Zapri

Strateški dokumenti


Horizonti prihodnosti

Horizonti prihodnosti so strateški načrt razvojnega preboja Slovenije.
Prihodnji razvoj Slovenije na GZS vidimo v luči zelenega prehoda, digitalizacije in avtomatizacije, e-mobilnosti ter trdne vpetosti v mednarodne verige vrednosti. Zato smo med ključne pogoje razvojnega preboja uvrstili izobraževanje kadrov, vlaganja v raziskave in razvoj, stabilne vire financiranja in tesnejši socialni dialog. Ne gre le za razvoj – gre za preboj, ki ga nujno potrebujemo; izzivi, s katerimi se soočamo, zahtevajo od slovenskega gospodarstva drzne odgovore, ki morajo biti skrbno premišljeni in učinkovito usklajeni.
Interaktivni dokument je dostopen na povezavi >>>

Slovenska industrijska strategija 2021-2030

Vlada Republike Slovenije je letu 2021 sprejela Slovensko industrijsko strategijo za obdobje do leta 2030. Strategija kot ključni strateški dokument predstavlja vizijo razvoja slovenske industrije kot zelene, ustvarjalne in pametne. Cilj je, da do leta 2030 Slovenija doseže produktivnost dela, merjena z dodano vrednostjo na zaposlenega, v višini 66.000 EUR.
Dokument je dostopen na povezavi >>>

Strategija digitalne transformacije gospodarstva 2021-2030
Strategija naslavlja tri glavna oziroma prednostna področja. Prvo predstavlja napredne digitalne tehnologije, ki sploh omogočajo digitalno transformacijo gospodarstva, drugo se osredotoča na učinkovit ekosistem za konkurenčno gospodarstvo, tretje pa se usmerja v odprto in trajnostno družbo kot osnovo za rast digitalne ekonomije.
Dokument je dostopen na povezavi >>>

Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije (RISS) 2021-2030 (delovni osnutek)
RISS 2021–2030) predstavlja ključni strateški dokument za področje raziskav in inovacij, ki bo osnova za oblikovanje politik, povezanih s področji družbenega in gospodarskega razvoja ter družbenimi izzivi.
Dokument je dostopen na povezavi >>>

Osnutek Slovenske strategije pametne specializacije (S5)
Ožja skupina državnih sekretarjev je decembra 2021 potrdila osnutek nadgrajene Strategije pametne specializacije. Dokument kot cilj izpostavlja zeleni prehod in s tem poudarja svoj trajnostni značaj (od tod preimenovanje v Slovenian Sustainable Smart Specialisation Strategy oziroma kratica S5) in predstavlja osrednjo podlago za del dodeljevanja sredstev v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj znotraj cilja Pametna Evropa.
Dokument je dostopen na povezavi >>>

Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID)
Zakon ureja znanstvenoraziskovalni in inovacijski sistem, ki se delno ali v celoti financira iz državnega proračuna in drugih virov (iz evropskih programov in skladov, lokalnih skupnosti in gospodarstva) in določa organiziranost znanstvenoraziskovalnega in inovacijskega sistema, znanstvenoraziskovalno dejavnost ter financiranje, organiziranost, izvajanje in nadzor znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
Dokument je dostopen na povezavi >>>


Industrijska politika       Zeleni prehod gospodarstva                  

Stran je bila posodobljena 20. junija 2022.