Stališča in komentarji

Raziskave, razvoj, inovacije

  •  V zavihku Aktualno so objavljene povezave do zbirov ključnih stališč in komentarjev Gospodarske zbornice Slovenije o trenutno najbolj aktualnih temah s področja s področja raziskav, razvoja in inovacij v gospodarstvu.

Slovenija potrebuje jasno, kontinuirano in dolgoročno razvojno politiko na celotnem razvojno-inovacijskem spektru. Potrebuje povezan razvojno-inovacijski ekosistem z vključitvijo vseh deležnikov in jasnimi cilji ter prioritetami. Sledi naj državam, ki usmerjajo več sredstev v raziskave, razvoj in inovacije. Zadostno število kadrov se mora dolgoročno kaliti za potrebe gospodarstva. Država naj zato nadgrajuje izobraževalni sistem. Ena od priporočenih rešitev so pilotni (demo) centri za prenos znanj z univerz in visokih šol v industrijo, sredstva iz dodane vrednosti pa se vračajo v raziskave, razvoj in inovacije.

KLJUČNI CILJI

  • Več za raziskave in razvoj

Ključni ukrepi:
Več razpisov za RRI
Več za raziskovalno opremo
Kriterij gospodarskega vpliva
Spodbujanje SRIP-ov
Olajšave za nove poslovne modele
Več olajšav za vlaganja v R&R
Inovacijska akademija
Nagrade GZS kriterij razpisov

  • Prenos kompetenc

Ključni ukrepi:
Prenos kompetenc

  • Oprema in pilotni centr

Ključni ukrepi:
Spodbujanje pilotnih centrov
 
Vir: Horizonti prihodnosti, GZS, 2022


AKTUALNI RAZPISI

Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno–demonstracijskimi projekti (JR DEMO PILOTI NOO)

Objava razpisa >>>Rok za oddajo vlog: 18. 07. 2022
Namen javnega razpisa je spodbuditi končne prejemnike k izvajanju razvojne in inovacijske dejavnosti, katere rezultat je izvedba pilotno-demonstracijskih projektov (v nadaljevanju: PD projekti) za razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, na področju zelenega prehoda in za krepitev odpornosti.

Cilj javnega razpisa je podpreti najmanj 30 konzorcijev za izvedbo PD projektov, ki se osredotočajo na področje krožnega gospodarstva za doseganje okoljskih ciljev ter ciljev v NEPN – Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije. 

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (JR INVEST2022-NOO)

Objava razpisa >>>
Rok za oddajo vlog: 22. 04. 2022 (podaljšan do 05. 05. 2022) in 01. 10. 2022 do 12.00 ure.
Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenem in digitalnem prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost gospodarskih družb, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva. Razpis je namenjen večjim investicijam v nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev. Prijavijo se lahko podjetja z večjimi investicijami.
Cilj javnega razpisa je: dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti, višja dodana vrednost produktov in storitev v slovenskem izvozu ter višje pozicioniranje slovenskih gospodarskih družb v globalnih verigah vrednosti, ohranjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, krepitev globalnih in lokalnih verig vrednosti ter višja konkurenčnost členov v dobavnih verigah, enakomernejša regijska porazdelitev investicij.


Industrijska politika       Zeleni prehod gospodarstva            

Stran je bila posodobljena 7. 7. 2022