Regionalna zbornica Gorenjska

OVERITEV LISTIN, NAMENJENIH ZA UPORABO V MEDNARODNEM PROMETU


Področje overitve listin v mednarodnem prometu ureja ta Zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu (Uradni list RS, št. 64/01, v nadaljevanju: ZOLMP) in Pravilnik o overitvah javnih listin, podpisov, rokopisov in prepisov oziroma fotokopij v diplomatskih in konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini (Uradni list RS, št. 7/2002).

V skladu z veljavno pravno ureditvijo se overja javne listine, izdane v Republiki Sloveniji (domače listine), ki so namenjene za uporabo v tujini, če se po pravu države, v kateri bodo uporabljene, zahteva njihova overitev, in če z mednarodno pogodbo ni določeno drugače.

Po predhodnih overitvah v državi izvora listine, se po ZOLMP overja tudi javne listine, izdane v tuji državi (tuje listine), ki so namenjene za uporabo v Republiki Sloveniji, če z mednarodno pogodbo ni določeno drugače.

Overitev listine po ZOLMP pomeni potrditev verodostojnosti podpisa osebe, ki je listino podpisala in verodostojnosti odtisa pečata na njej ter nadaljnje potrditve (nadoverovitve) verodostojnosti podpisov uradnih oseb in odtisov pečatov državnih organov na listini.

Z overovitvijo po ZOLMP se ne potrjuje resničnost vsebine listine.

Preden se domače listine pošlje v potrditev tujemu organu, se overi verodostojnost podpisa osebe in pečata organa po naslednjem vrstnem redu:

  • Okrožna sodišča oz. notarji;
  • Ministrstvo za pravosodje potrdi verodostojnost podpisa in pečata pooblaščenega sodnika;
  • Ministrstvo za zunanje zadeve končno overi podpis pooblaščene osebe Ministrstva za pravosodje in;
  • Konzularno in diplomatsko predstavništvo RS v tujini, kamor je listina namenjena overi podpis in žig Ministrstva za zunanje zadeve.

Po tem vrstnem redu se postopa tudi v primeru zahtevkov za pridobitev vizumov za poslovne poti naših podjetnikov, naslovljenih na tuja veleposlaništva (npr. na Veleposlaništvo Arabskih emiratov na Dunaju).

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) lahko zaradi zahtev tujih partnerjev, preden domače podjetje overi in nadoveri listine pri pristojnih organih, na listini, namenjeni za uporabo v mednarodnem prometu le dejstvo da je podjetje član GZS. Drugih dejstev (zlasti istovetnosti strank, avtentičnost listine, vsebinska ustreznost, listine ipd.), GZS ni pristojna in v skladu z veljavnimi predpisi ne sme potrjevati. Prav tako GZS ne prevzema odgovornosti za vsebino listine, na kateri pordi članstvo podjetja v GZS.

Listine, ki jih potrjujemo članstvo podjetja v GZS so npr. (izvozne fakture, ceniki, poslovna povabila, mednarodne pogodbe….). Cena za potrditev listine znaša 5,00 EUR.