanja te uredbe. Če želijo ti isti upravičenci uveljavljati pomoč za drugo polletje 2023, morajo že v februarju oddati vlogo skladno z ZPGOPEK.
Ukrep predvideva pet vrst pomoči, ki se razlikujejo predvsem v odstotku sofinanciranja upravičenih stroškov in najvišji višini subvencije na upravičenca, osnova za izračun subvencije je odvisna od vrste pomoči in znaša med 40 in 80 odstotki upravičenih stroškov in sicer:

 1. enostavna pomoč za gospodarstvo, ki znaša 50 odstotkov upravičenih stroškov, najvišja dovoljena pomoč je 2 milijona evrov.
 2. osnovna posebna pomoč za podjetja, ki znaša 50 odstotkov upravičenih stroškov, najvišja dovoljena pomoč je 4 milijone evrov.
 3. posebna pomoč zaradi zmanjšane gospodarske uspešnosti, ki znaša 40 odstotkov upravičenih stroškov, najvišja dovoljena pomoč je 100 milijonov evrov.
 4. posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja, ki znaša 65 odstotkov upravičenih stroškov, najvišja dovoljena pomoč je 50 milijonov evrov.
 5. posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja v posebnih sektorjih, ki znaša 80 odstotkov upravičenih stroškov, največ 150 milijonov evrov pomoči.

Upravičenec lahko skladno z ZGOPEK uveljavlja le eno vrsto pomoči za gospodarstvo.

Izplačila bodo v višini 80 odstotkov višine pomoči za posamezno izplačilo. Prvo izplačilo

bo izvedeno do vključno 31. marca 2023 za upravičene stroške od 1. januarja 2023 do vključno 31. marca 2023, naslednja izplačila za obdobje od aprila 2023 do decembra 2023 pa se bodo izvajala mesečno do 30. v mesecu za tekoči mesec. Upravičenec bo za vsak mesec upravičenega obdobja upravičen do ene dvanajstine ocenjene višine pomoči celotnega upravičenega obdobja. Do 28. februarja 2024 bodo izplačana tudi zadržana sredstva v višini 20 odstotkov višine pomoči glede na dejansko porabo.

Elektronska oddaja vlog preko spletne aplikacije

Upravičenci bodo pomoč za gospodarstvo uveljavljali tako, da bodo oddali elektronsko vlogo preko spletne aplikacije SPIRIT Slovenija.

V vlogi bo upravičenec določil vrsto pomoči za gospodarstvo, za katero uveljavlja pomoč in vpisal vse potrebne podatke za izračun informativne okvirne višine pomoči za celotno upravičeno obdobje, to so količine in cene za referenčno leto 2021 in ocenjene količine in cene za leto 2023. Pri samem izračunu si bo upravičenec lahko pomagal tudi s priročnim EXCEL kalkulatorjem, ki bo objavljen na spletni strani SPIRIT Slovenija. Ne glede na to, da se v vlogi oddajo ocenjene vrednosti, ki lahko odstopajo od dejanske porabe in cene, pa upravičence opozarjajo, da končna vrednost izplačane pomoči ne more biti višja od zaprošene vrednosti, ki jo je upravičenec oddal v vlogi. V aplikaciji bo upravičenec moral potrditi tudi izjave, ki izhajajo iz ZGPOPEK in digitalno podpisati vlogo.


VEČ INFORMACIJ

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.