Regionalna zbornica Gorenjska
Vajeništvo

Rezultati poslovanja Gorenjske v letu 2016

Rezultati poslovanja gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov na Gorenjskem v letu 2016

AJPES, Izpostavi Kranj, je do konca marca 2017, podatke iz letnih poročil za statistične namene za leto 2016,  predložilo 5.590 gospodarskih družb, 4 družbe manj kot za leto 2015. V gorenjski regiji je bilo v letu 2016 novoustanovljenih 290 družb,  35 % manj kot leta 2015. S poslovanjem je prenehalo 295 gospodarskih družb, 16 % manj kot leta 2015. V letu 2016 je bilo na Gorenjskem začetih 60 stečajnih postopkov pri družbah in 14 pri podjetnikih (v letu 2015 je bilo vseh začetih postopkov 62).

Gorenjske družbe so rezultate poslovanja, glede na pretekla leta, tudi v tem letu izboljšale. Po pokritju vseh odhodkov in davka od dobička so izkazale neto čisti dobiček, v višini 297,5 milijonov evrov, kar je največ v zadnjih desetih letih,  s tem rezultatom so se uvrstile na četrto mesto v državi. Z 41.311 zaposlenimi (6,6% več kot leta 2015) so ustvarile 6 milijard evrov prihodkov, 4 % več kot leta 2015.  S takim rezultatom se je Gorenjska  tako kot lani uvrstila na 4. mesto v Sloveniji. Družbe so ustvarile 5,7  milijarde evrov odhodkov, 3 % več kot leta 2015. Prihodke na domačem trgu so družbe povečale za 2 %, prihodke na tujem trgu pa za 6 %. Po doseženih prihodkih na tujem trgu se Gorenjska uvršča na 5. mesto v Sloveniji.

Največji vpliv na rezultate poslovanja gorenjskih družb imajo velike in srednje velike družbe, kljub temu da te predstavljajo le dobra dva odstotka vseh družb. 39 velikih in 78 srednje velikih družb je zaposlovalo skoraj 56 % vseh zaposlenih in ustvarilo skupaj dve tretjini vseh prihodkov. Rezultati kažejo, da  tudi več kot 80 % čistih prihodkov od prodaje na tujih trgih ustvarjajo velike in srednje družbe.

Povprečna mesečna plača na zaposlenega v gorenjskih družbah v letu  2016 je bila višja za 12 evrov in je znašala 1.573 evrov, na državni ravni je bila nekoliko nižja in je znašala 1.536 evrov. Vsak zaposleni je v povprečju ustvaril 42.055 evrov neto dodane vrednosti in povečal produktivnost zaposlenih za 3,3 %.

Čisti dobiček v višini skoraj 349 milijonov evrov (18 % več kot v letu 2015) je ugotovilo 3.874 družb, 69 % vseh. Čisto izgubo v višini dobrih 51 milijonov evrov, ker je  34 % manj kot v letu 2015, je ugotovilo 1.559 gospodarskih družb, 28 % vseh. Podjetja s čistim dobičkom so zaposlovala dobrih 91 % vseh zaposlenih. 46 % vsega čistega dobička je ustvarilo 33 velikih družb, ostalih šest pa je pridelalo 19 % vse čiste izgube. Velike družbe so poslovno leto zaključile s 150 milijoni evrov neto čistega dobička.

Največji delež (57 %) ustvarjenega neto čistega dobička so ugotovile družbe s področja predelovalnih dejavnosti, ki so ga z letom poprej povečale za 15 %. Neto čisto izgubo so ugotovile le družbe s področja izobraževanja in drugih dejavnosti. V okviru predelovalnih dejavnosti so neto čisto izgubo ugotovile le družbe oddelka proizvodnje usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov, proizvodnja oblačil in proizvodnje pijač. Vsi ostali oddelki predelovalne dejavnosti so ugotovili neto čisti dobiček.

Največ neto čistega dobička so ugotovile družbe iz občine Kranj in Škofja Loka, neto čisto izgubo so ugotovile le družbe iz občine Žiri in Kranjska Gora. Največ neto dodane vrednosti na zaposlenega so ustvarili v občinah Cerklje na Gorenjskem, Škofja Loka, Šenčur in Bohinj.

Gorenjske družbe so konec leta 2016 izkazovale 5,8 milijarde evrov sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev, kar je za 4 % več kot leto prej. Med obveznostmi do virov sredstev so izkazovale 48,3 % kapitala oziroma 10 % več kakor konec leta 2015. Delež kapitala v virih sredstev je najvišji v zadnjih petih letih.

Tudi kazalnik dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in zalog je bil najboljši v zadnjih petih letih in je  znašal 1,018 kar pomeni, da gospodarske družbe z dolgoročnimi viri v celoti financirajo dolgoročna sredstva in zaloge.

Družbe, ki so predložile letna poročila za leto 2016, so v primerjavi z letom 2015 izboljšale vrednost kazalnika celotne gospodarnosti od 1,05 na 1,06. V letu 2016 so družbe na 100 evrov skupnih odhodkov izkazale 106 evrov skupnih prihodkov. Tudi kazalnik gospodarnosti poslovanja, izražen z razmerjem med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki so izboljšale od 1,05 v letu 2015 na 1,06 v letu 2016. Na 100 evrov poslovnih odhodkov so v letu 2016 družbe imele 106 evre poslovnih prihodkov. Družbe so pomembno izboljšale kazalnik čiste dobičkonosnosti skupnih prihodkov, ki meri doseženi neto čisti dobiček na skupne prihodke. V letu 2016 so na 100 evrov skupnih prihodkov ustvarile 4,9 evra neto čistega dobička, v preteklem letu  pa 4 evre neto čistega dobička.

V letu 2016 so družbe izboljšale tudi kazalnik donosnosti sredstev, izračunan iz razmerja med neto dodano vrednostjo in povprečnimi sredstvi; družbe so v letu 2016 na 100 evrov sredstev ustvarile 30,6 evrov neto dodane vrednosti; družbe, ki so predložile podatke iz letnih poročil za leto 2015, pa 28,4 evra.

AJPES Izpostavi Kranj je podatke iz letnih poročil za leto 2016 predložilo tudi 6.194 samostojnih podjetnikov. Med njimi je 40 takih, ki zaposluje od 10 – 49 delavcev. Gorenjski podjetniki so ustvarili  466 milijonov evrov prihodkov, le ti so bili 9 % višji kot v letu 2015, zaposlovali so 3.633 delavcev, skoraj 9 % več kot v letu 2015. V podatek o številu zaposlenih nosilci dejavnosti oziroma lastniki niso zajeti. 70 % samostojnih podjetnikov je brez zaposlenih, kar pomeni da rešujejo le lasten obstoj. Rezultate poslovanja so  glede na leto 2015 izboljšali, saj so izkazali  nekaj več kot 43 milijonov evrov podjetnikovega dohodka, kar je  12 % več kot leto poprej.

Na manjše število predloženih letnih poročil samostojnih podjetnikov (za leto 2015 je letno poročilo predložilo 6.591 podjetnikov) je vplivalo povečano število samostojnih podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih dohodkov, ki niso zavezani za predložitev letnega poročila. Teh je bilo v letu 2016, 3.207,  v letu 2015 pa 2.386.

Podatke iz letnih poročil za leto 2016 je predložilo tudi 38 zadrug, ki so z 273 zaposlenimi ugotovile 141 tisoč evrov neto čistega dobička (lani 289 tisoč evrov neto čiste izgube) in ustvarile 7.642 tisoč evrov neto dodane vrednosti, 6 %  več kot v letu 2015. 

..s klikom do več informacij..

 

 

Vir: AJPES, Izpostava KranjRezultati poslovanja Gorenjske v letu 2015

V informaciji sta predstavljena poslovni izid in premoženjsko finančni položaj gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug na Gorenjskem v letu 2015. Podlaga so podatki iz letnih poročil za leto 2015, ki so jih družbe in podjetniki v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah za namen državne statistike predložile Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve do 31. marca 2016. 

Družbe, podjetniki in zadruge so podatke iz letnih poročil za namen državne statistike oziroma zaradi spremljanja ekonomskih gibanj na različnih ravneh predložile na poenotenih obrazcih, ki jih je AJPES predpisal z Navodilom o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov. Oblika in vsebina letnega poročila sta odvisni od velikosti podjetnika. Majhni podjetniki so letna poročila še zadnjič pripravili na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 39 (2006) – Računovodske rešitve pri malih samostojnih podjetnikih posameznikih. 

V tej informaciji ni podatkov o bankah, zavarovalnicah, družb za upravljanje, nekaterih drugih finančnih in investicijskih družb, podatkov o družbah, ki so v stečajnem ali likvidacijskem postopku, prav tako ni podatkov o samostojnih podjetnikih, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih dohodkov. 

Pri presoji poslovanja družb v letu 2015 je treba upoštevati, da letna poročila družb, zavezanih k reviziji, še niso revidirana, kar pomeni, da bodo po opravljeni reviziji rezultati njihovega poslovanja lahko drugačni.

V letu 2015:

Obseg industrijske proizvodnje se je povečal za 4,5 % (v primerjavi z obdobjem januar - december 2014), v letu 2014 za 1,6 %, pri čemer sta oba objavljena podatka Statističnega urada Republike Slovenije še začasna.

Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih so se znižale za 0,5 %, v letu 2014 pa za 1,1 %, medtem ko so se v predhodnih štirih letih povečevale.

V Republiki Sloveniji je izvoz znašal 23.942.275 tisoč evrov, uvoz pa 23.191.591 tisoč evrov, pri čemer sta oba objavljena podatka Statističnega urada Republike Slovenije še začasna. Izvoz je bil v primerjavi z letom 2014 večji za 4,4 %, uvoz pa za 2,7 %. Pokritost uvoza z izvozom se je izboljšala, v letu 2015 je bila 103,2 %, v letu 2014 pa 101,7 %.

Gorenjsko gospodarstvo je v dvanajstih mesecih leta 2015 izvozilo za 2.131.111 tisoč evrov, uvozilo pa za 1.605.488 tisoč evrov blaga. Izvoz je bil v primerjavi z letom 2014 večji za 8,0 %, uvoz za 5,0 %. Delež gorenjskega izvoza v slovenskem znaša 8,9 %, delež gorenjskega uvoza v slovenskem predstavlja 6,9 %. Pokritost uvoza z izvozom se je izboljšala, v letu 2015 je bila 132,7 %, v letu 2014 pa 128,9 %

Povprečna temeljna obrestna mera se je v zadnjih letih zniževala. V letu 2014 je bila na letni ravni 0,51 %, v letu 2015 pa negativna, -0,49 %6.

Cene življenjskih potrebščin so se v letu 2015 znižale za 0,5 %7, v letu 2014 pa povečale za 0,2 %.

Gorenjske družbe, ki so podatke predložile za leto 2015, so rezultate poslovanja glede na pretekla leta, tudi v tem letu izboljšale.

 

Po pokritju vseh odhodkov in davka od dobička so izkazale neto čisti dobiček, v višini 232,5 milijonov evrov, in se s tem rezultatom uvrstile na tretje mesto v državi, več neto čistega dobička so ustvarile le družbe v Osrednje - slovenski regiji in družbe Jugovzhodne Slovenije.

V gorenjski regiji je bilo v letu 2015 ustanovljenih 446 družb, kar pomeni 17 % manj kot leta 2014. S poslovanjem je prenehalo 352 gospodarskih družb, kar je 11 % manj kakor leta 2014. V letu 2015 je bilo na Gorenjskem začetih 51 stečajnih postopkov pri družbah in 11 pri podjetnikih (v letu 2014 je bilo vseh začetih postopkov 66). V letu 2015 se na Gorenjskem ni bilo začetega postopka prisilne poravnave (v letu 2014 je bilo takih postopkov 5).

Za leto 2015, je AJPES Izpostavi Kranj, do konec marca podatke iz letnih poročil za statistične namene, predložilo 5.594 gospodarskih družb, kar je dober odstotek več kakor za leto 2014.

Največji vpliv na rezultate poslovanja gorenjskih družb imajo velike in srednje velike družbe, čeprav te predstavljajo le 2 % vseh družb. 47 velikih in 69 srednje velikih družb je zaposlovalo skoraj 55 % vseh zaposlenih, ustvarilo skupaj skoraj dve tretjini vseh prihodkov. Rezultati kažejo, da tudi več kot 80 % čistih prihodkov od prodaje na tujih trgih ustvarjajo velike in srednje družbe.

Družbe v gorenjski regiji so v letu 2015 ustvarile 5,8 milijarde evrov prihodkov, 5 % več kakor leta 2014. S takim rezultatom se je gorenjska regija tako kakor lani uvrstila na 4. mesto v Sloveniji. Družbe so ustvarile 5,6 milijarde evrov odhodkov, 3 % več kakor leta 2014. Prihodke na domačem trgu so družbe povečale za 4 %, prihodke na tujem trgu pa za 5 %. Po doseženih prihodkih na tujem trgu se Gorenjska uvršča na 5. mesto v Sloveniji.

Neto dodana vrednost na zaposlenega v regiji je znašala 40.409 evrov, kar je 1 % več kakor leta 2014, prav za tak odstotek se je povečala tudi neto dodana vrednost na zaposlenega v Sloveniji in je znašala 41.124 evrov.

Čisti dobiček v višini skoraj 296 milijonov evrov (15 % več kakor v letu 2014) je ugotovilo 3.693 družb, 66 % vseh. Čisto izgubo v višini skoraj 63 milijonov evrov, kar je 20 % manj kakor v letu 2014 je ugotovilo 1.689 gospodarskih družb, 30 % vseh. Podjetja s čisto izgubo so zaposlovala dobro desetino vseh zaposlenih.

48 % vsega čistega dobička je ustvarilo 43 veliki družb, ostale 4 pa so »pridelale« 16 % vse čiste izgube. Velike družbe so poslovno leto zaključile s 133 milijoni evrov neto čistega dobička.

Največ neto čistega dobička so ugotovile družbe s področja predelovalnih dejavnosti, ki je bil dobiček tretjino višji kot predhodno leto. Največ neto čiste izgube, 2,5 milijona evrov so ugotovile družbe s področja gostinstva, vendar se je le ta glede na predhodno leto zmanjšala za skoraj polovico. 

Največ neto čiste izgube so imele družbe iz občine Kranjska Gora in Bohinj, največ neto čistega dobička pa družbe iz občin Kranj in Škofja Loka. Največ neto dodane vrednosti na zaposlenega so ustvarili v občinah Cerklje na Gorenjskem, Škofja Loka in Šenčur.

 

Družbe so imele konec leta 2015 5,6 milijarde evrov sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev kar je 2,2 odstotke več kot v predhodnem letu. Med obveznostmi do virov sredstev so izkazovale 46 % kapitala oziroma 7 % več kakor konec leta 2014.

Iz rezultatov iz letnih poročil je bilo ugotovljeno, da je povprečna mesečna plača na Gorenjskem - v letu 2015 znašala 1.554 evrov na zaposlenega, medtem ko je le ta na državnem nivoju znašala nekoliko manj, in sicer 1.504 evrov.

AJPES Izpostavi Kranj je podatke iz letnih poročil za leto 2014 predložilo tudi 6.591 majhnih samostojnih podjetnikov. Med njimi je 46 takih, ki zaposluje od 10 – 49 delavcev. Gorenjski podjetniki so ustvarili 477 milijonov prihodkov, le ti so bili 9 % višji kot v letu 2014, zaposlovali so 3.697 delavcev, skoraj 9 % več kakor v letu 2014. V podatek o številu zaposlenih nosilci dejavnosti oziroma lastniki niso zajeti. Rezultate poslovanja so glede na leto 2014 izboljšali, saj so izkazali nekaj več kot 44 milijonov evrov neto podjetnikovega dohodka, kar predstavlja dobro desetino več kot leto poprej.

Na manjše število predloženih letnih poročil samostojnih podjetnikov (za leto 2014 jih je predložilo 7.174 podjetnikov) je vplivalo povečano število samostojnih podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih dohodkov, ki niso zavezani za predložitev letnega poročila. Teh je bilo v letu 2015 2.385, v letu 2014 pa 1.385.

Letna poročila za leto 2015 je predložilo tudi 32 zadrug, ki so skupaj ustvarile 111 tisoč evrov prihodkov in imele 286 zaposlenih.

Vir: AJPES

Informacija o poslovanju gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov na Gorenjskem v letu 2015