Regionalna zbornica Gorenjska

Novice


Rezultati poslovanja gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov na Gorenjskem v letu 2023

Rezultati poslovanja gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov na Gorenjskem v letu 2023

 

V Poslovni register Slovenije (PRS) je bilo konec leta 2023 vpisanih 23.613 poslovnih subjektov s sedežem v gorenjski regiji, 5,5 % več kot konec leta 2022. Na novo je bilo ustanovljenih 285 družb (6 več kot v letu 2022), s poslovanjem je prenehalo 174 družb (22 manj kot v letu 2022), s poslovanjem je na novo pričelo 2.170 podjetnikov (23 več kot v letu 2022), 1.666 podjetnikov (129 več kot v letu 2022) pa je v letu 2023 zaključilo s poslovanjem. V letu 2023 je bilo začetih 48 stečajnih postopkov (21 manj kot v letu 2022) in 3 likvidacijski postopki (13 manj kot v letu 2022), število prostovoljnih likvidacijskih postopkov se je v primerjavi z letom 2022 povečalo za 9.

Gospodarsko moč in vpliv poslovanja na gospodarstvo gorenjske regije gre med poslovnimi subjekti pripisati predvsem družbam, ki so v letu 2023 ustvarile 92 % vseh prihodkov in odhodkov, 94 % neto dodane vrednosti ter zaposlovale 92 % vseh zaposlenih v regiji. Družbam je pripadalo 90 % čistega dobička ter 93 % čiste izgube regije.

Postavke poslovnega izida

 

Gospodarske družbe

Samostojni podjetniki

SP v primerjavi z GD, v %

(zneski v tisoč EUR)

2023

Indeks 2023/2022*

2023

Indeks 2023/2022*

 

Število subjektov

5.985

5.237

87,5

Število zaposlenih (na podlagi delovnih ur)

47.943

103

3.641

105

7,6

Prihodki

9.737.493

99

638.940

111

6,6

Prihodki na tujem trgu

4.358.841

97

46.770

112

1,1

Odhodki

9.229.476

101

584.592

110

6,3

Neto dodana vrednost

2.771.787

106

174.904

117

6,3

Neto dodana vrednost na zaposlenega, v EUR **

57.814

103

19.701

114

34,1

Neto čisti dobiček oz. neto podjetnikov dohodek**

439.533

76

6.122

119

1,4

Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev, v %

47,1

102

58,9

100

 

 

* Podatki za leto 2022 so iz letnih poročil, predloženih za leto 2023.

** Za samostojne podjetnike je podatek izračunan na nosilca dejavnosti (samostojnega podjetnika) in njegove zaposlene.

 

Podjetniki so lani ustvarili 6 % prihodkov, odhodkov in neto dodane vrednost regije ter zaposlovali 7 % vseh zaposlenih. Delež čistega dobička podjetnikov je znašal 10 %, delež čiste izgube pa 7 %. V povprečju so zaposleni pri podjetnikih prejemali 800 evrov nižjo plačo od zaposlenih pri družbah. Delež zadrug je zanemarljiv.

INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V GORENJSKI REGIJI V LETU 2023

Rezultati gospodarske družbe 

Rezultati podjetniki

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.