Zapri

Novice


Arhiv: 11. Razpis za izbor najboljše inovacije v Notranjsko-kraški regiji

„Spodbujanje inovativnosti v podjetjih je ključ za razvoj, za pridobivanje in ohranjanje konkurenčnega položaja na trgu in tudi za trajnostno rast podjetja.”

11. RAZPIS ZA IZBOR NAJBOLJŠIH INOVACIJ ZA LETO 2012

Spodbujanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva je ena izmed prioritetnih nalog Gospodarske zbornice Slovenije in Območne zbornice Postojna. V ta namen spodbujata in promovirata inovativnost, povečujeta prepoznavnost in ugled inovativnih podjetij, njihovih inovacij in inovatorjev ter širita in spodbujata inovacijsko kulturo.

  • Izbor najboljših inovacij na nacionalni in regionalni ravni

V okviru tega projekta sodi tudi vsakoletni izbor najboljših inovacij, ki se potegujejo za najvišja priznanja na regionalni in nacionalni ravni. Letos bodo tako že enajsto leto zapored podeljena priznanja za najboljše inovacije za preteklo leto.

  • Kakšne inovacije je mogoče prijaviti?

Podjetja in drugi predlagatelji lahko prijavijo tehnološke inovacije, torej nove inovativne proizvode, izboljšave ter nove tehnologije proizvodnje. Prijavijo pa lahko tudi inovacije, ki izhajajo iz netehnoloških področij, to so storitvene, organizacijske, procesne, socialne inovacije, inovacije na področju trženja, idr.

  • Kdo lahko sodeluje v izboru?

Možnost prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki, posamezniki, samostojni inovatorji in poslovni subjekti kot so npr. javni zavodi, instituti, itd. ( v nadaljevanju predlagatelji), ki imajo sedež na območju Območne zbornice Postojna (občine: Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka, Postojna).

  • Kako poteka izbora najboljših inovacij?

Izbor priznanj za najboljše inovacije poteka dvostopenjsko. Inovacije so ocenjene po usklajenih merilih, ki veljajo za obe ravni. Na prvi stopnji opravi izbor Komisija za inovacije, ki jo imenuje Upravni odbor Območne zbornice Postojna. Upoštevajo se vse inovacije, ki ustrezajo razpisnim pogojem. Na drugo, torej nacionalno stopnjo se uvrstijo najboljše tri inovacije, ki so ocenjene na prvi stopnji.

  • Priznanja za inovativne dosežke

Najboljše inovacije so nagrajene z zlatim, srebrnim, bronastim priznanjem oz. z diplomo. Inovator, ki prejme priznanje ali diplomo za inovacijo, si s tem pridobi pravico uporabe priznanja oziroma diplome v komercialne in publicistične namene.

Javna razglasitev in podelitev priznanj bo na prireditvi v organizaciji GZS Območne zbornice Postojna najpozneje do konca meseca junija 2013.

  • Merila za izbor najboljše inovacije

Komisija za inovacije ocenjuje prispele prijave na podlagi »pravilnika o podeljevanju priznanj za inovacije«, ki je usklajen s pravilnikom, ki velja za nacionalno raven tekmovanja. Presoja se opravlja na podlagi treh kriterijev, vsak od teh pa ima še po dva podkriterija.

Pri prvem kriteriju se ocenjuje inventivnost s poudarkom na izvirnost inovacije in načinom njenega varovanja. Kot inovacijo štejemo vsako novost, ki jo za tako sprejmejo odjemalci. Pri tem je pomemben njen gospodarski učinek. Po drugem kriteriju, gospodarski rezultati, se ocenjujejo tako doseženi kot tudi pričakovani gospodarski rezultati. Trajnostni vidik je tretji kriterij. Pri tem se podrobneje ocenjujejo trajnostni učinki inovacije na podjetniško okolje, v katerem se je realizirala inovacija (v kakšni meri so povečane sposobnosti podjetja, ali je spodbujeno sodelovanje med nosilci razvoja itd) kot tudi okoljski vidiki (vpliv na delovno okolje, varnost pri delu, proizvodne vire itd).Pravilnik je v priponki.

  • Vsebina prijave na razpis

Predlagatelji, ki želijo sodelovati v 11. razpisu Območne zbornice Postojna za izbor najboljše inovacije za leto 2012 se v razpis vključijo na podlagi pisne prijave. V izboru sodelujejo le inovacije, ki so bile realizirane v obdobju 2010 – 2012. Obrazec prijave je podan v priponki. Sestavni del prijave so lahko tudi dokazila, ki dodatno pojasnjujejo vsebino in učinke inovacije (skice, fotografije, potrdila o patentih itd).

Prijave naj bodo izdelane skladno z razpisnimi kriteriji, zato bo komisija izločila nenamenske prijave (katalogi, promocijska gradiva, seminarske ali diplomske naloge itn.)

Inovacijski predlog lahko predlagatelj prijavi le na eni območni ali regionalni zbornici. V kolikor je inovacijski predlog rezultat »teamskega« dela, se poda inovacijski predlog na tisto zbornico, kjer je sedež predlagatelja.

Komisija za inovacije bo v primeru nepopolne prijave predlagatelju določila 7. dnevni rok za dopolnitev prijave, lahko pa neustrezne prijave zavrne z ustrezno utemeljitvijo.

  • Rok in način oddaje prijav

Prijave se sprejemajo najkasneje do 31.03.2013 na naslov :

GZS Območna zbornica Postojna
s pripisom »Ne odpiraj – razpis za inovacije «,
Cankarjeva 6, 6230 Postojna.

Prijav, ki bodo prispele na naš naslov po zgoraj določenem datumu, ne bomo upoštevali.

Pisne prijave se lahko pošljejo tudi po elektronski pošti na e-naslov: oz.postojna@gzs.si 
V primeru, da je prijava poslana po elektronski pošti, mora biti prijavni obrazec poslan v pdf obliki, prva in zadnja stran, kjer je lastnoročni podpis odgovorne osebe predlagatelja prijave pa skenirana.

Razpisna dokumentacija je v prilogah

Priloge:

Dodatne informacije:
GZS Območna zbornica Postojna
Tel.: 05/72 00 110
E-pošti: oz.postojna@gzs.si
 

Direktor GZS OZ Postojna
Mag. Boštjan Požar

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.