Zapri

Novice


Arhiv: Poročilo o izvedeni delavnici »Javno – zasebno partnerstvo – priložnost za gradbena podjetja«

 

Poročilo o izvedeni delavnici

»Javno – zasebno partnerstvo – priložnost za gradbena podjetja«

z dne 05. februar 2014 na OOZ Sežana

V okviru čezmejnega projekta z akronimom PROFILI je dne 05.02.2014 na Območni obrtno-podjetniški zbornici v Sežani potekala delavnica »Javno – zasebno partnerstvo – priložnost za gradbena podjetja«.Delavnico je organizirala Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana (OOZ Sežana). Na delavnici so bili prisotni s strani partnerjev:

Povzetki delavnice:

V uvodu je Marija Rogan Šik, predstavnica projektnega partnerja OOZ Sežana udeležencem predstavila projekt Profili. Seznanila jih je z vmesnimi rezultati projekta ter povabila, da si ogledajo uradno spletno mesto projekta Profili.

Sledila  je predstavitev osnovne ureditve javno – zasebnega partnerstva in možnih oblik JZP v Sloveniji. Predavateljica Melita Ambrož je udeležencem predstavila bistvene sestavine gradbene pogodbe, in udeležence opozorila na bistveno ureditev iz Obligacijskega zakona. Namreč pri javno – zasebnem partnerstvu je zelo pomembno, da si partnerja natanko pojasnita razmerja, pričakovanja in obveznosti v tem razmerju.
Pojasnila je nekaj pomembnih določil in pravila Zakona o javnem naročanju. Poudarila je, da občine oziroma druge javne uprave morajo v postopkih javnega naročanja oziroma pri izbiri izvajalcev upoštevati tudi pravila poštene konkurence. Potrebno je argumentirati izbiro izvajalca v primeru, da je več ponudnikov izpolnjevalo pogoje. Udeležence je seznanila z mednarodnimi pravili pri sklepanju pogodb, uporabo splošnih pogojev mednarodnega združenja FIDIC. V nadaljevanju svojega izvajanja je udeležencem predstavila na kratko nekaj sodnih sporov s področja Zakona o javno zasebnem partnerstvu. Ob koncu pa podala še pojasnila glede sklepanja ustreznih pogodb za zaposlenimi v gradbeništvu, ter posledicami nepravilne uporabe sklenjene pogodbe.

V nadaljevanju delavnice je mag. Miranda Groff Ferjančič, specialistka za javno – zasebno partnerstvo udeležencem predstavila bistvene značilnosti JZP, najpogostejše oblike JZP, pravne podlage JZP. Udeležencem je predstavila bistveno načelo OECD, ki pravi da se noben investicijski projekt – ne glede na stopnjo sodelovanja zasebnega sektorja ne sem začeti brez presoje stopnje, pri kateri so vsi stroški povrnjeni s stani končnih koristnikov ter opredeliti, v primeru primanjkljaja, katere druge vire za financiranje tovrstnih projektov je možno aktivirati.Poudarila je še, da je zelo jasno potrebno razmejiti javno - naročniško razmerje in javno –  zasebno partnerstvo. Predstavila je najpogostejše napake, ki se pojavljajo pri sklepanju razmerij javno – zasebnega partnerstva v Sloveniji. Med temi je omenila: nejasno definirani cilji in odgovornost partnerjev, računovodska obravnava, sprememba pogodb med izvajanjem, ne-transparenten postopek oziroma dogovarjanja, pogosto tudi konflikt interesa. Ob koncu pa je udeležencem predstavila primer dobre prakse v Sloveniji in sicer izgradnjo Doma ostarelih v Idriji. V pičlih dveh letih je državas pomočjo zasebne, s koncernom Kolektor povezane družbe FMR izgradila nov, sodoben dom upokojencev.

 

 

 

 

 

 

 

Na delavnici so se udeleženci aktivno vključevali v vsebino delavnice, postavljali vprašanja in izražali svoja mnenja.

Delavnica je bila zaključena ob 18.30 uri.

Zapisala: Marija Rogan Šik

NASLEDNJI IN ZADNJI DOGODEK V OKVIRU PROJEKTA PROFILI BO ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA DNE 12.3.2014, v Ljubljani, v okviru sejma DOM.V projektu PROFILI sodeluje 8 partnerskih organizacij iz Italije in 4 partnerske organizacije iz Slovenije, ki so:
GZS – Gospodarska zbornica Slovenije Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala,
ZAG – Zavod za gradbeništvo Slovenije,
OOZ – Območna obrtno – podjetniška zbornica Nova Gorica in
OOZ – Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija