Varstvo okolja

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja, od 16. 3. do 20. 4. 2016.

Arhiv: CEFIC je objavil poročilo o konkurenčnosti evropske kemijske industrije

Poročilo je objavljeno TUKAJ. http://fr.zone-secure.net/13451/186036/publication/contents/pdfweb.pdf

Arhiv: Preprečevanje večjih nesreč: prehodni rok 12 mesecev za prilagoditev obstoječih obratov

26. marca je začela veljati nova Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Ur. list RS, št. 22/16). Za upravljavce obratov sta pomembni dve spremembi: 1. uvrstitev med obrate z upoštevanjem Uredbe (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (uredba CLP) in 2. zagotavljanje informacij za javnost. Obstoječi obrati se morajo spremenjenim zahtevam prilagoditi v 12 mesecih po uveljavitvi uredbe (prilagoditev zasnove zmanjšanja tveganja za okolje, varnostnega poročila, prilagoditev oziroma izdelava informacije za javnost o obratih in zagotovitev njene dostopnosti javnosti).

Arhiv: Ukinitev okoljske dajatve na F-pline

Nova uredba o CO2 dajatvi (Ur. list RS, št. 22/16) je ukinila plačilo dajatve na fluorirane toplogredne pline (F-pline). V 31. členu je navedena obveznost za zavezance za leto 2016: Plačniki okoljske dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov iz 20. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št.47/13) morajo predložiti obračun okoljske dajatve za obdobje od 1. januarja 2016 do uveljavitve te uredbe najkasneje do 20. julija 2016 in plačati okoljsko dajatev zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov najkasneje do 31. julija 2016. http://www.uradni-list.si/1/content?id=125867

Arhiv: Naprave in male naprave: do 29. aprila oddajte vlogo za oprostitev plačila CO2 dajatve!

Nova Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Ur. list RS, št. 22/16) poleg obveznosti plačila okoljske dajatve na CO2, ki nastane pri zgorevanju goriva, določa tudi pogoje, pod katerimi je možna oprostitev plačila dajatve.

Arhiv: Promocija okoljskih izdelkov in storitev

Vabimo vas, da preko mesečnika okoljskE-novice promovirate vaše okoljske izdelke in storitve. Za podrobne informacije vam je na voljo Romana Benčina (tel.: 01 5898 197, romana.bencina@gzs.si ).

Arhiv: Strokovni posvet: Gospodarno z viri za sonaravni razvoj Slovenije, Moravske Toplice, 7. in 8. april 2016

Kako začeti uresničevati novi družbeni model krožnega gospodarstva za sonaravno kroženje materiala in energije? Ne poznamo vseh odgovorov, toda nekatere praktične rešitve, ki smo jih dosegli, so lahko usmeritve za boljši jutri. Spregovorili bomo o KROŽNEM GOSPODARSTVU (Celovito ravnanje z odpadki – učinkovita in varna pot do družbe brez odpadkov) in KAKOVOSTI ZRAKA (Izmenjava dobrih praks; Financiranje ukrepov). http://www.gospodarnoinodgovorno.si/

Arhiv: Dogodki - napovedujemo

• 18. marec: delavnica/predstavitev novih obrazcev za vlogo IED; • 31. marec: Kmetijsko – okoljski dan; • 11. april: tematska konferenca Poly4Emi • 2. junij: tradicionalni Okoljski dan gospodarstva, tokrat na temo ravnanja z odpadki; • 8. december: problemska konferenca o industrijskih emisijah, varstvu tal in podzemnih vodah. Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vas zanima sodelovanje s tujimi partnerji na področju (1) protihrupnih ograj, (2) gorilnikov z nizkimi emisijami NOx, (3) čiščenja odpadnih plinov za novo generacijo toplotnih izmenjevalnikov, (4) distribucije užitnih posodic za strežbo hrane?

Arhiv: Biopolimeri SO poslovna priložnost!

Kaj v resnici prinašajo biopolimeri? Kaj se z njimi dogaja v slovenskem gospodarstvu in kakšne so priložnosti v prihodnosti, boste spoznali na tematski konferenci Poly4emi, 11. aprila 2016, s pričetkom ob 10. uri.