Regionalna zbornica Gorenjska

Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica za Gorenjsko nadaljuje s projektom Podelitve priznanja najbolj inovativnemu podjetju v regiji. Cilj projekta je podelitev javnega priznanja gospodarski družbi, podjetju ali drugi organizaciji, ki je v razpisnem obdobju največ prispevalo k uveljavljanju inovacijske dejavnosti kot gibalu trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.

S tem namenom objavljamo
Razpis
Podelitev priznanja Inovativnemu podjetju gorenjske regije
v letu 2015

 

1. Pogoji sodelovanja na razpisu

Do sodelovanja na razpis so upravičene gospodarske družbe, podjetja in druge organizacije, ki v razpisnem letu z vsaj eno inovacijo sodelujejo na razpisu Območne zbornice za Gorenjsko, Kranj za najboljšo inovacijo gorenjske regije.

2. Vsebina prijave

2.1. Osnovni podatki prijavitelja
• popolni naziv
• matična številka
• naslov
• telefon, telefaks, http
• direktor/odgovorna oseba
• kontaktna oseba
• telefon in e-naslov kontaktne osebe
• logotip podjetja (JPEG).

2.2. Osnovni podatki za vrednotenje

2.2.1. Podporno okolje
• organizacija sistema za spodbujanje in spremljanje ID (profesionalna in množična ID, samostojen sistem ali podsistem koncepta vodenja, n.pr. poslovna odličnost, metoda 20 ključev…),
• obstoj razvojnega oddelka in druge oblike profesionalne ID (n.pr. projektno vodenje) ter število zaposlenih v teh oddelkih oziroma relevantnih organizacijskih oblikah,
• metode in aktivnosti motivacije zaposlenih za sodelovanje v procesih ID,
• materialno in nematerialno nagrajevanje,
• vključenost in predanost vodstvenih delavcev,
• povprečen čas razvoja inovacije od ideje do uvedbe na trg oziroma v tehnološki proces,
• izobraževanje in usposabljanje zaposlenih,
• vlaganja v R&D dejavnost v letu 2015,
• vlaganja v tehnološko posodabljanje v letu 2015...

2.2.2. Doseženi rezultati
• število in odstotek zaposlenih, ki so sodelovali v inovacijskih procesih v letu 2015,
• število profesionalnih (v okviru rednih delovnih nalog) inovacij vključno z investicijskimi projekti in skupno število inovacij na zaposlenega v letu 2015,
• ustvarjen inovacijski dobiček z naslova MID na zaposlenega in na inovacijo v letu 2015,
• odstotek dohodka od inovacij, ki so nastale v letu 2015, glede na dohodek podjetja,
• pridobljena priznanja (mednarodna in slovenska) v letu 2015,
• predstavitev inovacij na konferencah, sejmih, posvetovanjih v letu 2015
• število patentov in druge oblike zaščite industrijske lastnine v letu 2015...

2.2.3. Trajnostni vidik inoviranja in skrb za okolje
• v podjetju (delovno okolje, varnost in zdravje pri delu, delovna obremenitev, zadovoljstvo zaposlenih, proizvodni viri - neobnovljivi in obnovljivi naravni viri, sekundarni viri, učinkovita raba materialov in energije…),
• izven podjetja (počutje uporabnika, vpliv na bivalno okolje – počutje krajanov …),
• ekološki vidik - emisije v zrak in vodo, ravnanje z odpadki, ravnanje z izdelki po življenjski dobi (recikliranje, uničenje, deponiranje, zbiranje - sekundarna surovina...),
3. Splošna določila
• Prijave naj bodo izdelane skladno s razpisnimi kriteriji na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Komisija nenamenske dokumentacije ne bo upoštevala.
• Inovacijske prijave, ki ne bodo izdelane v skladu z določili v točki 2, bo inovacijska komisija vrnila prijaviteljem v roku 7 dni po izteku razpisa z rokom za ustrezno dopolnitev 7 dni.
• O predlogih bo odločala Ocenjevalna komisija za inovacije, ki jo imenuje Upravni odbor Območne zbornice za Gorenjsko. Komisija bo predloge ocenila v skladu z določili Pravilnika o podeljevanju priznanja Inovativno podjetje gorenjske regije. Neustrezne prijave lahko komisija z ustrezno utemeljitvijo zavrne.
• Javna razglasitev in podelitev priznanja bo na prireditvi v organizaciji GZS Območne zbornice za Gorenjsko

Prijave pošljite priporočeno na naslov:
GZS Območna zbornica za Gorenjsko
Bleiweisova 16
4000 Kranj
s pripisom »Ne odpiraj – razpis za inovativno podjetje «

najkasneje do 31.03.2016

Razpis in razpisna dokumentacija sta objavljena na domači spletni strani: http://www.gzs.si/slo/regije/oz_gorenjska 

Dodatne informacije:  GZS Območna zbornica za Gorenjsko, Tel.: 04 20 18 300, e-pošta: spela.lapuh@gzs.si 

Inovativno podjetje - prijavni obrazec.docx

Pravilnik o podel.priznanja inovativno podjetje.doc