Regionalna zbornica Gorenjska

 

Vajeništvo

Zvezek ATA - potni list za vaše blago

Oglejte si video vodič GZS: Kako izpolniti ATA zvezek (praktična pomoč pri izpolnjevanju ATA zvezka)

 

Informacije glede posebnosti pri uvozu blaga v posamezne države so na voljo v zavihku Države.

 Zvezek ATA (angl. ATA Carnet) je mednarodni carinski dokument za brezcarinski začasni uvoz blaga, ki bo v roku enega leta ponovno izvoženo v nespremenjeni obliki.

 

Kratica ATA je kombinacija začetnih črk francoskih in angleških besed "Admission Temporaire/Temporary Admission".

Pravno to področje ureja Konvencija o začasnem uvozu oz. Istanbulska konvencija (Uradni list RS MP št. 22/2000),v Evropski uniji pa še Carinski zakonik Skupnosti in Izvedbena uredba Carinskega zakonika Skupnosti.

Spletna stran Mednarodne trgovinske zbornice (ICC) o zvezkih ATA: http://www.atacarnets.org.

Prednosti uporabe zvezka ATA

 • poenostavljen prestop državnih mej brez plačila carinskih in drugih dajatev za začasno uvoženo blago;
 • en sam zvezek ATA omogoča, da z istim blagom obiščete neomejeno število držav podpisnic konvencije ATA v okviru enoletnega roka veljavnosti;
 • z enim samim dokumentom uredite vse carinske transakcije: začasni izvoz, tranzit, začasni uvoz, ponovni izvoz in ponovni uvoz;

zagotovitev jamstev za plačilo carinskih dajatev, če blago iz kakršnega koli razloga ne bi bilo izvoženo v določenem roku.

Glavne kategorije blaga, za katere se uporablja zvezek ATA

 

Zvezke ATA lahko uporabljajo tako pravne kot fizične osebe predvsem za začasni uvoz:

 • vrednih vzorcev ali reklamnega materiala;
 • blaga za predstavitve in uporabo na sejmih in razstavah;
 • profesionalne opreme;
 • raziskovalne opreme;
 • učnega materiala itd.

Zvezki ATA se ne uporabljajo za začasni uvoz pokvarljivega in potrošnega blaga ter blaga, namenjenega za predelavo, oplemenitenje ali popravilo.

Države podpisnice konvencije ATA

Nacionalna garancijska združenja, ki so člani garancijske verige ATA – države si lahko ogledate na spletni strani portala GZS >>>

Uporaba zvezka ATA v praksi

Zvezek ATA je sestavljen iz dveh nosilnih listov (platnic) in ustreznega števila notranjih listov (kuponov in talonov), odvisno od števila držav, kamor je blago namenjeno:

 • rumeni listi so namenjeni za izvoz in ponovni uvoz v Slovenijo;
 • beli listi za uvoz ter ponovni izvoz iz končne države;
 • modri listi pa za tranzitiranje države.

Kupone zadržijo carinski organi, taloni pa ostanejo v sklopu zvezka ATA.

Zvezek ATA je treba predložiti carinskim organom pri prehodu vseh mej. Pri vračilu blaga je treba upoštevati roke, ki jih določijo posamezni carinski organi v okviru enoletnega roka veljavnosti zvezka. Blago lahko vstopi in izstopi iz države na različnih mejnih prehodih.

Zvezke ATA, ki se ne bodo več uporabljali ali ki jim je že potekel rok veljavnosti, je treba z vsemi notranjimi listi vrniti zbornici, ki je zvezek izdala.

Končanje začasnega uvoza

Začasni uvoz se praviloma konča s ponovnim izvozom in uvozom blaga, v eni ali več pošiljkah.

Kadar to upravičujejo okoliščine in dovoljuje notranja zakonodaja, se sme začasni uvoz končati s sprostitvijo v prosti promet v skladu s pogoji in formalnostmi, ki veljajo za tovrstne primere. Blago je treba uvozno in izvozno ocariniti.

Začasni uvoz se lahko konča tudi, če imetnik blaga carinskim organom dokaže, da je blago uničeno ali popolnoma izgubljeno zaradi nesreče ali višje sile. V tem primeru je imetnik lahko oproščen plačila uvoznih dajatev.

Podaljšanje zvezka ATA
Podaljšanje veljavnosti zvezkov ATA glede na določila ATA  konvencije ni dovoljeno. Rok za ponovni izvoz blaga, uvoženega z zvezkom ATA, nikakor ne sme presegati obdobja veljavnosti zvezka ATA, ki je vedno eno leto.

Možna rešitev, kadar blago zaradi nepričakovanega razloga ostane v tujini dlje, je odobritev nadomestitve pretečenega zvezka ATA z novim. S tem se imetniku zvezka prihrani postopek ponovnega izvoza blaga s carinskimi deklaracijami. Pogoje, pod katerimi je taka nadomestitev odobrena, določijo carinski organi vsake posamezne države.

Nadomestni zvezek ATA mora biti popolnoma identičen prvotnemu zvezku ATA. Izda se po enakem postopku, toda pod drugo serijsko številko ter z novim datumom izdaje in veljavnosti. Imetnik mora domačim in tujim carinskim organom predložiti oba zvezka ATA. Če odobrijo podaljšanje začasnega izvoza/uvoza, istočasno zaključijo star zvezek ATA in odprejo novega, ki ponovno velja eno leto.

