Definicija svetovalnega inženiringa in njegov pomen v investicijskih procesih


Svetovalni inženiring je nudenje strokovne (tehnične, pravne, ekonomske,…) in organizacijske pomoči v celotnemu investicijskemu procesu, od ideje  do predaje zgrajenega objekta. Lahko vključuje  tudi obratovanje. Svetovalni inženiring tako zajema vse potrebne aktivnosti za vzpostavitev pogojev za kakovostno in uspešno izvajanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, projektiranja in tehničnega svetovanja v smislu njihovega povezovanja in koordiniranja, pri čemer se, ob upoštevanju javnega interesa, v največji možni meri zasleduje in zadovoljuje interes investitorja. Zato sta pomembni tako usposobljenost oz. strokovnost kakor tudi korektnost oz. nepristranskost izvajalca svetovalnega inženiringa. Svetovalni inženiring izvajajo lahko le gospodarske družbe registrirane za opravljanje dejavnosti 74.20 po SKD. Svetovalnega inženiringa ne morejo izvajati gospodarske družbe, ki se ukvarjajo z zastopanjem ali trgovino, oziroma se pri njihovem delu lahko pojavi konflikt interesov.

Evropsko združenje svetovalnih inženirjev EFCA s sedežem v Bruslju navaja sedem ključnih področij storitev svetovalnega inženiringa:

 • svetovanje pri naročanju in izvedbi projekta
 • povezovanje nalog projektnega in izvedbenega managementa
 • feasibility študije
 • idejna zasnova – idejni projekt
 • izvedbeno projektiranje (projekti za izvedbo in projekti izvedenih del)
 • procesi izbire pogodbenikov in dobaviteljev (razpisna dokumentacija, vrednotenje ponudb)
 • nadzor izvajanja pogodb, nadzor nad gradnjo in inštalacijami

Področja dejavnosti kjer nastopajo svetovalni inženirji so po EFCA definiciji zelo široka:

 • vse vrste zgradb
 • infrastruktura (ceste, letališča, železnice, pristanišča, tuneli, mostovi)
 • javna infrastruktura (vode, telekomunikacije, energija)
 • energetski objekti (NE, HE, TE, alternativni viri, omrežja)
 • industrijski objekti (tovarne, skladišča)
 • varstvo okolja (čistilne naprave, deponije)
 • agrokultura (namakanje, izsuševanje, razsoljevanje)
 • izkoriščanje naravnih virov (rudniki, plin, nafta)
 • računalniške storitve (programska oprema, strojna oprema)
 • management (vodenje izgradnje, vodenje človeških virov)
 • prostorsko planiranje

V razvitih gospodarstvih imajo svetovalni inženirji zelo pomembno vlogo, saj so najbolj razvite države že ob začetku prejšnjega stoletja razvile postopke za optimalno izvajanje investicij, posebno državnih gradenj (Javna naročila). Ta dejavnost je pomembna tudi za druge gospodarske panoge predvsem industrijo in gradbeništvo, saj je znano, da svetovalni inženiringi s študijami izvedljivosti in projekti, odpirajo trge tudi drugim gospodarskim dejavnostim.

V EU je inženirsko svetovalna dejavnost organizirana v okviru nacionalnih združenj posameznih držav, ki so na nivoju EU združeni v EFCA (European Federation of Engineering Consultancy Associations). Posamezne države v EU močno podpirajo nacionalna združenja svetovalnih inženirjev, katerih člani so neodvisna inženirsko svetovalna podjetja.

Združenje ZSI je član obeh ključnih združenj, evropskega združenja EFCA in svetovnega združenja FIDIC (ustanovljen l.1913)

V okviru EU je delovanje podjetij , nacionalnih združenj in EFCA zelo dobro usklajeno in predstavlja močan lobi, ki deluje predvsem v smeri institucij EU, kot so Evropski parlament, Svet ministrov, Evropske komisije, Eurostat. V teh inštitucijah zastopa interese inženirsko svetovalne dejavnosti, vpliva na zakonodajo s tega področja, zbira informacije o tržnih priložnostih in možnostih financiranja projektov pri evropskih finančnih inštitucijah  EBRD in EIB. Delovanje EFCA je usmerjeno tudi širše izven meja EU in obsega sodelovanje s FIDIC, različnimi organizacijami v okviru Združenih narodov, z organizacijami WTO, OECD; GATS in mednarodnimi finančnimi inštitucijami  World Bank Group.

Evropsko združenje EFCA vključuje:

 • 26 evropskih držav
 • predstavlja več kot 10.000 podjetij
 • ključna področja: infrastruktura, energetika, varstvo okolja
 • letni promet presega 26 mrd €
 • 700.000 visoko kvalificiranih kadrov
 • 28% izvoznih storitev

Pomen svetovalnega inženiringa v investicijskih procesih

Investitor običajno nima lastnih kadrov, ki bi lahko od zasnove razpisa do izvedbe, realizirali projekt, zato v svoje delo vključi svetovalni inženiring, ki mu izdela potrebno dokumentacijo, nadzoruje izgradnjo in stavljanje v pogon. Izjemno pomembno je sodelovanje svetovalnega inženiringa, ki temelji na zaupanju in strokovni usposobljenosti. Stroški dela svetovalnega inženiringa niso primerljivi s stroški investicije lahko pa bistveno vplivajo na uspešnost projekta.

Svetovalni inženiring lahko izvajajo le gospodarske družbe, ki so registrirane za to dejavnost, imajo za to usposobljene strokovne kadre, so neodvisni in opravljajo storitve izključno za naročnika. Pri delu jih zavezuje etični kodeks, ki ga imajo vsa združenja svetovalnih inženirjev članic EFCA in FIDIC.

Pomembno je, da imajo razvite države usposobljene domače inženirje, ki jim zaupajo in, ki se jih da hitro vključiti v projekt.

Zahteve naročnikov danes so v primerjavi s preteklim obdobjem usmerjene v celovito storitev. Danes naročnik zahteva feasibility študijo izdelano na osnovi kriterijev mednarodnih finančnih inštitucij, ki poleg tehničnih rešitev podaja tudi optimalni model financiranja izgradnje. Naročnik od svetovalnega inženiringa danes pričakuje projektno dokumentacijo in aktivno pomoč pri vključevanju objektov v prostor, kar je danes glavna ovira pri izvajanju  investicij. Naročnik pričakuje od inženirja tudi kvaliteten nadzor nad izgradnjo in montažo. Uvajajo se novi modeli gradnje in financiranja projektov (BOT, PPP), ki jih sodobni inženiringi morajo obvladati. Pomembna je tudi povezava z industrijo in gradbeno operativo. Obe dejavnosti se na projektih lahko uspešno dopolnjujeta in, lahko tudi skupaj nastopita predvsem na tujih trgih.

Inženirsko svetovalna dejavnost v Sloveniji

V dosedanjo ZSI so vključene gospodarske družbe (GD), ki so bile registrirane v skupino 74.20 »Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje«.

Ta skupina ima štiri podskupine :

74.201 Geodetsko, geološko in geofizikalno opazovanje

74.202 Prostorsko planiranje, urbanistično in krajinsko načrtovanje

74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje

74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje 

Vsaka od gospodarskih družb razvrščenih v podskupine ima svoje značilnosti, interese, način delovanja kakor tudi probleme. Skupno vsem pa je, da:

 • opravljajo  intelektualne storitve v investicijskih procesih
 • nastopajo na trgu
 • izpolnjujejo pogoje strokovne usposobljenosti za svetovalni inženiring
 • prevzemajo delno ali v celoti posle Svetovalnega inženiringa