V Sloveniji izdaja ATA zvezke Gospodarska zbornica Slovenije.

Postopek za pridobitev zvezka ATA je precej enostaven. Pri nakupu zvezka ATA dobi vlagatelj poleg samega obrazca zvezek ATA še vlogo za izdajo ATA zvezka z izjavo o obveznostih vlagatelja ter navodila za izpolnjevanje zvezka ATA. Pravilno izpolnjen zvezek ATA, vlogo za izdajo zvezka ATA in potrdilo o plačilu zavarovalne premije oddate v potrditev v času uradnih ur.

Delovanje sistema ATA zvezkov

V vsaki od 58 držav/ozemelj podpisnic ATA konvencije zagotovijo izdajo in jamstvo ATA zvezka jamstvena združenja, ki so člani mednarodne verige carinskega jamstva. Verigo je v ta namen ustanovil Mednarodni urad trgovinskih zbornic (IBCC) Mednarodne gospodarske zbornice (ICC).

Vsak jamstveni organ, pridružen verigi IBCC/ATA, jamči, da bo v primeru, da se blago, uvoženo s tujim ATA zvezkom, ponovno ne izvozi iz države v obdobju, ki ga določi carinski urad začasnega uvoza, svojim carinskim organom plačalo vse uvozne dajatve in davke, ki jih je treba plačati za to blago. Skupna vsota, ki naj bi jo jamstveno združenje plačalo svojim carinskim organom, ne sme preseči vsote uvoznih dajatev za več kot deset odstotkov.

Garant, ki je plačal te zneske v državi začasnega uvoza, bo to vsoto dobil povrnjeno od ustrezne jamstvene organizacije, to je od pridruženega člana verige IBCC v državi izdaje ATA zvezka. Posledično bo to jamstveno združenje zahtevalo plačilo od podjetja ali osebe, kateremu oziroma kateri je bil ATA zvezek prvotno izdan. Imetniki ATA zvezka so potemtakem dolžni jamstvenim združenjem v celoti povrniti stroške kakršnih koli plačil, ki bi jih le-ta prevzela nase zaradi neupoštevanja pogojev, ki so bili naloženi imetniku ATA zvezka.

Poroštvo velja v celotnem jamstvenem obdobju za morebitne obveznosti, to pomeni za najmanj 33 mesecev od datuma izdaje ATA zvezka. Triintridesetmesečno jamstveno obdobje je pomembno, ker je to obdobje, v katerem je odgovorna sama jamstvena zbornica. To zajema 12-mesečno obdobje veljavnosti zvezka, poleg tega nadaljnjih 12 mesecev, ko morajo - v skladu z ATA konvencijo prispeti kakršni koli zahtevki v zvezi z zvezkom, ter dodatnih 9 mesecev za razrešitev zahtevkov.

Če ATA zvezek ob ponovnem izvozu ni pravilno razdolžen in pride do jamstvenega zahtevka, carinski organi v državi začasnega uvoza omenjeni zahtevek pošljejo nacionalnemu jamstvenemu združenju, takoj ko postane očitno, da pogoji, ki veljajo za začasni brezcarinski uvoz blaga z ATA zvezkom, niso bili izpolnjeni. Jamstveno združenje ima na voljo šestmesečni rok od datuma vloge zahtevka za predložitev ustreznih dokazov o ponovnem izvozu blaga.

Če tak dokaz ni predložen v tem roku, mora jamstvena organizacija nemudoma položiti oziroma začasno plačati dolžni znesek. Če dokaz o ponovnem izvozu še vedno ni predložen po nadaljnjih treh mesecih, postane polog oziroma plačilo končno veljavno.

Carinski organi države začasnega uvoza izpolnijo talon in kupon o ponovnem izvozu, kar pomeni dokaz o ponovnem izvozu. Če ponovni izvoz ni tako potrjen, lahko carinski organi države uvoza sprejmejo drugi pisni dokaz, da je bilo blago ponovno izvoženo (na primer potrdilo o uvozu, ki ga izdajo drugi carinski organi, potrdilo o ponovnem uvozu v začetno državo, potrdilo carinskih organov, da je blago na ozemlju države začasnega izvoza). ATA zvezki so večinoma hitro regularizirani in nazadnje ni potrebno nikakršno plačilo.Pooblastilo za urejanje in prevzem ATA zvezka.docPooblastilo za carinske organe.docNavodila za izpolnjevanje zvezka ATA.docTabela za vpis seznama blaga, excel.xlsTabela za vpis seznama blaga, excel.xls

V primerih, ko ATA zvezek ni pravilno razdolžen, a se tuji carini dokaže, da se je blago vrnilo v državo začasnega izvoza, ima vsaka država podpisnica ATA konvencije pravico zaračunati stroške regulacije. Za slovenske ATA zvezke smo dobili zahtevke za plačila stroškov regulacije od avstrijske (90,27 EUR), ameriške (50,00 USD), švicarske (40,00 - 100,00 CHF) in novozelandske zbornice (10,00 EUR).

 


Avtor: OZ za Gorenjsko
Pripeti dokumenti
Pooblastilo za carinske organe.doc

Navodila za izpolnjevanje zvezka ATA.doc

Pooblastilo za urejanje in prevzem ATA zvezka.doc

Tabela za vpis seznama blaga, excel.xls